Liturginis kalendorius 2016

2016 METŲ LITURGINIS KALENDORIUS

Bažnyčios liturginiuose metuose šventės yra susietos arba su savaitės, arba su mėnesio dienomis, todėl susidaro du tarpusavyje persipynę švenčių ciklai: liturginių laikų ciklas ir švenčių ciklas.
Liturginės dienos gali būti sekmadieniai, eilinės savaitės dienos, vigilijos (švenčių išvakarės), oktavos (didelių švenčių minėjimas per aštuonias dienas) bei šventės. Visos šios dienos dar skirstomos į keturias iškilmingumo klases, taip pat yra kai kurių švenčių minėjimai.
Kalendoriuje surašyti:
- visuotinėje Bažnyčioje ir Lietuvos vyskupijose švenčiamų liturginių dienų oficialūs pavadinimai, skliausteliuose – kai kurių švenčių įprasti lietuviški pavadinimai;
- privalomos šventės ir pasninko dienos, su šventėmis susiję visuotiniai atlaidai, kai kurie palaiminimai ar ypatingos apeigos. Pasninkas ir susilaikymas patariamas dienomis, kurios nurodytos 1917 m. Kanonų teisės kodekse, can. 1252 (patikslinta Acta Apostolicae Sedis 49 (1957), p. 638);
- skliausteliuose – kai kurios šventės, randamos Romos Mišiolo (1936 ir 1962 m. leidimų) skyriuje „Kai kurioms vietoms“, taip pat kai kurie su Lietuva susiję šventieji.
Naudojami sutrumpinimai: pop. – popiežius, vysk. – vyskupas, Bažn. mok. – Bažnyčios mokytojas, kank. – kankinys, išp. – išpažinėjas, merg. – mergelė, vis. atl. – galimybė gauti visuotinius atlaidus Bažnyčios nustatytomis sąlygomis.
Pasninkas ir susilaikymas
1. Bažnyčia įsako laikytis pasninko ir susilaikymo:
- Pelenų trečiadienį;
- Didįjį penktadienį.
2. Be šių dviejų dienų, patariama tradiciškai laikytis pasninko ir susilaikymo taip pat:
- Visais gavėnios penktadieniais (I klasės šventėse tik susilaikoma);
- Metų ketvirčio dienomis;
- Visų Šventųjų, Kalėdų, Sekminių ir Marijos Nekaltojo Prasidėjimo švenčių išvakarėse (išskyrus sekmadienius).
3. Bažnyčia įsako laikytis susilaikymo:
- visais kitais metų penktadieniais (išskyrus I klasės privalomas šventes).
- Lietuvoje pagal seną tradiciją: Kūčių dieną (net sekmadienį).
4. Pasninko įsakymas reiškia, kad galima iki soties valgyti tik vieną kartą per dieną. Be šio pagrindinio valgio leidžiama vieną ar du kartus lengvai užkąsti. Tarpuose tarp šių valgymų valgyti negalima, leidžiama gerti vandenį, vaistus, alų, vyną, kavą, arbatą, sultis, bet ne pasotinančius gėrimus (pieną, šokoladą, buljoną).
5. Pasninko laikytis privalo visi katalikai, baigę 18 amžiaus metus iki pradėtų 60 metų. Nuo pasninko atleidžiami:
- ligoniai, silpnai besijaučiantys;
- nėščios ir žindančios moterys;
- tą dieną dirbantys sunkų fizinį ar protinį darbą, ilgai keliaujantys.
6. Susilaikymo įsakymas draudžia valgyti žinduolių ir paukščių mėsą bei jos produktus, pvz., buljoną. Leidžiama žuvis, kiaušiniai, pieno produktai, jūros gėrybės, o taip pat gyvulinių taukų naudojimas valgio ruošimui.
7. Susilaikymo laikytis privalo visi katalikai, baigę 14 amžiaus metus. Nuo susilaikymo atleidžiami (išskyrus Pelenų dieną, Didįjį penktadienį ir Kūčias):
- visi, atleistieji nuo pasninko;
- negalintys pasirinkti maisto, turintys valgyti tai, kas duodama (svečiai, krikštynų ar laidotuvių pietų dalyviai, vargšai, vaikai ir pan.).


SAUSIS
Kalbama Švč. Jėzaus Vardo litanija.

I.1 Pe – Viešpaties Gimimo oktava (Naujieji metai) – I klasė. Privaloma šventė. Giedamas „Veni creator“ – vis. atl. Švč. Jėzaus Širdies penktadienis.
I.2 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis, votyvinės Nek. Marijos Širdies Mišios (III klasė).
I.3 S – Švč. Jėzaus Vardas – II klasė.
I.4 Pi – Eilinė diena – IV klasė.
I.5 A – Eilinė diena – IV klasė. Šv. Telesforo, pop. ir kank., minėjimas. Šventinamas Trijų Karalių vanduo.

Epifanijos laikas

I.6 T – Viešpaties Apsireiškimas (Epifanija, Trys Karaliai) – I klasė. Visuot. Bažnyčioje privaloma šventė. Šventinamas auksas, smilkalai ir mira; kunigas šventina namus, pašventinta kreida ant durų staktų užrašoma+C+M+B ir metų skaičius. Prakartėlėje pastatomos trijų karalių figūros.
I.7 K – Eilinė diena – IV klasė. Kunigystės ketvirtadienis, votyvinės Jėzaus Kristaus – vyriausiojo amžinojo Kunigo Mišios (III klasė).
I.8 Pe – Eilinė diena – IV klasė.
I.9 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė.
I.10 S – I sekmadienis po Epifanijos, Šv. Šeima – Jėzus, Marija ir Juozapas – II klasė.
I.11 Pi – Eilinė diena – IV klasė. Šv. Higino, pop. ir kank., minėjimas.
I.12 A – Eilinė diena – IV klasė.
I.13 T – Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Krikšto paminėjimas – II klasė.

EILINIS METŲ LAIKAS

I.14 K – Šv. Hiliaras, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė; Šv. Felikso, kun. ir kank., minėjimas.
I.15 Pe – Šv. Paulius, pirmasis atsiskyrėlis, išp. – III klasė; Šv. Mauro, abato, minėjimas.
I.16 Š – Šv. Marcelis I, pop. ir kank. – III klasė.
I.17 S – II sekmadienis po Epifanijos – II klasė.
I.18 Pi – Eilinė diena – IV klasė. Šv. Priskos, merg. ir kank., minėjimas. Prasideda maldų už krikščionių vienybę aštuondienis.
I.19 A – Eilinė diena – IV klasė. Šv. Marijaus, Mortos, Audifakso ir Abakumo, kankinių, minėjimas; Šv. karaliaus Kanuto, kank., minėjimas.
I.20 T – Šv. Fabijonas, pop., ir Sebastijonas, kankiniai – III klasė.
I.21 K – Šv. Agnietė, merg. ir kank. – III klasė.
I.22 Pe – Šv. Vincentas ir Anastazas, kankiniai – III klasė.
I.23 Š – Šv. Raimundas Penjafortietis, išp. – III klasė; Šv. Emerencijonos, merg. ir kank., minėjimas. Vilniaus arkivyskupijoje: Vilniaus arkikatedros bazilikos konsekravimo metinės – I klasė.

