Liturginis kalendorius 2021

Bažnyčios liturginiuose metuose šventės yra susietos arba su savaitės, arba su mėnesio dienomis, todėl susidaro du tarpusavyje persipynę švenčių ciklai: liturginių laikų ciklas ir švenčių ciklas.

Liturginės dienos gali būti sekmadieniai, eilinės savaitės dienos, vigilijos (švenčių išvakarės), oktavos (didelių švenčių minėjimas per aštuonias dienas) bei šventės. Visos šios dienos dar skirstomos į keturias iškilmingumo klases, taip pat yra kai kurių švenčių minėjimai.

Kalendoriuje surašyti:

- visuotinėje Bažnyčioje ir Lietuvos vyskupijose švenčiamų liturginių dienų oficialūs pavadinimai, skliausteliuose – kai kurių švenčių įprasti lietuviški pavadinimai;

- privalomos šventės ir pasninko dienos, su šventėmis susiję visuotiniai atlaidai, kai kurie palaiminimai ar ypatingos apeigos. Pasninkas ir susilaikymas patariamas dienomis, kurios nurodytos 1917 m. Kanonų teisės kodekse, can. 1252 (patikslinta Acta Apostolicae Sedis 49 (1957), p. 638);

- skliausteliuose – kai kurios šventės, randamos Romos Mišiolo (1936 ir 1962 m. leidimų) skyriuje „Kai kurioms vietoms“, taip pat kai kurie su Lietuva susiję šventieji.

Naudojami sutrumpinimai: pop. – popiežius, vysk. – vyskupas, Bažn. mok. – Bažnyčios mokytojas, kank. – kankinys, išp. – išpažinėjas, merg. – mergelė, vis. atl. – galimybė gauti visuotinius atlaidus Bažnyčios nustatytomis sąlygomis.

 

Pasninkas ir susilaikymas

1. Bažnyčia įsako laikytis pasninko ir susilaikymo:

- Pelenų trečiadienį;

- Didįjį penktadienį.

2. Be šių dviejų dienų, patariama tradiciškai laikytis pasninko ir susilaikymo taip pat:

- Visais gavėnios penktadieniais (I klasės šventėse tik susilaikoma);

- Metų ketvirčio dienomis;

- Visų Šventųjų, Kalėdų, Sekminių ir Marijos Nekaltojo Prasidėjimo švenčių išvakarėse (išskyrus sekmadienius).

3. Bažnyčia įsako laikytis susilaikymo:

- visais kitais metų penktadieniais (išskyrus I klasės privalomas šventes).

- Lietuvoje pagal seną tradiciją: Kūčių dieną (net sekmadienį).

4. Pasninko įsakymas reiškia, kad galima iki soties valgyti tik vieną kartą per dieną. Be šio pagrindinio valgio leidžiama vieną ar du kartus lengvai užkąsti. Tarpuose tarp šių valgymų valgyti negalima, leidžiama gerti vandenį, vaistus, alų, vyną, kavą, arbatą, sultis, bet ne pasotinančius gėrimus (pieną, šokoladą, buljoną).

5. Pasninko laikytis privalo visi katalikai, baigę 18 amžiaus metus iki pradėtų 60 metų. Nuo pasninko atleidžiami:

- ligoniai, silpnai besijaučiantys;

- nėščios ir žindančios moterys;

- tą dieną dirbantys sunkų fizinį ar protinį darbą, ilgai keliaujantys.

6. Susilaikymo įsakymas draudžia valgyti žinduolių ir paukščių mėsą bei jos produktus, pvz., buljoną. Leidžiama žuvis, kiaušiniai, pieno produktai, jūros gėrybės, o taip pat gyvulinių taukų naudojimas valgio ruošimui.

7. Susilaikymo laikytis privalo visi katalikai, baigę 14 amžiaus metus. Nuo susilaikymo atleidžiami (išskyrus Pelenų dieną, Didįjį penktadienį ir Kūčias):

- visi, atleistieji nuo pasninko;

- negalintys pasirinkti maisto, turintys valgyti tai, kas duodama (svečiai, krikštynų ar laidotuvių pietų dalyviai, vargšai, vaikai ir pan.).

 

2020 METŲ LITURGINIS KALENDORIUS

 

SAUSIS

Kalbama Švč. Jėzaus Vardo litanija.

 

1 T – Viešpaties Gimimo oktava (Naujieji metai) – I klasė. Privaloma šventė. Giedamas „Veni, Creator“ – vis. atl. Spalva: balta.

2 K – Eilinė diena – IV klasė; Kunigystės ketvirtadienis. Ypatingai meldžiamės už kunigus ir prašome pašaukimų, votyvinės Jėzaus Kristaus – vyriausiojo amžinojo Kunigo Mišios (III klasė). Spalva: balta.

3 Pe – Eilinė diena – IV klasė; Švč. Jėzaus Širdies penktadienis, votyvinės Švč. Jėzaus Širdies Mišios (III klasė). Spalva: balta.

4 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis, votyvinės Nek. Marijos Širdies Mišios (III klasė). Spalva: balta.

5 S – Švč. Jėzaus Vardas – II klasė. Šventinamas Trijų Karalių vanduo. Spalva: balta.

 

Epifanijos laikas

 

6 Pi – Viešpaties Apsireiškimas (Epifanija, Trys Karaliai) – I klasė. Visuot. Bažnyčioje privaloma šventė. Šventinamas auksas, smilkalai ir mira; kunigas šventina namus, pašventinta kreida ant durų staktų užrašoma +C+M+B ir metų skaičius. Prakartėlėje pastatomos trijų karalių figūros. Spalva: balta.

7 A – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: balta.

8 T – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: balta.

9 K – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: balta.

10 Pe – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: balta.

11 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė; Šv. Higino, pop. ir kank., minėjimas. Spalva: balta.

12 S – I sekmadienis po Epifanijos, Šv. Šeima – Jėzus, Marija ir Juozapas – II klasė. Spalva: balta.

13 Pi – Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Krikšto paminėjimas – II klasė. Spalva: balta.

 

EILINIS METŲ LAIKAS

 

14 A – Šv. Hiliaras, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė; Šv. Felikso, kun. ir kank., minėjimas. Spalva: balta.

15 T – Šv. Paulius, pirmasis atsiskyrėlis, išp. – III klasė; Šv. Mauro, abato, minėjimas. Spalva: balta.

16 K – Šv. Marcelis I, pop. ir kank. – III klasė. Spalva: raudona.

17 Pe – Šv. Antanas, abatas – III klasė. Spalva: balta.

18 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė; Šv. Priskos, merg. ir kank., minėjimas. Prasideda maldų už krikščionių vienybę aštuondienis. Spalva: balta.

19 S – II sekmadienis po Epifanijos – II klasė. Spalva: žalia.

20 Pi – Šv. Fabijonas, pop., ir Sebastijonas, kankiniai – III klasė. Spalva: raudona.

21 A – Šv. Agnietė, merg. ir kank. – III klasė. Spalva: raudona.

22 T – Šv. Vincentas ir Anastazas, kankiniai – III klasė. Spalva: raudona.

23 K – Šv. Raimundas Penjafortietis, išp. – III klasė; Šv. Emerencijonas, merg. ir kank., minėjimas. Spalva: balta. Vilniaus arkivykupijojeVilniaus arkikatedros konsekravimo metinės – I klasė. Spalva: balta.

24 Pe – Šv. Timotiejus, vysk. ir kank. – III klasė. Spalva: raudona.

25 Š – Šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimas – III klasė; Šv. apaštalo Petro minėjimas. Spalva: balta.

26 S – III sekmadienis po Epifanijos – II klasė. Spalva: žalia.

27 Pi – Šv. Jonas Auksaburnis, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė. Spalva: balta. (Lietuvoje: Pal. Jurgis Matulaitis, vysk. ir išp.).

28 A – Šv. Petras Nolaskas, išp. – III klasė. Šv. Agnietės, merg. ir kank., antrasis minėjimas. Spalva: balta.

29 T – Šv. Pranciškus Salezas, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė. Spalva: balta.

30 K – Šv. Martyna, merg. ir kank. – III klasė. Spalva: raudona.

31 Pe – Šv. Jonas Boskas, išp. – III klasė. Spalva: balta.

 

VASARIS

 

1 Š – Šv. Ignotas (Antiochietis), vysk. ir kank. – III klasė; Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis, votyvinės Nek. Marijos Širdies Mišios (III klasė). Spalva: raudona.

2 S – Švč. M. Marijos Apsivalymas (Grabnyčios) – II klasė. Žvakių (grabnyčių) šventinimas ir procesija. Išardoma prakartėlė. Spalva: balta.

3 Pi – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Blažiejaus, vysk. ir kank., minėjimas. Palaiminimas su šv. Blažiejaus žvakėmis nuo gerklės ligų. Spalva: žalia.

4 A – Šv. Andriejus Korsinis, vysk. ir išp. – III klasė. Spalva: balta.

5 T – Šv. Agota, merg. ir kank. – III klasė. Šventinama šv. Agotos duona ir vanduo. Spalva: raudona.

6 K – Šv. Titas, vysk. ir išp. – III klasė; Šv. Daratos, merg. ir kank., minėjimas. Kunigystės ketvirtadienis. Ypatingai meldžiamės už kunigus ir prašome pašaukimų, votyvinės Jėzaus Kristaus – vyriausiojo amžinojo Kunigo Mišios (III klasė). Spalva: balta.

7 Pe – Šv. Romualdas, abatas – III klasė. Švč. Jėzaus Širdies penktadienis, votyvinės Švč. Jėzaus Širdies Mišios (III klasė). Spalva: balta.

8 Š – Šv. Jonas Matietis, išp. – III klasė. Spalva: balta.

 

SEPTUAGEZIMOS LAIKAS

 

9 S – Septuagezimos sekmadienis – II klasė. Spalva: violetinė.

10 Pi – Šv. Skolastika, merg. – III klasė. Spalva: balta.

11 A – Nekaltosios Mergelės Marijos Apsireiškimas (Lurdo Marija) – III klasė. (Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Malda.) Spalva: balta.

12 T – Šv. Septyni Švč. M. Marijos Tarnų Ordino Steigėjai, išp. – III klasė. Spalva: balta.

13 K – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: violetinė.

14 Pe – Eilinė diena – IV klasė. Šv. Valentino, kun. ir kank., minėjimas. Spalva: violetinė.

15 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė; Šv. Faustino ir Jovitos, kankinių, minėjimas. Spalva: violetinė.

16 S – Seksagezimos sekmadienis – II klasė. Spalva: violetinė.

17 Pi – Eilinė diena – IV klasė. (Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Bėgimas į Egiptą.) Spalva: violetinė.

18 A – Eilinė diena – IV klasė. Šv. Simeono, vysk. ir kank., minėjimas. (Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kančios atminimas.) Spalva: violetinė.

19 T – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: violetinė.

20 K – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: violetinė.

21 Pe – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: violetinė.

22 Š – Šv. apaštalo Petro Sostas – II klasė; Šv. apaštalo Pauliaus minėjimas. Katedros aplankymas – vis. atl. Spalva: balta.

23 S – Kvinkvagezimos sekmadienis – II klasė. Po šv. Mišių prasideda 40 valandų Švč. Sakramento adoracija (iki antradienio rytinių šv. Mišių) kaip atgaila už Užgavėnių metu padaromas ir kitas viešas nuodėmes. Spalva: violetinė.

24 Pi – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: violetinė.

25 A – Šv. Motiejus, apaštalas – II klasė. Spalva: raudona.

 

GAVĖNIA

Draudžiama dalyvauti triukšminguose pasilinksminimuose (vestuvės, šokiai ir pan.). Penktadieniais einamas Kryžiaus kelias, vakarais giedami Kalvarijos kalnai, sekmadienį giedami „Graudūs verksmai“. Malda „Štai aš“ penktadieniais po šv. Komunijos – vis. atl.

 

Kvadragezimos laikas

 

26 T – Pelenų diena – I klasė. Privalomas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Šventinami pelenai iš praėjusių metų verbų, po to beriami tikintiesiems ant galvų kaip atgailos ženklas. Spalva: violetinė.

27 K – Ketvirtadienis po Pelenų dienos – III klasė. Spalva: violetinė.

28 Pe – Penktadienis po Pelenų dienos – III klasė. Šv. Sopulingosios Mergelės Gabrieliaus, išp., minėjimas. (Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus šv. Erškėčių vainikas.) Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių, patariamas pasninkas. Spalva: violetinė.

29 Š – Šeštadienis po Pelenų dienos – III klasė. Spalva: violetinė.

 

KOVAS

Kalbama Šv. Juozapo litanija.