SEPTUAGEZIMOS LAIKAS

I.24 S – Septuagezimos sekmadienis – II klasė.
I.25 Pi – Šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimas – III klasė; Šv. ap. Petro minėjimas.
I.26 A – Šv. Polikarpas, vysk. ir kank. – III klasė. (Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Malda.)
I.27 T – Šv. Jonas Auksaburnis, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė.
I.28 K – Šv. Petras Nolaskas, išp. – III klasė; Šv. Agnietės, merg. ir kank., antrasis minėjimas.
I.29 Pe – Šv. Pranciškus Salezas, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė.
I.30 Š – Šv. Martyna, merg. ir kank. – III klasė.
I.31 S – Seksagezimos sekmadienis – II klasė.

VASARIS

II.1 Pi – Šv. Ignotas (Antiochietis), vysk. ir kank. – III klasė.
II.2 A – Švč. M. Marijos Apsivalymas (Grabnyčios) – II klasė. Žvakių (grabnyčių) šventinimas ir procesija. Išardoma prakartėlė.
II.3 T – Eilinė diena – IV klasė. Šv. Blažiejaus, vysk. ir kank., minėjimas. Palaiminimas su šv. Blažiejaus žvakėmis nuo gerklės ligų.
II.4 K – Šv. Andriejus Korsinis, vysk. ir išp. – III klasė. Kunigystės ketvirtadienis, votyvinės Jėzaus Kristaus – vyriausiojo amžinojo Kunigo Mišios (III klasė).
II.5 Pe – Šv. Agota, merg. ir kank. – III klasė. Šventinama šv. Agotos duona ir vanduo. Švč. Jėzaus Širdies penktadienis, votyvinės Švč. Jėzaus Širdies Mišios (III klasė).
II.6 Š – Šv. Titas, vysk. ir išp. – III klasė; Šv. Daratos, merg. ir kank., minėjimas. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis, votyvinės Nek. Marijos Širdies Mišios (III klasė).
II.7 S – Kvinkvagezimos sekmadienis – II klasė. Po šv. Mišių prasideda 40 valandų Švč. Sakramento adoracija (iki antradienio rytinių šv. Mišių) kaip atgaila už Užgavėnių metu padaromas ir kitas viešas nuodėmes.
II.8 Pi – Šv. Jonas Matietis, išp. – III klasė.
II.9 A – Šv. Kirilas Aleksandrietis, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė; Šv. Apolonijos, merg. ir kank., minėjimas. (Užgavėnės)

GAVĖNIA
Draudžiama dalyvauti pasilinksminimuose. Penktadieniais einamas Kryžiaus kelias, vakarais giedami Kalvarijos kalnai, sekmadienį giedami „Graudūs verksmai“. Malda „Štai aš“ penktadieniais po šv. Komunijos – vis. atl.

Kvadragezimos laikas

II.10 T – Pelenų diena – I klasė. Privalomas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Šventinami pelenai iš praėjusių metų verbų, po to beriami tikintiesiems ant galvų kaip atgailos ženklas.
II.11 K – Ketvirtadienis po Pelenų dienos – III klasė. Nekaltosios Mergelės Marijos Apsireiškimo (Lurdo Marijos) minėjimas.
II.12 Pe – Penktadienis po Pelenų dienos – III klasė. Šv. Septynių Švč. M. Marijos Tarnų Ordino Steigėjų, išp., minėjimas. Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių, patariamas pasninkas. (Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus šv. Erškėčių vainikas.)
II.13 Š – Šeštadienis po Pelenų dienos – III klasė.
II.14 S – I kvadragezimos (gavėnios) sekmadienis – I klasė.
II.15 Pi – Eilinė diena – III klasė. Šv. Faustino ir Jovitos, kankinių, minėjimas.
II.16 A – Eilinė diena – III klasė.
II.17 T – Gavėnios metų ketvirčio diena – II klasė. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. (Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Bėgimas į Egiptą.)
II.18 K – Eilinė diena – III klasė. Šv. Simeono, vysk. ir kank., minėjimas.
II.19 Pe – Gavėnios metų ketvirčio diena – II klasė. Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių, patariamas pasninkas. (Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus šv. Ietis ir Vinys.)
II.20 Š – Gavėnios metų ketvirčio diena – II klasė. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių.
II.21 S – II gavėnios sekmadienis– I klasė.
II.22 Pi – Šv. apaštalo Petro Sostas – II klasė; Šv. ap. Pauliaus minėjimas. Eilinės dienos minėjimasKatedros aplankymas – vis. atl.
II.23 A – Eilinė diena – III klasė. Šv. Petras Damijanio, vysk., išp. ir Bažn. mok., minėjimas.
II.24 T – Eilinė diena – III klasė.
II.25 K – Šv. Motiejus, apaštalas – II klasė. Eilinės dienos minėjimas.
II.26 Pe – Eilinė diena – III klasė. Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių, patariamas pasninkas.(Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus švč. Drobulė.)
II.27 Š – Eilinė diena – III klasė.
II.28 S – III gavėnios sekmadienis – I klasė.
II.29 Pi – Eilinė diena – III klasė.

KOVAS
Kalbama Šv. Juozapo litanija.

III.1 A – Eilinė diena – III klasė.
III.2 T – Eilinė diena – III klasė.
III.3 K – Eilinė diena – III klasė. Kunigystės ketvirtadienis, votyvinės Jėzaus Kristaus – vyriausiojo amžinojo Kunigo Mišios (III klasė).
III.4 Pe – Šv. Kazimieras, išp., pirmasis Lietuvos globėjas – III klasė, Lietuvoje I klasė; Eilinės dienos minėjimas; Šv. Liucijaus I, pop. ir kank., minėjimas. Atlaidai Vilniuje. Švč. Jėzaus Širdies penktadienis.Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių. (Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus šv. Penkios Žaizdos.)
III.5 Š – Eilinė diena – III klasė. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis, votyvinės Nek. Marijos Širdies Mišios (III klasė).
III.6 S – IV gavėnios sekmadienis (Laetare) – I klasė.
III.7 Pi – Eilinė diena – III klasė. Šv. Tomo Akviniečio, išp. ir Bažn. mok., minėjimas.
III.8 A – Eilinė diena – III klasė. Šv. Dievo Jono, išp., minėjimas.
III.9 T – Eilinė diena – III klasė. Šv. Pranciškos Romietės, našlės, minėjimas.
III.10 K – Eilinė diena – III klasė. Šv. Keturiasdešimt Kankinių minėjimas.
III.11 Pe – Eilinė diena – III klasė. Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių, patariamas pasninkas.(Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Brangiausiasis Kraujas.)
III.12 Š – Eilinė diena – III klasė. Šv. Grigaliaus I, pop., išp. ir Bažn. mok., minėjimas.