 

1 S – I kvadragezimos (gavėnios) sekmadienis – I klasė. Spalva: violetinė.

2 Pi – Eilinė diena – III klasė. Spalva: violetinė.

3 A – Eilinė diena – III klasė. Spalva: violetinė.

4 T – Gavėnios metų ketvirčio diena – II klasė. Šv. Kazimiero, išp., minėjimas; Šv. Liucijaus I, pop. ir kank., minėjimas. Spalva: violetinė. Lietuvoje: Šv. Kazimieras, išp., pirmasis Lietuvos globėjas, pirmasis Vilniaus arkivysk. globėjas – I klasė. Gavėnios metų ketvirčio dienos minėjimas. Atlaidai Vilniuje. Spalva: balta.

5 K – Eilinė diena – III klasė. Kunigystės ketvirtadienis. Ypatingai meldžiamės už kunigus ir prašome pašaukimų, votyvinės Jėzaus Kristaus – vyriausiojo amžinojo Kunigo Mišios (III klasė). Spalva: violetinė.

6 Pe – Gavėnios metų ketvirčio diena – II klasė. Šv. Perpetuos ir Felicitos, kankinių, minėjimas. (Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus šv. Ietis ir Vinys.) Švč. Jėzaus Širdies penktadienisPrivalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgiųpatariamas pasninkas. Spalva: violetinė.

7 Š – Gavėnios metų ketvirčio diena – II klasė. Šv. Tomo Akviniečio, išp. ir Bažn. mok., minėjimas. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Spalva: violetinė.

8 S – II gavėnios sekmadienis – I klasė. Spalva: violetinė.

9 Pi – Eilinė diena – III klasė. Šv. Pranciškos Romietės, našlės, minėjimas. Spalva: violetinė.

10 A – Eilinė diena – III klasė. Šv. Keturiasdešimties Kankinių minėjimas. Spalva: violetinė.

11 T – Eilinė diena – III klasė. Spalva: violetinė.

12 K – Eilinė diena – III klasė. Šv. Grigaliaus I, pop., išp. ir Bažn. mok., minėjimas. Spalva: violetinė.

13 Pe – Eilinė diena – III klasė. (Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus švč. Drobulė.) Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgiųpatariamas pasninkas. Spalva: violetinė.

14 Š – Eilinė diena – III klasė. Spalva: violetinė.

15 S – III gavėnios sekmadienis – I klasė. Spalva: violetinė.

16 Pi – Eilinė diena – III klasė. Spalva: violetinė.

17 A – Eilinė diena – III klasė. Šv. Patriko, vysk. ir išp., minėjimas. Spalva: violetinė.

18 T – Eilinė diena – III klasė. Šv. Kirilo Jeruzaliečio, vysk., išp. ir Bažn. mok., minėjimas. Spalva: violetinė.

19 K – Šv. Juozapas, Švč. M. Marijos Sužadėtinis ir visuotinės Bažnyčios globėjas – I klasė. Eilinės dienos minėjimas. Visuot. Bažnyčioje privaloma šventėKaišiadorių vyskupijojevyskupijos Globėjas. Spalva: balta.

20 Pe – Eilinė diena – III klasė. (Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus šv. Penkios Žaizdos.) Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgiųpatariamas pasninkas. Spalva: violetinė.

21 Š – Eilinė diena – III klasė. Šv. Benedikto, abato, minėjimas. Benediktinų bažn. aplankymas – vis. atl. Spalva: violetinė.

22 S – IV gavėnios sekmadienis (Laetare) – I klasė. Spalva: rožinė.

23 Pi – Eilinė diena – III klasė. Spalva: violetinė.

24 A – Eilinė diena – III klasė. Šv. Gabrieliaus, arkangelo, minėjimas. Spalva: violetinė.

25 T – Apreiškimas Švč. M. Marijai – I klasė. Eilinės dienos minėjimas. Tobulas pasiaukojimas Jėzui per Mariją pagal šv. Liudviką Grinjoną de Monforą. Prieš tai – 33 dienų pasiruošimas. Spalva: balta.

26 K – Eilinė diena – III klasė. Spalva: violetinė.

27 Pe – Eilinė diena – III klasė. Šv. Jono Damaskiečio, išp. ir Bažn. mok., minėjimas. (Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Brangiausiasis Kraujas.) Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgiųpatariamas pasninkas. Spalva: violetinė.

28 Š – Eilinė diena – III klasė. Šv. Jono Kapistrano, išp., minėjimas. Spalva: violetinė.

 

Kančios laikas

Bažnyčioje uždengiami paveikslai ir statulos.

 

29 S – I Kančios sekmadienis – I klasė. Spalva: violetinė.

30 Pi – Eilinė diena – III klasė. Spalva: violetinė.

31 A – Eilinė diena – III klasė. Spalva: violetinė.

 

BALANDIS

 

1 T – Eilinė diena – III klasė. Spalva: violetinė.

2 K – Eilinė diena – III klasė. Šv. Pranciškaus Pauliečio, išp., minėjimas. Kunigystės ketvirtadienis. Ypatingai meldžiamės už kunigus ir prašome pašaukimų, votyvinės Jėzaus Kristaus – vyriausiojo amžinojo Kunigo Mišios (III klasė). Spalva: violetinė.

3 Pe – Eilinė diena – III klasė. Švč. M. Marijos Septynių Skausmų minėjimas. Spalva: violetinė. Šv. Pijaus X kunigų brolijojeŠvč. M. Marijos Septyni Skausmai – I klasė. Eilinės dienos minėjimas. Švč. Jėzaus Širdies penktadienis. Spalva: balta. Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių, patariamas pasninkas.

4 Š – Eilinė diena – III klasė. Šv. Izidoriaus, vysk., išp. ir Bažn. mok., minėjimas. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis, votyvinės Nek. Marijos Širdies Mišios (III klasė). Spalva: violetinė.

5 S – II Kančios, arba Verbų sekmadienis – I klasė. Šventinamos verbos, vyksta procesija, šv. Mišiose skaitoma Kančios istorija pagal Matą. Spalva: violetinė.

6 Pi – Didžiosios savaitės pirmadienis – I klasė. Spalva: violetinė.

7 A – Didžiosios savaitės antradienis – I klasė. Kančios istorija pagal Morkų. Spalva: violetinė.

8 T – Didžiosios savaitės trečiadienis – I klasė. Kančios istorija pagal Luką. Vakare giedama Aušrinė ir Laudės (vad. „Tenebrae“), kurių metu gesinamos trikampio šviestuvo žvakės. Spalva: violetinė.

9 K – Viešpaties Vakarienės ketvirtadienis (Didysis ketvirtadienis) – I klasė. Rytą vyskupas katedroje šventina ligonių aliejų, katechumenų aliejų ir šv. krizmą, kurie bus naudojami teikiant Krikšto, Sutvirtinimo, Paskutinio patepimo ir Kunigystės sakramentus. Vakare – Paskutinės vakarienės Mišios, kojų plovimas, Švč. Sakramento pernešimas į garbinimo altorių, giedant „Pange lingua“ (vis. atl.), altorių nudengimas. Naktinė Švč. Sakramento adoracija. Spalva: violetinė.

10 Pe – Viešpaties Kančios ir Mirties penktadienis (Didysis penktadienis) – I klasė. Privalomas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Rytą giedamos „Tenebrae“, einamas Kryžiaus kelias. Vakare – Didžiojo penktadienio liturgija: Kančios istorija pagal Joną, devynios maldos, kryžiaus nudengimas ir adoracija (dalyvavimas – vis. atl.), Improperijos (Priekaištai), Komunijos dalinimas. Procesija į Kristaus Kapą, naktinis budėjimas prie jo. Pradedama Dievo Gailestingumo novena. Spalva: violetinė.

11 Š – Didysis šeštadienis – I klasė. Rytą giedamos „Tenebrae“. Spalva: violetinė.

 

VELYKŲ LAIKAS

Velykinis laikas

 

12 S – Prisikėlimo sekmadienis (Velykos) – I klasė. Vidurnaktį – Velykų vigilijos apeigos: šventinama ugnis ir Velykų žvakė, procesija į bažnyčią, diakonas gieda prekoniją, skaitiniai ir maldos, litanija, Krikšto vandens šventinimas, (gali būti iškilmingas Krikštas), Krikšto pažadų atnaujinimas (dalyvavimas – vis. atl.), Prisikėlimo Mišios, Laudės. Velykų rytą – Prisikėlimo apeigos ir procesija aplink bažnyčią, giedant „Linksma diena“, iškilmingos šv. Mišios, šventinami avinėliai, margučiai ir kiti valgiai, kurie valgomi atsigavėjimo pusryčiams. Velykų laiku šventinami namai. Tikintieji nešasi šventintos ugnies ir vandens namo, aplanko ir šv. vandeniu apšlaksto artimųjų kapus. Spalva: balta.

13 Pi – Pirmadienis Velykų oktavoje – I klasė. Spalva: balta.

14 A – Antradienis Velykų oktavoje – I klasė. Spalva: balta.

15 T – Trečiadienis Velykų oktavoje – I klasė. Spalva: balta.

16 K – Ketvirtadienis Velykų oktavoje – I klasė. Spalva: balta.

17 Pe – Penktadienis Velykų oktavoje – I klasė. Spalva: balta.

18 Š – Baltasis šeštadienis – I klasė. Spalva: balta.

19 S – Baltasis sekmadienis, Velykų oktava (Atvelykis) – I klasė. (Dievo Gailestingumo šventė.) Spalva: balta.

20 Pi – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: balta.

21 A – Šv. Anzelmas, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė. Spalva: balta.

22 T – Šv. Soteras ir Kajus, popiežiai ir kankiniai – III klasė. Spalva: raudona.

23 K – Eilinė diena – IV klasė. Šv. Jurgio, kank., minėjimas (Jurginės). Spalva: balta. Lietuvoje: Šv. Jurgis, kank., antrasis Lietuvos globėjas, Vilniaus arkivyskupijos globėjas – II klasė. Spalva: raudona. Arklių ir kitų gyvulių laiminimas. (Šv. Adalbertas-Vaitiekus, vysk. ir kank., prūsų apaštalas.)

24 Pe – Šv. Fidelis Sigmaringietis, kank. – III klasė. Spalva: raudona.

25 Š – Šv. Morkus, evangelistas – II klasė. Didžiosios litanijos (Kryžiaus diena). Procesija giedant Visų šventųjų litaniją ir suplikacijas „Šventas Dieve“. Spalva: raudona.

26 S – II sekmadienis po Velykų – II klasė. Spalva: balta.

27 Pi – Šv. Petras Kanizijus, išp. ir Bažn. mok. – III klasė. Spalva: balta.

28 A – Šv. Kryžiaus Paulius, išp. – III klasė. (Šv. Liudvikas Grinjonas de Monforas, išp.) Spalva: balta.

29 T – Šv. Petras (Veronietis), kank. – III klasė. Spalva: raudona.

30 K – Šv. Kotryna Sienietė, merg. – III klasė. Spalva: balta.

 

GEGUŽĖ

Kasdien vakarais rengiamos gegužinės pamaldos: prie gėlėmis papuošto Marijos altoriaus ar paveikslo giedama Švč. M. Marijos litanija, giesmė „Sveika, Marija, Motina Dievo“, kalbama šv. Bernardo malda „Atsimink“.

 

1 Pe – Šv. Juozapas Darbininkas, Švč. M. Marijos Sužadėtinis, išp. – I klasė. Švč. Jėzaus Širdies penktadienis. Spalva: balta.

2 Š – Šv. Atanazas, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis, votyvinės Nek. Marijos Širdies Mišios (III klasė). Spalva: balta.

3 S – III sekmadienis po Velykų – II klasė. (Šv. Kryžiaus atradimas. Šventinami kryžiaiMotinos diena. Palaiminimas motinoms. Vakare leidžiamos vienos gedulingosios Mišios (II klasė) už mirusias motinas. Spalva: balta.

4 Pi – Šv. Monika, našlė – III klasė. Spalva: balta. (Lietuvoje: Pal. Mykolas Giedraitis, išp.)

5 A – Šv. Pijus V, pop. ir išp. – III klasė. Spalva: balta.

6 T – Eilinė diena – IV klasė. (Šv. Jonas, apaštalas ir evangelistas, Lotynų vartuose; Šv. Dominykas Savio, išp.) Spalva: balta.

7 K – Šv. Stanislovas, vysk. ir kank. – III klasė. Kunigystės ketvirtadienis. Ypatingai meldžiamės už kunigus ir prašome pašaukimų, votyvinės Jėzaus Kristaus – vyriausiojo amžinojo Kunigo Mišios (III klasė). Spalva: raudona.