Kančios laikas
Bažnyčioje uždengiami paveikslai ir statulos.

III.13 S – I Kančios sekmadienis – I klasė.
III.14 Pi – Eilinė diena – III klasė.
III.15 A – Eilinė diena – III klasė.
III.16 T – Eilinė diena – III klasė.
III.17 K – Eilinė diena – III klasė. Šv. Patriko, vysk. ir išp., minėjimas.
III.18 Pe – Eilinė diena – III klasė; Švč. M. Marijos Septynių skausmų minėjimas; Šv. Kirilo Jeruzaliečio, vysk., išp. ir Bažn. mok., minėjimas. Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių, patariamas pasninkas.
III.19 Š – Šv. Juozapas, Švč. M. Marijos Sužadėtinis ir visuotinės Bažnyčios globėjas – I klasė. Kaišiadorių vyskupijoje: vyskupijos Globėjas. Eilinės dienos minėjimas. Visuot. Bažnyčioje privaloma šventė. Brolijos koplyčios Šiauliuose titulo šventė.
III.20 S – II Kančios, arba Verbų sekmadienis – I klasė. Šventinamos verbos, vyksta procesija, šv. Mišiose skaitoma Kančios istorija pagal Matą.
III.21 Pi – Didžiosios savaitės pirmadienis – I klasė.
III.22 A – Didžiosios savaitės antradienis – I klasė. Kančios istorija pagal Morkų.
III.23 T – Didžiosios savaitės trečiadienis – I klasė. Kančios istorija pagal Luką. Vakare giedama Aušrinė ir Laudės (vad. „Tenebrae“), kurių metu gesinamos trikampio šviestuvo žvakės.
III.24 K – Viešpaties Vakarienės ketvirtadienis (Didysis ketvirtadienis) – I klasė. Rytą vyskupas katedroje šventina ligonių aliejų, katechumenų aliejų ir šv. krizmą, kurie bus naudojami teikiant Krikšto, Sutvirtinimo, Paskutinio patepimo ir Kunigystės sakramentus. Vakare – Paskutinės vakarienės Mišios, kojų plovimas, Švč. Sakramento pernešimas į garbinimo altorių, giedant „Pange lingua“ (vis. atl.), altorių nudengimas. Naktinė Švč. Sakramento adoracija.
III.25 Pe – Viešpaties Kančios ir Mirties penktadienis (Didysis penktadienis) – I klasė. Privalomas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Rytą giedamos „Tenebrae“, einamas Kryžiaus kelias. Vakare – Didžiojo penktadienio liturgija: Kančios istorija pagal Joną, devynios maldos, kryžiaus nudengimas ir adoracija (dalyvavimas – vis. atl.), Improperijos (Priekaištai), Komunijos dalinimas. Procesija į Kristaus Kapą, naktinis budėjimas prie jo. Pradedama Dievo Gailestingumo novena. Tobulas pasiaukojimas Jėzui per Mariją pagal šv. Liudviką Grinjoną de Monforą. Prieš tai 33 dienų pasiruošimas.
III.26 Š – Didysis šeštadienis – I klasė. Rytą giedamos „Tenebrae“.

VELYKŲ LAIKAS
Velykinis laikas

III.27 S – Prisikėlimo sekmadienis (Velykos) – I klasė. Vidurnaktį – Velykų vigilijos apeigos: šventinama ugnis ir Velykų žvakė, procesija į bažnyčią, diakonas gieda prekoniją, skaitiniai ir maldos, litanija, Krikšto vandens šventinimas, (gali būti iškilmingas Krikštas), Krikšto pažadų atnaujinimas (dalyvavimas – vis. atl.), Prisikėlimo Mišios, Laudės. Velykų rytą – Prisikėlimo apeigos ir procesija aplink bažnyčią, giedant „Linksma diena“, iškilmingos šv. Mišios, šventinami avinėliai, margučiai ir kiti valgiai, kurie valgomi atsigavėjimo pusryčiams. Velykų laiku šventinami namai. Tikintieji nešasi šventintos ugnies ir vandens namo, aplanko ir šv. vandeniu apšlaksto artimųjų kapus.
III.28 Pi – Pirmadienis Velykų oktavoje – I klasė.
III.29 A – Antradienis Velykų oktavoje – I klasė.
III.30 T – Trečiadienis Velykų oktavoje – I klasė.
III.31 K – Ketvirtadienis Velykų oktavoje – I klasė.

BALANDIS

IV.1 Pe – Penktadienis Velykų oktavoje – I klasė. Švč. Jėzaus Širdies penktadienis.
IV.2 Š – Baltasis šeštadienis – I klasė. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis.
IV.3 S – Baltasis sekmadienis, Velykų oktava (Atvelykis) – I klasė. (Dievo Gailestingumo šventė.)
IV.4 Pi – Apreiškimas Švč. M. Marijai – I klasė (perkelta iš III.25).
IV.5 A – Šv. Vincentas Fereras, išp. – III klasė.
IV.6 T – Eilinė diena – IV klasė.
IV.7 K – Eilinė diena – IV klasė. Kunigystės ketvirtadienis, votyvinės Jėzaus Kristaus – vyriausiojo amžinojo Kunigo Mišios (III klasė).
IV.8 Pe – Eilinė diena – IV klasė.
IV.9 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė.
IV.10 S – II sekmadienis po Velykų – II klasė.
IV.11 Pi – Šv. Leonas I, pop., išp. ir Bažn. mok. – III klasė.
IV.12 A – Eilinė diena – IV klasė.
IV.13 T – Šv. Hermenegildas, kank. – III klasė.
IV.14 K – Šv. Justinas, kank. – III klasė.; Šv. Tiburcijaus, Valerijono ir Maksimo, kankinių, minėjimas.
IV.15 Pe – Eilinė diena – IV klasė.
IV.16 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė.
IV.17 S – III sekmadienis po Velykų – II klasė.
IV.18 Pi – Eilinė diena – IV klasė.
IV.19 A – Eilinė diena – IV klasė.
IV.20 T – Eilinė diena – IV klasė.
IV.21 K – Šv. Anzelmas, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė.
IV.22 Pe – Šv. Soteras ir Kajus, popiežiai ir kankiniai – III klasė.
IV.23 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė. Šv. Jurgio, kank., minėjimas (Jurginės). Lietuvoje: antrasis Lietuvos globėjas, Vilniaus arkivyskupijos globėjas – II klasė. Arklių ir kitų gyvulių laiminimas.(Šv. Adalbertas-Vaitiekus, vysk. ir kank., prūsų apaštalas.)
IV.24 S – IV sekmadienis po Velykų – II klasė.
IV.25 Pi – Šv. Morkus, evangelistas – II klasė. Didžiosios litanijos (Kryžiaus diena). Procesija giedant Visų šventųjų litaniją ir suplikacijas „Šventas Dieve“.
IV.26 A – Šv. Kletas ir Marcelinas, popiežiai ir kankiniai – III klasė. (Švč. M. Marija, Geroji Patarėja.)
IV.27 T – Šv. Petras Kanizijus, išp. ir Bažn. mok. – III klasė.
IV.28 K – Šv. Kryžiaus Paulius, išp. – III klasė. (Šv. Liudvikas Grinjonas de Monforas, išp.)
IV.29 Pe – Šv. Petras (Veronietis), kank. – III klasė.
IV.30 Š – Šv. Kotryna Sienietė, merg. – III klasė.