8 Pe – Eilinė diena – IV klasė. (Švč. M. Marija, Visų Šventųjų Karalienė ir Gražiosios Meilės Motina; Švč. M. Marija, Visų Malonių Tarpininkė; Švč. M. Marija, Švč. Jėzaus Širdies Valdovė; Šv. Mykolo, arkangelo, apsireiškimas.) Spalva: balta.

9 Š – Šv. Grigalius Nazianzietis, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė. Spalva: balta.

10 S – IV sekmadienis po Velykų – II klasė. Spalva: balta. Kaišiadorių vyskupijojeKatedros konsekravimo metinės – I klasė. IV sekmadienio po Velykų minėjimas. Spalva: balta.

11 Pi – Šv. Pilypas ir Jokūbas, apaštalai – II klasė. Spalva: raudona.

12 A – Šv. Nerėjas, Achilas ir Domicelė, merg., bei Pankratas, kankiniai – III klasė. Spalva: raudona.

13 T – Šv. Robertas Belarminas, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė. Spalva: balta.

14 K – Eilinė diena – IV klasė; Šv. Bonifaco, kank., minėjimas. Spalva: balta.

15 Pe – Šv. Jonas Krikštytojas Salietis, išp. – III klasė. (Šv. artojas Izidorius, išp.) Spalva: balta.

16 Š – Šv. Ubaldas, vysk. ir išp. – III klasė. (Šv. Andriejus Bobolė, kank.; Šv. Jonas Nepomukas, kank.) Spalva: balta.

17 S – V sekmadienis po Velykų – II klasė. Spalva: balta.

18 Pi – Šv. Venantas, kank. – III klasė. Mažosios litanijos, arba maldavimai (Kryžiaus dienos). Einama procesija, aplankant tris kryžius laukuose, giedama Visų šventųjų litanija, kunigas laimina laukus, giedamos suplikacijos „Šventas Dieve“, giesmė „Viešpatie Karaliau“. Spalva: raudona.

19 A – Šv. Petras Celestinas, pop. ir išp. – III klasė. Šv. Pudencijonos, merg., minėjimas. Mažosios litanijos, arba maldavimai. Spalva: balta.

20 T – Žengimo į dangų vigilija – II klasė. Šv. Bernardino Sieniečio, išp., minėjimas. Mažosios litanijos, arba maldavimai. Spalva: balta.

 

Žengimo į dangų laikas

 

21 K – Viešpaties Žengimas į dangų (Šeštinės) – I klasė. Visuot. Bažnyčioje privaloma šventė. Po Evangelijos užgesinama Velykų žvakė, rengiama procesija. Spalva: balta.

22 Pe – Penktadienis po žengimo į dangų – IV klasė. Prasideda pasiruošimo Sekminėms novena – „Veni Creator“. Spalva: balta.

23 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė. (Švč. M. Marija, Apaštalų Karalienė.) Spalva: balta.

24 S – Sekmadienis po Žengimo į dangų – II klasė. Spalva: balta.

25 Pi – Šv. Grigalius (VII), pop. ir išp. – III klasė. Šv. Urbono, pop. ir kank., minėjimas. Spalva: balta.

26 A – Šv. Pilypas Neris, išp. – III klasė. Šv. Eleuterijaus, pop. ir kank., minėjimas. Spalva: balta.

27 T – Šv. Beda Garbingasis, išp. ir Bažn. mok. – III klasė. Šv. Jono I, pop. ir kank., minėjimas. Spalva: balta.

28 K – Šv. Augustinas (Kenterberietis), vysk. ir išp. – III klasė. Spalva: balta.

29 Pe – Šv. Marija Magdalena de Paci, merg. – III klasė. Spalva: balta.

30 Š – Sekminių vigilija – I klasė. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Spalva: raudona.

 

Sekminių oktava

 

31 S – Sekminių sekmadienis – I klasė. Rengiama procesija. „Veni, Creator“ giedojimas – vis. atl. Spalva: raudona.

 

BIRŽELIS

Kasdien vakarais rengiamos birželinės pamaldos: prie Švč. Jėzaus Širdies altoriaus ar paveikslo giedama Švč. Jėzaus Širdies litanija, giesmė „Iš šios žemelės“, kalbama malda „Gerasis Jėzau“.

 

1 Pi – Pirmadienis Sekminių oktavoje – I klasė. Spalva: raudona.

2 A – Antradienis Sekminių oktavoje – I klasė. Spalva: raudona.

3 T – Sekminių metų ketvirčio diena – I klasė. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Spalva: raudona.

4 K – Ketvirtadienis Sekminių oktavoje – I klasė. Kunigystės ketvirtadienis. Ypatingai meldžiamės už kunigus ir prašome pašaukimų. Spalva: raudona.

5 Pe – Sekminių metų ketvirčio diena – I klasė. Švč. Jėzaus Širdies penktadienis. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Spalva: raudona.

6 Š – Sekminių metų ketvirčio diena – I klasė. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienisPatariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Spalva: raudona.

 

EILINIS METŲ LAIKAS

 

7 S – I sekmadienis po Sekminių, Švenčiausiosios Trejybės šventė – I klasė. Brevijoriaus Primoje giedamas šv. Atanazo tikėjimo išpažinimas „Quicumque“Tėvo diena. Palaiminimas tėvams. Vakare leidžiamos vienos gedulingos Mišios (II klasė) už mirusius tėvus. Spalva: balta.

8 Pi – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: žalia. Perkelta iš VI. 1: Telšių vyskupijojeŠv. Justinas, kank., vyskupijos globėjas – I klasė. Spalva: raudona.

9 A – Eilinė diena – IV klasė. Šv. Primo ir Felicijono, kankinių, minėjimas. (Švč. M. Marija, Malonės Motina.) Spalva: žalia.

10 T – Šv. karalienė Margarita, našlė – III klasė. Spalva: balta.

11 K – Švenčiausiojo Kristaus Kūno šventė (Devintinės) – I klasė. Visuot. Bažnyčioje privaloma šventė. Einama iškilminga procesija su Švč. Sakramentu, aplankant keturis lauke papuoštus altorius (dalyvavimas – vis. atl.). Šventinami iš devynių žolynų ar gėlių supinti vainikai, laiminamos šeimos su vaikais. Spalva: balta.

12 Pe – Šv. Jonas Fakundas, išp. – III klasė. Šv. Bazilido, Kirino, Naboro ir Nazarijaus, kankinių, minėjimas. Spalva: balta.

13 Š – Šv. Antanas Paduvietis, išp. ir Bažn. mok. (Antaninės) – III klasė. Spalva: balta. Vilkaviškio vyskupijojeŠv. Antanas Paduvietis, išp. ir Bažn. mok, vyskupijos globėjas – I klasė. Spalva: balta.

14 S – II sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia. (Lietuvoje: Pal. Teofilius Matulionis, vysk. ir kank.)

15 Pi – Šv. Vito, Modesto ir Krescencijos, kankinių, minėjimas. Spalva: raudona.

16 A – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: žalia.

17 T – Šv. Grigalius Barbadikas, vysk. ir išp. – III klasė. Spalva: balta.

18 K – Šv. Efremas Siras, diakonas, išp. ir Bažn. mok. – III klasė. Šv. Morkaus ir Marcelijono, kankinių, minėjimas. Spalva: balta.

19 Pe – Švenčiausioji Jėzaus Širdis – I klasė. Malda „Gerasis Jėzau“ – vis. atl. Spalva: balta.

20 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė. Šv. Silverijaus, pop. ir kank., minėjimas. Spalva: balta.

21 S – III sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

22 Pi – Šv. Paulinas (Nolietis), vysk. ir išp. – III klasė. Spalva: balta.

23 A – Joninių vigilija – II klasė. Joninių laužo šventinimas. Spalva: violetinė.

24 T – Šv. Jono Krikštytojo Gimimas (Joninės) – I klasė. Spalva: balta. Kauno arkivyskupijoje: arkivyskupijos globėjas.

25 K – Šv. Vilhelmas, abatas – III klasė. (Eucharistinė Jėzaus Širdis.) Spalva: balta.

26 Pe – Šv. Jonas ir Paulius, kankiniai – III klasė. Spalva: raudona.

27 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė. (Švč. M. Marija, Nuolatinė Gelbėtoja.) Spalva: balta.

28 S – IV sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

29 Pi – Šv. Petras ir Paulius, apaštalai (Petrinės) – I klasė. Visuot. Bažnyčioje privaloma šventė. Bazilikos ar katedros aplankymas – vis. atl.; vyskupo palaiminto krucifikso ar rožančiaus pamaldus naudojimas – vis. atl. Spalva: raudona.

30 A – Šv. Pauliaus, apaštalo, paminėjimas – III klasė. Šv. Petro, apaštalo, minėjimas. Spalva: raudona.

 

LIEPA

Kalbama Brangiausiojo Kristaus Kraujo litanija.

 

1 T – Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Brangiausiasis Kraujas – I klasė. Spalva: raudona.

2 K – Švč. M. Marijos Apsilankymas – II klasė. Šv. Proceso ir Martinijono, kankinių, minėjimas. Kunigystės ketvirtadienis. Ypatingai meldžiamės už kunigus ir prašome pašaukimų. Žemaičių Kalvarijos atlaidai. Spalva: balta.

3 Pe – Šv. Irenėjas, vysk. ir kank. – III klasė. Švč. Jėzaus Širdies penktadienis, votyvinės Švč. Jėzaus Širdies Mišios (III klasė). Spalva: raudona.

4 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis, votyvinės Nek. Marijos Širdies Mišios (III klasė). (Visų šventųjų aukščiausiųjų pontifikų paminėjimas.) Spalva: balta.

5 S – V sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

6 Pi – Eilinė diena – IV klasė. (Šv. Marija Goreti, merg. ir kank.) Spalva: žalia.

7 A – Šv. Kirilas ir Metodijus, vyskupai ir išpažinėjai – III klasė. Spalva: balta.

8 T – Šv. karalienė Elžbieta, našlė – III klasė. Spalva: balta.

9 K – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: žalia.

10 Pe – Šv. Septyni Broliai, kankiniai, bei šv. Rufina ir Sekunda, mergelės ir kankinės (Miegantieji Broliai) – III klasė. Spalva: raudona.

11 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė. Šv. Pijaus I, pop. ir kank., minėjimas. Spalva: balta.

12 S – VI sekmadienis po Sekminių – II klasė. Vilniaus arkivyskupijoje: Šv. Bonifaco (Brunono), vysk. ir kank., antrojo arkivyskupijos globėjo, minėjimas. Spalva: žalia. (Vilkaviškio vyskupijoje: Pal. Jurgio Matulaičio, vysk. ir išp., beatifikacijos diena. Atlaidai Marijampolėje.)

13 Pi – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: žalia.

14 A – Šv. Bonaventūra, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė. Spalva: balta.

15 T – Šv. imperatorius Henrikas, išp. – III klasė. Spalva: balta.

16 K – Eilinė diena – IV klasė. Karmelio Kalno Švč. Mergelės Marijos minėjimas (Marija Škaplierinė). Spalva: žalia. Kauno arkivyskupijoje: Kauno arkikatedros konsekravimo metinės – I klasė. Spalva: balta.

17 Pe – Eilinė diena – IV klasė. Šv. Alekso, išp., minėjimas. (Švč. M. Marijos Nuolankumas.) Spalva: žalia.

18 Š – Šv. Kamilas Lelietis, išp. – III klasė. Šv. Simforozos ir septynių jos sūnų, kankinių, minėjimas. Spalva: balta.

19 S – VII sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

20 Pi – Šv. Jeronimas Emilijanis, išp. – III klasė. Šv. Margaritos, merg. ir kank., minėjimas. Spalva: balta.

21 A – Šv. Laurynas Brunduzietis, išp. ir Bažn. mok. – III klasė. Šv. Praksedos, merg., minėjimas. Spalva: balta.

22 T – Šv. Marija Magdalena, atgailotoja – III klasė. Spalva: balta.

23 K – Šv. Apolinaras, vysk. ir kank. – III klasė. Šv. Liborijaus, vysk. ir išp., minėjimas. Spalva: raudona.

24 Pe – Eilinė diena – IV klasė. Šv. Kristinos, merg. ir kank., minėjimas. Spalva: žalia.

25 Š – Šv. Jokūbas, apaštalas – II klasė. Šv. Kristoforo, kank., minėjimas. (Švč. M. Marija, Gailestingumo Motina.) Spalva: raudona.