GEGUŽĖ
Kasdien vakarais rengiamos gegužinės pamaldos: prie gėlėmis papuošto Marijos altoriaus ar paveikslo giedama Švč. M. Marijos litanija, giesmė „Sveika, Marija, Motina Dievo“.

V.1 S – Šv. Juozapas Darbininkas, Švč. M. Marijos Sužadėtinis, išp. – I klasė. V sekmadienio po Velykų minėjimas. Motinos diena. Palaiminimas motinoms. Vakare leidžiamos vienos gedulingosios Mišios (II klasė) už mirusias motinas.
V.2 Pi – Šv. Atanazas, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė. Mažosios litanijos, arba maldavimai (Kryžiaus dienos). Einama procesija, aplankant tris kryžius laukuose, giedama Visų šventųjų litanija, kunigas laimina laukus, giedamos suplikacijos „Šventas Dieve“, giesmė „Viešpatie Karaliau“.
V.3 A – Eilinė diena – IV klasė. Šv. Aleksandro I, pop., Evencijaus ir Teodulo, kankinių, ir šv. Juvenalio, vysk. ir išp., minėjimas. Mažosios litanijos, arba maldavimai (Kryžiaus dienos). (Šv. Kryžiaus atradimas. Šventinami kryžiai.)
V.4 T – Žengimo į dangų vigilija – II klasė. Šv. Monikos, našlės, minėjimas. Mažosios litanijos, arba maldavimai.

Žengimo į dangų laikas

V.5 K – Viešpaties Žengimas į dangų (Šeštinės) – I klasė. Visuot. Bažnyčioje privaloma šventė. Po Evangelijos užgesinama Velykų žvakė, rengiama procesija. Kunigystės ketvirtadienis.
V.6 Pe – Penktadienis po Žengimo į dangų – IV klasė. Prasideda pasiruošimo Sekminėms novena – „Veni Creator“. Švč. Jėzaus Širdies penktadienis, votyvinės Švč. Jėzaus Širdies Mišios (III klasė). (Šv. Jonas, apaštalas ir evangelistas, Lotynų vartuose; Šv. Dominykas Savio, išp.)
V.7 Š – Šv. Stanislovas, vysk. ir kank. – III klasė. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis, votyvinės Nek. Marijos Širdies Mišios (III klasė). (Švč. M. Marija, Apaštalų karalienė.)
V.8 S – Sekmadienis po Žengimo į dangų – II klasė.
V.9 Pi – Šv. Grigalius Nazianzietis, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė.
V.10 A – Šv. Antoninas, vysk. ir išp. – III klasė; Šv. Gordijono ir Epimacho, kank., minėjimas. Kaišiadorių vyskupijoje: katedros konsekravimo metinės – I klasė.
V.11 T – Šv. Pilypas ir Jokūbas, apaštalai – II klasė.
V.12 K – Šv. Nerėjas, Achilas ir Domicelė, merg., bei Pankratas, kankiniai, – III klasė.
V.13 Pe – Šv. Robertas Belarminas, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė. (Pirmasis Švč. M. Marijos apsireiškimas Fatimoje 1917 m.)
V.14 Š – Sekminių vigilija – I klasė. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių.

Sekminių oktava

V.15 S – Sekminių sekmadienis – I klasė. Rengiama procesija. „Veni Creator“ giedojimas – vis. atl.
V.16 Pi – Pirmadienis Sekminių oktavoje – I klasė.
V.17 A – Antradienis Sekminių oktavoje – I klasė.
V.18 T – Sekminių metų ketvirčio diena – I klasė. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių.
V.19 K – Ketvirtadienis Sekminių oktavoje – I klasė.
V.20 Pe – Sekminių metų ketvirčio diena – I klasė. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių.
V.21 Š – Sekminių metų ketvirčio diena – I klasė. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių.

EILINIS METŲ LAIKAS

V.22 S – I sekmadienis po Sekminių, Švenčiausiosios Trejybės šventė – I klasė. Brevijoriaus Primoje giedamas šv. Atanazo tikėjimo išpažinimas „Quicumque“.
V.23 Pi – Eilinė diena – IV klasė.
V.24 A – Eilinė diena – IV klasė. (Švč. M. Marija, Krikščionių Pagalba.)
V.25 T – Šv. Grigalius (VII), pop. ir išp. – III klasė; Šv. Urbono I, pop. ir kank., minėjimas.
V.26 K – Švenčiausiojo Kristaus Kūno šventė (Devintinės) – I klasė. Visuot. Bažnyčioje privaloma šventė. Einama iškilminga procesija su Švč. Sakramentu, aplankant keturis lauke papuoštus altorius (dalyvavimas – vis. atl.). Šventinami iš devynių žolių ar gėlių supinti vainikai, laiminamos šeimos su vaikais.
V.27 Pe – Šv. Beda Garbingasis, išp. ir Bažn. mok. – III klasė; Šv. Jono I, pop. ir kank., minėjimas.
V.28 Š – Šv. Augustinas (Kenterberietis), vysk. ir išp. – III klasė.
V.29 S – II sekmadienis po Sekminių – II klasė.
V.30 Pi – Eilinė diena – IV klasė. Šv. Felikso I, pop. ir kank., minėjimas. (Šv. Joana Arkietė, merg.)
V.31 A – Švč. M. Marija Karalienė – II klasė; Šv. Petronėlės, merg., minėjimas. Kalbamas žmonijos paaukojimo Nekaltajai Marijos Širdžiai aktas.

BIRŽELIS
Kasdien vakarais rengiamos birželinės pamaldos: prie Jėzaus Širdies altoriaus ar paveikslo giedama Švč. Jėzaus Širdies litanija, giesmė „Iš šios žemelės“, kalbama malda „Gerasis Jėzau“.