26 S – VIII sekmadienis po Sekminių – II klasė. Šv. Onos, Švč. M. Marijos Motinos, minėjimas (Oninės). Kryžių kalno atlaidai. Spalva: žalia. Spalva: žalia.

27 Pi – Eilinė diena – IV klasė. Šv. Pantaleono, kank., minėjimas. Spalva: žalia.

28 A – Šv. Nazarijus ir Celsas, kankiniai, Viktoras I, pop. ir kank., bei Inocentas I, pop. ir išp. – III klasė. Spalva: raudona.

29 T – Šv. Morta, merg. – III klasė. Šv. Felikso, Simplicijaus, Faustino ir Beatričės, kankinių, minėjimas. Spalva: balta.

30 K – Eilinė diena – IV klasė. Šv. Abdono ir Seneno, kankinių, minėjimas. Spalva: žalia.

31 Pe – Šv. Ignacas (Lojola), išp. – III klasė. Jėzuitų bažnyčios aplankymas – vis. atl. Spalva: balta.

 

RUGPJŪTIS

 

1 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė. Šv. Makabėjų, kankinių, minėjimas. (Šv. apaštalas Petras Pančiuose.) Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis, votyvinės Nek. Marijos Širdies Mišios (III klasė). Spalva: balta.

2 S – IX sekmadienis po Sekminių – II klasė. Porciunkulės atlaidai. Bazilikos, katedros, parapinės ar pranciškonų bažnyčios aplankymas – vis. atl. Spalva: žalia.

3 Pi – Eilinė diena – IV klasė. (Šv. Stepono, pirmojo kankinio, Radimas.) Spalva: žalia.

4 A – Šv. Dominykas, išp. – III klasė. Dominikonų bažnyčios aplankymas – vis. atl. Spalva: balta.

5 T – Šv. Marijos Snieginės bazilikos pašventinimas – III klasė. Spalva: balta.

6 K – Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Atsimainymas – II klasė. Šv. Siksto II, pop., Felicisimo ir Agapito, kankinių, minėjimas. Kunigystės ketvirtadienis. Ypatingai meldžiamės už kunigus ir prašome pašaukimų. Spalva: balta.

7 Pe – Šv. Kajetonas, išp. – III klasė; Šv. Donato, vysk. ir kank., minėjimas. Švč. Jėzaus Širdies penktadienis, votyvinės Švč. Jėzaus Širdies Mišios (III klasė). Spalva: balta.

8 Š – Šv. Jonas Marija Vianėjus, išp. – III klasė. Šv. Kirijako, Largo ir Smaragdo, kank., minėjimas. Spalva: balta.

9 S – X sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

10 Pi – Šv. Laurynas, kank. – II klasė. Spalva: raudona.

11 A – Eilinė diena – IV klasė. Šv. Tiburcijaus ir Zuzanos, merg., kankinių, minėjimas. (Šv. Filomena, merg. ir kank.) Spalva: žalia.

12 T – Šv. Klara, merg. – III klasė. Spalva: balta.

13 K – Eilinė diena – IV klasė. Šv. Ipolito ir Kasijono, kankinių, minėjimas. (Švč. M. Marija, Nusidėjėlių Gynėja.) Spalva: žalia.

14 Pe – Žolinės vigilija – II klasė. Šv. Euzebijaus, išp., minėjimas. (Šv. Meinhardas, vysk., lyvių apaštalas.) Spalva: violetinė.

15 Š – Švč. M. Marijos Ėmimas į dangų (Žolinė) – I klasė. Privaloma šventė. Žolynų ir vaisių laiminimas. Atlaidai Krekenavoje, Pivašiūnuose. Spalva: balta.

16 S – XI sekmadienis po Sekminių – II klasė. Šv. Joakimo, Švč. M. Marijos Tėvo, išp., minėjimas. Spalva: žalia.

17 Pi – Šv. Hiacintas (Jackus), išp. – III klasė. Spalva: balta.

18 A – Eilinė diena – IV klasė. Šv. Agapito, kank, minėjimas. (Šv. imperatorienė Elena, našlė.) Spalva: žalia.

19 T – Šv. Jonas Eudas, išp. – III klasė. Spalva: balta.

20 K – Šv. Bernardas, abatas, išp. ir Bažn. mok. – III klasė Spalva: balta.

21 Pe – Šv. Joana Pranciška Fremiot de Šantal, našlė – III klasė. Spalva: balta.

22 Š – Švč. M. Marijos Nekaltoji Širdis – II klasė. Šv. Timotiejaus, Ipolito ir Simforijono, kankinių, minėjimas. (Švč. M. Marija, Ligonių Sveikata.) Spalva: balta.

23 S – XII sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

24 Pi – Šv. Baltramiejus, apaštalas – II klasė. Spalva: raudona.

25 A – Šv. karalius Liudvikas, išp. – III klasė. Spalva: balta.

26 T – Eilinė diena – IV klasė. Šv. Zefirino, pop. ir kank., minėjimas. Spalva: žalia. Vilniaus arkivyskupijoje: Šv. Kazimiero, arkivyskupijos globėjo, relikvijų perkėlimas – II klasė. Spalva: balta.

27 K – Šv. Juozapas Kalasantas, išp. – III klasė Spalva: balta.

28 Pe – Šv. Augustinas, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė. Šv. Hermio, kank., minėjimas. Augustinų bažnyčios aplankymas – vis. atl. Spalva: balta.

29 Š – Šv. Jono Krikštytojo Nukirsdinimas – III klasė. Šv. Sabinos, kank., minėjimas. Spalva: raudona.

30 S – XIII sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

31 Pi – Šv. Raimundas Nonatas, išp. – III klasė. Spalva: balta.

 

RUGSĖJIS

 

1 A – Eilinė diena – IV klasė. Šv. Egidijaus, abato, minėjimas; Šv. Dvylikos Brolių, kankinių, minėjimas. Spalva: žalia.

2 T – Šv. karalius Steponas, išp. – III klasė. Spalva: balta.

3 K – Šv. Pijus X, pop. ir išp. – III klasė. (Šv. Pijaus X kunigų brolijoješventasis globėjas – I klasė.) Kunigystės ketvirtadienis. Ypatingai meldžiamės už kunigus ir prašome pašaukimų. Spalva: balta.

4 Pe – Eilinė diena – IV klasė. (Švč. Mergelė Marija, Dieviškojo Ganytojo Motina.) Švč. Jėzaus Širdies penktadienis, votyvinės Švč. Jėzaus Širdies Mišios (III klasė). Spalva: žalia.