VI.1 T – Šv. Angelė Meriči, merg. – III klasė. (Telšių vyskupijoje: Šv. Justinas, kankinys, vyskupijos globėjas – I klasė.)
VI.2 K – Eilinė diena – IV klasė. Šv. Marcelino, Petro ir Erazmo, vysk., kankinių, minėjimas. Kunigystės ketvirtadienis, votyvinės Jėzaus Kristaus – vyriausiojo amžinojo Kunigo Mišios (III klasė).
VI.3 Pe – Švenčiausiosios Jėzaus Širdies šventė – I klasė. Malda „Gerasis Jėzau“ – vis. atl. Švč. Jėzaus Širdies penktadienis.
VI.4 Š – Šv. Pranciškus Karačijolas, išp. – III klasė. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis, votyvinės Nek. Marijos Širdies Mišios (III klasė).
VI.5 S – III sekmadienis po Sekminių – II klasė. Tėvo diena. Palaiminimas tėvams. Vakare leidžiamos vienos gedulingosios Mišios (II klasė) už mirusius tėvus.
VI.6 Pi – Šv. Norbertas, vysk. ir išp. – III klasė.
VI.7 A – Eilinė diena – IV klasė.
VI.8 T – Eilinė diena – IV klasė.
VI.9 K – Eilinė diena – IV klasė. Šv. Primo ir Felicijono, kankinių, minėjimas. (Švč. M. Marija, Malonės Motina; Eucharistinė Jėzaus Širdis.)
VI.10 Pe – Šv. karalienė Margarita, našlė – III klasė.
VI.11 Š – Šv. Barnabas, apaštalas – III klasė.
VI.12 S – IV sekmadienis po Sekminių – II klasė.
VI.13 Pi – Šv. Antanas Paduvietis, išp. ir Bažn. mok. (Antaninės) – III klasė. Vilkaviškio vyskupijoje:vyskupijos globėjas – I klasė.
VI.14 A – Šv. Bazilijus Didysis, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė.
VI.15 T – Eilinė diena – IV klasė. Šv. Vito, Modesto ir Krescencijos, kankinių, minėjimas.
VI.16 K – Eilinė diena – IV klasė.
VI.17 Pe – Šv. Grigalius Barbadikas, vysk. ir išp. – III klasė.
VI.18 Š – Šv. Efremas Siras, diakonas, išp. ir Bažn. mok. – III klasė; Šv. Morkaus ir Marcelijono, kankinių, minėjimas.
VI.19 S – V sekmadienis po Sekminių – II klasė.
VI.20 Pi – Šv. Silverijaus, pop. ir kank., minėjimas.
VI.21 A – Šv. Aloyzas Gonzaga, išp. – III klasė.
VI.22 T – Šv. Paulinas (Nolietis), vysk. ir išp. – III klasė.
VI.23 K – Joninių vigilija – II klasė. Joninių laužo šventinimas.
VI.24 Pe – Šv. Jono Krikštytojo Gimimas (Joninės) – I klasė. Kauno arkivyskupijoje: arkivyskupijos globėjas.
VI.25 Š – Šv. Vilhelmas, abatas – III klasė.
VI.26 S – VI sekmadienis po Sekminių – II klasė.
VI.27 Pi – Eilinė diena – IV klasė. (Švč. M. Marija, Nuolatinė Gelbėtoja.)
VI.28 A – Petrinių vigilija – II klasė.
VI.29 T – Šv. Petras ir Paulius, apaštalai (Petrinės) – I klasė. Visuot. Bažnyčioje privaloma šventė. Bazilikos ar katedros aplankymas – vis. atl.; vyskupo palaiminto krucifikso ar rožančiaus pamaldus naudojimas – vis. atl.
VI.30 K – Šv. Pauliaus, apaštalo, paminėjimas – III klasė; Šv. Petro, ap., minėjimas. Kauno arkivyskupijoje: Kauno arkikatedros konsekracijos metinės – I klasė.

LIEPA
Kalbama Brangiausiojo Kristaus Kraujo litanija.

VII.1 Pe – Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Brangiausiasis Kraujas – I klasė. Švč. Jėzaus Širdies penktadienis.
VII.2 Š – Švč. M. Marijos Apsilankymas – II klasė; Šv. Proceso ir Martinijono, kankinių, minėjimas.Žemaičių Kalvarijos atlaidai. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis.
VII.3 S – VII sekmadienis po Sekminių – II klasė.
VII.4 Pi – Eilinė diena – IV klasė. (Visų šventųjų aukščiausiųjų pontifikų paminėjimas.)
VII.5 A – Šv. Antanas Marija Zakarijas, išp. – III klasė.
VII.6 T – Eilinė diena – IV klasė. (Šv. Marija Goreti, merg. ir kank.)
VII.7 K – Šv. Kirilas ir Metodijus, vyskupai ir išpažinėjai – III klasė. Kunigystės ketvirtadienis, votyvinės Jėzaus Kristaus – vyriausiojo amžinojo Kunigo Mišios (III klasė).
VII.8 Pe – Šv. karalienė Elzbieta, našlė – III klasė.
VII.9 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė.
VII.10 S – VIII sekmadienis po Sekminių – II klasė.
VII.11 Pi – Eilinė diena – IV klasė. Šv. Pijaus I, pop. ir kank., minėjimas.
VII.12 A – Šv. Jonas Gualbertis, abatas – III klasė; Šv. Naboro ir Felikso, kankinių, minėjimas. Vilniaus arkivyskupijoje: Šv. Bonifacas (Brunonas), vysk. ir kank., antrasis arkivyskupijos globėjas – II klasė. (Lietuvoje: Palaimintasis Jurgis Matulaitis, vysk. – II klasė.)
VII.13 T – Eilinė diena – IV klasė.
VII.14 K – Šv. Bonaventūras, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė.
VII.15 Pe – Šv. imperatorius Henrikas, išp. – III klasė.
VII.16 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė. Karmelio Kalno Švč. M. Marijos minėjimas (Marija Škaplierinė).
VII.17 S – IX sekmadienis po Sekminių – II klasė.
VII.18 Pi – Šv. Kamilas Lelietis, išp. – III klasė; Šv. Simforozos ir septynių jos sūnų, kankinių, minėjimas.
VII.19 A – Šv. Vincentas Paulietis, išp. – III klasė.
VII.20 T – Šv. Jeronimas Emilijanis, išp. – III klasė; Šv. Margaritos, merg. ir kank., minėjimas.
VII.21 K – Šv. Laurynas Brunduzietis, išp. ir Bažn. mok. – III klasė; Šv. Praksedos, merg., minėjimas.
VII.22 Pe – Šv. Marija Magdalena, atgailotoja – III klasė.
VII.23 Š – Šv. Apolinaras, vysk. ir kank. – III klasė; Šv. Liborijaus, vysk. ir išp., minėjimas. (Švč. M. Marija, Gailestingumo Motina.)
VII.24 S – X sekmadienis po Sekminių – II klasė.
VII.25 Pi – Šv. Jokūbas, apaštalas – II klasė; Šv. Kristoforo, kank., minėjimas.
VII.26 A – Šv. Ona, Švč. M. Marijos Motina (Oninės) – II klasė.
VII.27 T – Eilinė diena – IV klasė. Šv. Pantaleono, kank., minėjimas.
VII.28 K – Šv. Nazarijus ir Celsas, kankiniai, Viktoras I, pop. ir kank., bei Inocentas I, pop. ir išp. – III klasė.
VII.29 Pe – Šv. Morta, merg. – III klasė; Šv. Felikso, Simplicijaus, Faustino ir Beatričės, kankinių, minėjimas.
VII.30 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė. Šv. Abdono ir Seneno, kankinių, minėjimas.
VII.31 S – XI sekmadienis po Sekminių – II klasė. Kryžių kalno atlaidai.

RUGPJŪTIS

VIII.1 Pi – Eilinė diena – IV klasė. Šv. Makabėjų, kankinių, minėjimas. (Šv. apaštalas Petras Pančiuose.)
VIII.2 A – Šv. Alfonsas Marija Liguoris, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė; Šv. Stepono I, pop. ir kank., minėjimas. Porciunkulės atlaidai. Bazilikos, katedros, parapinės ar pranciškonų bažnyčios aplankymas – vis. atl.
VIII.3 T – Eilinė diena – IV klasė. (Šv. Stepono, pirmojo kankinio, Radimas.)
VIII.4 K – Šv. Dominykas, išp. – III klasė. Dominikonų bažnyčios aplankymas – vis. atl. Kunigystės ketvirtadienis, votyvinės Jėzaus Kristaus – vyriausiojo amžinojo Kunigo Mišios (III klasė).
VIII.5 Pe – Šv. Marijos Snieginės bazilikos pašventinimas – III klasė. Švč. Jėzaus Širdies penktadienis, votyvinės Švč. Jėzaus Širdies Mišios (III klasė).
VIII.6 Š – Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Atsimainymas – II klasė; Šv. Siksto II, pop., Felicisimo ir Agapito, kankinių, minėjimas. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis.
VIII.7 S – XII sekmadienis po Sekminių – II klasė.
VIII.8 Pi – Šv. Jonas Marija Vianėjus, išp. – III klasė; Šv. Kirijako, Largo ir Smaragdo, kank., minėjimas.
VIII.9 A – Šv. Lauryno vigilija – III klasė; Šv. Romano, kank., minėjimas.
VIII.10 T – Šv. Laurynas, kank. – II klasė.
VIII.11 K – Eilinė diena – IV klasė. Šv. Tiburcijaus ir Zuzanos, merg., kankinių, minėjimas. (Šv. Filomena, merg. ir kank.)
VIII.12 Pe – Šv. Klara, merg. – III klasė.
VIII.13 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė. Šv. Ipolito ir Kasijono, kankinių, minėjimas. (Švč. M. Marija, Nusidėjėlių Gynėja.)
VIII.14 S – XIII sekmadienis po Sekminių – II klasė.
VIII.15 Pi – Švč. M. Marijos Ėmimas į dangų (Žolinė) – I klasė. Privaloma šventė.Žolynų ir vaisių laiminimas. Atlaidai Trakuose, Krekenavoje, Pivašiūnuose.
VIII.16 A – Šv. Joakimas, Švč. M. Marijos Tėvas, išp. – II klasė. (Šv. Rokas, išp.)
VIII.17 T – Šv. Hiacintas (Jackus), išp. – III klasė.
VIII.18 K – Eilinė diena – IV klasė. Šv. Agapito, kank., minėjimas. (Šv. imperatorienė Elena, našlė.)
VIII.19 Pe – Šv. Jonas Eudas, išp. – III klasė.
VIII.20 Š – Šv. Bernardas, abatas, išp. ir Bažn. mok. – III klasė.
VIII.21 S – XIV sekmadienis po Sekminių – II klasė.
VIII.22 Pi – Švč. M. Marijos Nekaltoji Širdis – II klasė; Šv. Timotiejaus, Ipolito ir Simforijono, kankinių, minėjimas.
VIII.23 A – Šv. Pilypas Benetis, išp. – III klasė.
VIII.24 T – Šv. Baltramiejus, apaštalas – II klasė.
VIII.25 K – Šv. karalius Liudvikas, išp. – III klasė.
VIII.26 Pe – Eilinė diena – IV klasė. Šv. Zefirino, pop. ir kank., minėjimas. Vilniaus arkivyskupijoje: Šv. Kazimiero, arkivyskupijos globėjo, relikvijų perkėlimas – II klasė.
VIII.27 Š – Šv. Juozapas Kalasantas, išp. – III klasė. (Švč. M. Marija, Ligonių Sveikata.)
VIII.28 S – XV sekmadienis po Sekminių – II klasė.
VIII.29 Pi – Šv. Jono Krikštytojo Nukirsdinimas – III klasė; Šv. Sabinos, kank., minėjimas.
VIII.30 A – Šv. Rožė Limietė, merg. – III klasė; Šv. Felikso ir Adaukto, kankinių, minėjimas.
VIII.31 T – Šv. Raimundas Nonatas, išp. – III klasė.

RUGSĖJIS

IX.1 K – Eilinė diena – IV klasė. Šv. Egidijaus, abato, minėjimas; Šv. Dvylikos Brolių, kankinių, minėjimas. Kunigystės ketvirtadienis, votyvinės Jėzaus Kristaus – vyriausiojo amžinojo Kunigo Mišios (III klasė).
IX.2 Pe – Šv. karalius Steponas, išp. – III klasė. Švč. Jėzaus Širdies penktadienis, votyvinės Švč. Jėzaus Širdies Mišios (III klasė).
IX.3 Š – Šv. Pijus X, pop. ir išp. – III klasė, Šv. Pijaus X kunigų brolijoje – I klasė. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis.
IX.4 S – XVI sekmadienis po Sekminių – II klasė.
IX.5 Pi – Šv. Laurynas Justinijanis, vysk. ir išp. – III klasė.
IX.6 A – Eilinė diena – IV klasė.
IX.7 T – Eilinė diena – IV klasė.
IX.8 K – Švč. M. Marijos Gimimas (Šilinė) – II klasė, Lietuvoje – I klasė; Šv. Adrijono, kank., minėjimas.Sėklos ir pasėlių laiminimas. Atlaidai Šiluvoje.
IX.9 Pe – Eilinė diena – IV klasė. Šv. Gorgonijaus, kank., minėjimas.
IX.10 Š – Šv. Mikalojus Tolentietis, išp. – III klasė.
IX.11 S – XVII sekmadienis po Sekminių – II klasė.
IX.12 Pi – Švenčiausiasis Marijos Vardas – III klasė.
IX.13 A – Eilinė diena – IV klasė.
IX.14 T – Švč. Kryžiaus Išaukštinimas – II klasė. Šventinami kryžiai.
IX.15 K – Švč. M. Marijos Septyni skausmai (Marija Sopulingoji) – II klasė; Šv. Nikomedo, kank., minėjimas. Atlaidai Kauno arkikatedroje. Kalbamas Septynių Marijos skausmų vainikėlis.
IX.16 Pe – Šv. Kornelijus, pop., ir Kiprijonas, vysk., kankiniai – III klasė; Šv. Eufemijos, merg., Liucijos ir Geminijono, kankinių, minėjimas.
IX.17 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė. Šv. Pranciškaus, išp., šventųjų stigmų įspaudimo minėjimas (Pranciškaus Žaizdos).
IX.18 S – XVIII sekmadienis po Sekminių – II klasė.
IX.19 Pi – Šv. Januarijus, vysk., ir draugai, kankiniai – III klasė.
IX.20 A – Eilinė diena – IV klasė. Šv. Eustachijaus ir draugų, kankinių, minėjimas.
IX.21 T – Šv. Matas, apaštalas ir evangelistas – II klasė. Rugsėjo metų ketvirčio dienos minėjimas.Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių.
IX.22 K – Šv. Tomas Vilanovietis, vysk. ir išp. – III klasė; Šv. Mauricijaus ir draugų, kankinių, minėjimas.
IX.23 Pe – Rugsėjo metų ketvirčio diena – II klasė. Šv. Lino, pop. ir kank., minėjimas; Šv. Teklės, merg. ir kank., minėjimas. Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių, patariamas pasninkas.
IX.24 Š – Rugsėjo metų ketvirčio diena – II klasė. Išpirkimo Švč. M. Marijos minėjimas (Marija, Belaisvių Vaduotoja). Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių.
IX.25 S – XIX sekmadienis po Sekminių – II klasė.
IX.26 Pi – Eilinė diena – IV klasė. Šv. Kiprijono ir Justinos, merg., kankinių, minėjimas.
IX.27 A – Šv. Kozmas ir Damijonas, kankiniai – III klasė.
IX.28 T – Šv. kunigaikštis Vaclovas, kank. – III klasė.
IX.29 K – Šv. Mykolo, arkangelo, bazilikos pašventinimas – I klasė.
IX.30 Pe – Šv. Jeronimas, kun., išp. ir Bažn. mok. – III klasė.

SPALIS
Kasdien kalbamas ar giedamas šv. rožančius.

X.1 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė. Šv. Remigijaus, vysk. ir išp., minėjimas. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis, votyvinės Nek. Marijos Širdies Mišios (III klasė).
X.2 S – XX sekmadienis po Sekminių – II klasė. Leidžiamos votyvinės Švč. M. Marijos Rožančinės Mišios (II klasė, sekmadienio minėjimas).
X.3 Pi – Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė, merg. – III klasė.
X.4 A – Šv. Pranciškus (Asyžietis), išp. – III klasė. Pranciškonų bažnyčios aplankymas – vis. atl.
X.5 T – Eilinė diena – IV klasė. Šv. Placido ir draugų, kank., minėjimas.
X.6 K – Šv. Brunonas, išp. – III klasė. Kunigystės ketvirtadienis, votyvinės Jėzaus Kristaus – vyriausiojo amžinojo Kunigo Mišios (III klasė).
X.7 Pe – Švč. M. Marija Rožančinė – II klasė; Šv. Morkaus I, pop. ir išp., minėjimas. Švč. Jėzaus Širdies penktadienis.
X.8 Š – XXI sekmadienis po Sekminių – II klasė.
X.9 S – Šv. Jonas Leonardis, išp. – III klasė; Šv. Dionizo, vysk., Rustiko ir Eleuterijaus, kankinių, minėjimas.
X.10 Pi – Šv. Pranciškus Borgijas, išp. – III klasė.
X.11 A – Švč. M. Marijos Motinystė – II klasė.
X.12 T – Eilinė diena – IV klasė.
X.13 K – Šv. karalius Edvardas, išp. – III klasė. (Paskutinis Švč. M. Marijos apsireiškimas Fatimoje 1917 m.)
X.14 Pe – Šv. Kalikstas I, pop. ir kank. – III klasė.
X.15 Š – Šv. Teresė (Avilietė), merg. – III klasė. Karmelitų bažnyčios aplankymas – vis. atl.
X.16 S – XXII sekmadienis po Sekminių – II klasė.
X.17 Pi – Šv. Margarita Marija Alakok, merg. – III klasė.
X.18 A – Šv. Lukas, evangelistas – II klasė.
X.19 T – Šv. Petras Alkantarietis, išp. – III klasė.
X.20 K – Šv. Jonas Kantijus, išp. – III klasė.
X.21 Pe – Eilinė diena – IV klasė. Šv. Hilarijono, abato, minėjimas; Šv. Uršulės ir draugių, mergelių ir kankinių, minėjimas.
X.22 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė.
X.23 S – XXIII sekmadienis po Sekminių – II klasė. Pasaulio misijų diena, meldžiamės už misionierius.
X.24 Pi – Šv. Rapolas, arkangelas – III klasė.
X.25 A – Eilinė diena – IV klasė. Šv. Krizanto ir Darijos, kankinių, minėjimas.
X.26 T – Eilinė diena – IV klasė. Šv. Evaristo, pop. ir kank., minėjimas.
X.27 K – Eilinė diena – IV klasė.
X.28 Pe – Šv. Simonas ir Judas, apaštalai – II klasė.
X.29 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė.
X.30 S – Mūsų Viešpats Jėzus Kristus Karalius – I klasė. Malda „Mielasis Jėzau“ – vis. atl.
X.31 Pi – Eilinė diena – IV klasė. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių.

LAPKRITIS

XI.1 A – Visi Šventieji – I klasė. Privaloma šventė. XI. 1–8 dienomis kapinių aplankymas – vis. atl. už mirusius. Kapai sutvarkomi, šlakstomi šv. vandeniu, uždegamos žvakės, giedamas „Viešpaties Angelas“, „Mirusiojo vardo paminėjimas“. (Šv. Pijaus X kunigų brolijos įsteigimas 1970 m.)
XI.2 T – Visų mirusių tikinčiųjų paminėjimas (Vėlinės) – I klasė. Leidžiamos trejos gedulingos šv. Mišios. Procesija į kapines. Bažnyčios aplankymas – vis. atl. už mirusius.
XI.3 K – Eilinė diena – IV klasė. Kunigystės ketvirtadienis, votyvinės Jėzaus Kristaus – vyriausiojo amžinojo Kunigo Mišios (III klasė).
XI.4 Pe – Šv. Karolis (Boromiejus), vysk. ir išp. – III klasė; Šv. Vitalio ir Agrikolos, kankinių, minėjimas.Švč. Jėzaus Širdies penktadienis, votyvinės Švč. Jėzaus Širdies Mišios (III klasė).
XI.5 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė. (Šventosios Relikvijos.) Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis, votyvinės Nek. Marijos Širdies Mišios (III klasė).
XI.6 S – V papildomas sekmadienis kaip po Epifanijos – II klasė.
XI.7 Pi – Eilinė diena – IV klasė.
XI.8 A – Eilinė diena – IV klasė. Šv. Keturių Karūnuotųjų kankinių minėjimas.
XI.9 T – Švč. Išganytojo (Laterano) arkibazilikos pašventinimas – II klasė; Šv. Teodoro, kank., minėjimas.Katedros aplankymas – vis. atl.
XI.10 K – Šv. Andriejus Avelinas, išp. – III klasė; Šv. Trifono, Respicijaus ir Nimfos, merg., kankinių, minėjimas.
XI.11 Pe – Šv. Martynas, vysk. ir išp. – III klasė; Šv. Meno, kank., minėjimas.
XI.12 Š – Šv. Martynas I, pop. ir kank. – III klasė.
XI.13 S – VI papildomas sekmadienis kaip po Epifanijos – II klasė.
XI.14 Pi – Šv. Juozapatas (Kuncevičius), vysk. ir kank. – III klasė.
XI.15 A – Šv. Albertas Didysis, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė.
XI.16 T – Šv. Gertrūda, merg. – III klasė. Lietuvoje: Aušros Vartų Švč. Mergelė Marija, Gailestingumo Motina – I klasė. Vilniaus Aušros Vartų atlaidai, Brolijos koplyčios Kaune titulo diena. (Švč. Mergelės Marijos Globa.)
XI.17 K – Šv. Grigalius Stebukladarys, vysk. ir išp. – III klasė.
XI.18 Pe – Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bazilikų pašventinimas – III klasė.
XI.19 Š – Šv. Elzbieta (Vengrė), našlė – III klasė; Šv. Poncijono, pop. ir kank., minėjimas.
XI.20 S – XXIV ir paskutinis sekmadienis po Sekminių – II klasė.
XI.21 Pi – Švč. M. Marijos Paaukojimas – III klasė.
XI.22 A – Šv. Cecilija, merg. ir kank. – III klasė.
XI.23 T – Šv. Klemensas I, pop. ir kank. – III klasė; Šv. Felicitos, kank., minėjimas.
XI.24 K – Šv. Kryžiaus Jonas, išp. ir Bažn. mok. – III klasė; Šv. Krizogono, kank., minėjimas.
XI.25 Pe – Šv. Kotryna (Aleksandrietė), merg. ir kank. – III klasė.
XI.26 Š – Šv. Silvestras, abatas – III klasė; Šv. Petro Aleksandriečio, vysk. ir kank., minėjimas.

ADVENTAS
Draudžiama dalyvauti pasilinksminimuose. Pastatomas advento vainikas su trimis violetinėmis ir viena rausva žvake (kiekvieną advento sekmadienį uždegama viena žvake daugiau), ant altoriaus – rarotinė žvakė su baltu ar žydru kaspinu Marijos Nekalto Prasidėjimo garbei. Sekmadieniais prieš aušrą ar kitomis dienomis giedamos Rarotos – votyvinės Mišios Švč. M. Marijos garbei (II klasė) su įžangine giesme „Rorate caeli“. Giedamos Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo valandos.

XI.27 S – I advento sekmadienis – I klasė. Kalėdaičių šventinimas. (Stebuklingojo medalikėlio Nekaltoji Mergelė Marija.)
XI.28 Pi – Eilinė diena – III klasė.
XI.29 A – Eilinė diena – III klasė. Šv. Saturnino, kank., minėjimas.
XI.30 T – Šv. Andriejus, apaštalas – II klasė. Eilinės dienos minėjimas.

GRUODIS

XII.1 K – Eilinė diena – III klasė. Kunigystės ketvirtadienis, votyvinės Jėzaus Kristaus – vyriausiojo amžinojo Kunigo Mišios (III klasė).
XII.2 Pe – Šv. Bibijona, merg. ir kank. – III klasė. Eilinės dienos minėjimas. Švč. Jėzaus Širdies penktadienis, votyvinės Švč. Jėzaus Širdies Mišios (III klasė).
XII.3 Š – Šv. Pranciškus Ksaveras, išp. – III klasė. Eilinės dienos minėjimas. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis, votyvinės Nek. Marijos Širdies Mišios (III klasė).
XII.4 S – II advento sekmadienis – I klasė.
XII.5 Pi – Eilinė diena – III klasė. Šv. Sabo, abato, minėjimas.
XII.6 A – Šv. Mikalojus, vysk. ir išp. – III klasė. Vilniaus arkivyskupijoje: antrasis arkivyskupijos globėjas– II klasė. Eilinės dienos minėjimas.
XII.7 T – Šv. Ambraziejus, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė. Eilinės dienos minėjimas. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių.
XII.8 K – Švč. M. Marijos Nekaltasis Prasidėjimas – I klasė. Eilinės dienos minėjimas. Visuot. Bažnyčioje privaloma šventė.
XII.9 Pe – Eilinė diena – III klasė.
XII.10 Š – Eilinė diena – III klasė. Šv. Melchijado, pop. ir kank., minėjimas. (Švč. M. Marijos namo perkėlimas (Loreto Dievo Motina).)
XII.11 S – III advento sekmadienis (Gaudete) – I klasė.
XII.12 Pi – Eilinė diena – III klasė.
XII.13 A – Šv. Liucija, merg. ir kank. – III klasė. Eilinės dienos minėjimas.
XII.14 T – Advento metų ketvirčio diena – II klasė. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių.
XII.15 K – Eilinė diena – III klasė.
XII.16 Pe – Advento metų ketvirčio diena – II klasė. Šv. Euzebijaus (Verceliečio), vysk. ir kank., minėjimas. Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių, patariamas pasninkas.
XII.17 Š – Advento metų ketvirčio diena – II klasė. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. XII. 17–23 dienomis giedamos mišparų „O antifonos“.
XII.18 S – IV advento sekmadienis – I klasė.
XII.19 Pi – Eilinė diena – II klasė.
XII.20 A – Eilinė diena – II klasė.
XII.21 T – Šv. Tomas, apaštalas – II klasė. Eilinės dienos minėjimas.
XII.22 K – Eilinė diena – II klasė.
XII.23 Pe – Eilinė diena – II klasė.
XII.24 Š – Kalėdų vigilija (Kūčios) – I klasė. Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių, patariamas pasninkas. Kūčių vakarienė šeimoje, dalijamasi kalėdaičiais.

KALĖDŲ LAIKAS
Viešpaties Gimimo laikas

XII.25 S – Viešpaties Gimimas (Kalėdos) – I klasė. Privaloma šventė. Vidurnaktį – prakartėlės atidarymas, Bernelių (Piemenėlių) Mišios. Dieną dar dvejos šv. Mišios.
XII.26 Pi – Šv. Steponas, pirmasis kankinys – II klasė; Kalėdų oktavos minėjimas. Avižų šventinimas.
XII.27 A – Šv. Jonas, apaštalas ir evangelistas – II klasė; Kalėdų oktavos minėjimas. Šv. Jono vyno ligoniams šventinimas.
XII.28 T – Šv. Nekaltieji Vaikeliai, kank. – II klasė; Kalėdų oktavos minėjimas.
XII.29 K – Penktoji Kalėdų oktavos diena – II klasė; Šv. Tomo (Beketo), vysk. ir kank., minėjimas.
XII.30 Pe – Šeštoji Kalėdų oktavos diena – II klasė.
XII.31 Š – Septintoji Kalėdų oktavos diena – II klasė; Šv. Silvestro I, pop. ir išp., minėjimas. Metų pabaigos pamaldos, „Te Deum“ giedojimas – vis. atl.
Šaltinis: www.fsspx.lt