5 Š – Šv. Laurynas Justinijanis, vysk. ir išp. – III klasė. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis, votyvinės Nek. Marijos Širdies Mišios (III klasė). Spalva: balta.

6 S – XIV sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

7 Pi – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: žalia.

8 A – Švč. M. Marijos Gimimas (Šilinė) – II klasė, Lietuvoje – I klasė. Šv. Adrijono, kank., minėjimas. Sėklos ir pasėlių laiminimas. Atlaidai Šiluvoje, Trakuose. Spalva: balta.

9 T – Eilinė diena – IV klasė. Šv. Gorgonijaus, kank., minėjimas. Spalva: žalia.

10 K – Šv. Mikalojus Tolentietis, išp. – III klasė. Spalva: balta.

11 Pe – Eilinė diena – IV klasė. Šv. Proto ir Hiacinto, kankinių, minėjimas. Spalva: žalia.

12 Š – Švenčiausiasis Marijos Vardas – III klasė. Spalva: balta.

13 S – XV sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

14 Pi – Švč. Kryžiaus Išaukštinimas – II klasė. Šventinami kryžiai. Spalva: raudona.

15 A – Švč. M. Marijos Septyni Skausmai (Marija Sopulingoji) – II klasė. Šv. Nikomedo, kank., minėjimas. (Šv. Pijaus X kunigų brolijoje: I klasė.) Kalbamas Septynių Marijos skausmų vainikėlis. Spalva: žalia.

16 T – Šv. Kornelijus, pop., ir Kiprijonas, vysk., kankiniai – III klasė. Šv. Eufemijos, merg., Liucijos ir Geminijono, kankinių, minėjimas. Spalva: raudona.

17 K – Eilinė diena – IV klasė. Šv. Pranciškaus, išp., šventųjų stigmų įspaudimo minėjimas (Pranciškaus Žaizdos). Spalva: žalia.

18 Pe – Šv. Juozapas Kupertinietis, išp. – III klasė. Spalva: balta.

19 Š – Šv. Januarijus, vysk., ir draugai, kankiniai – III klasė. Spalva: raudona.

20 S – XVI sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

21 Pi – Šv. Matas, apaštalas ir evangelistas – II klasė. Spalva: raudona.

22 A – Šv. Tomas Vilanovietis, vysk. ir išp. – III klasė. Šv. Mauricijaus ir draugų, kankinių, minėjimas. Spalva: balta.

23 T – Rugsėjo metų ketvirčio diena – II klasė. Šv. Lino, pop. ir kank., minėjimas. Šv. Teklės, merg. ir kank., minėjimas. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Spalva: violetinė.

24 K – Eilinė diena – IV klasė. Išpirkimo Švč. M. Marijos minėjimas (Marija, Belaisvių Vaduotoja). Spalva: žalia.

25 Pe – Rugsėjo metų ketvirčio diena – II klasė. Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių, patariamas pasninkas. Spalva: violetinė.

26 Š – Rugsėjo metų ketvirčio diena – II klasė. Šv. Kiprijono ir Justinos, merg., kankinių, minėjimas. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Spalva: violetinė.

27 S – XVII sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

28 Pi – Šv. kunigaikštis Vaclovas, kank. – III klasė. Spalva: raudona.

29 A – Šv. Mykolo, arkangelo, bazilikos pašventinimas – I klasė. Spalva: balta.

30 T – Šv. Jeronimas, kun., išp. ir Bažn. mok. – III klasė. Spalva: balta.

 

SPALIS

Kasdien kalbamas ar giedamas šv. rožančius.

 

1 K – Eilinė diena – IV klasė. Šv. Remigijaus, vysk. ir išp., minėjimas. Kunigystės ketvirtadienis. Ypatingai meldžiamės už kunigus ir prašome pašaukimų, votyvinės Jėzaus Kristaus – vyriausiojo amžinojo Kunigo Mišios (III klasė). Spalva: žalia.

2 Pe – Šv. Angelai Sargai – III klasė. Švč. Jėzaus Širdies penktadienis, votyvinės Švč. Jėzaus Širdies Mišios (III klasė). Spalva: balta.

3 Š – Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė, merg. – III klasė. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis, votyvinės Nek. Marijos Širdies Mišios (III klasė). Spalva: balta.

4 S – XVIII sekmadienis po Sekminių – II klasė. Leidžiamos 1 giedotinės ir 1 skaitytinės arba dvejos skaitytinės votyvinės Švč. M. Marijos Rožančinės Mišios (II klasė, sekmadienio minėjimas, spalva: balta). Spalva: žalia.

5 Pi – Eilinė diena – IV klasė. Šv. Placido ir draugų, kank., minėjimas. Spalva: balta.

6 A – Šv. Brunonas, išp – III klasė. Spalva: balta.

7 T – Švč. M. Marija Rožančinė – II klasėŠv. Morkaus I, pop. ir išp., minėjimas. Spalva: balta.

8 K – Šv. Brigita, našlė – III klasė. Šv. Sergijaus, Bacho, Marcelino ir Apulėjaus, kankinių, minėjimas. Spalva: balta.

9 Pe – Šv. Jonas Leonardis, išp. – III klasė. Šv. Dionizo, vysk., Rustiko ir Eleuterijaus, kankinių, minėjimas. Spalva: balta.

10 Š – Šv. Pranciškus Borgijas, išp. – III klasė. Spalva: balta.

11 S – XIX sekmadienis po Sekminių – II klasėŠvč. M. Marijos Motinystės minėjimas. Spalva: žalia.

12 Pi – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: žalia.

13 A – Šv. karalius Edvardas, išp. – III klasė. Spalva: balta.

14 T – Šv. Kalikstas I, pop. ir kank. – III klasė. Spalva: raudona.

15 K – Šv. Teresė (Avilietė), merg. – III klasė. Karmelitų bažnyčios aplankymas – vis. atl. Spalva: balta.

16 Pe – Šv. Jadvyga, našlė – III klasė. (Švč. M. Marijos Tyrumas.) Spalva: balta.

17 Š – Šv. Margarita Marija Alakok, merg. – III klasė. Spalva: balta.

18 S – XX sekmadienis po Sekminių – II klasė. Šv. Luko, evangelisto, minėjimas. Pasaulio misijų diena, meldžiamės už misionierius. Spalva: žalia.

19 Pi – Šv. Petras Alkantarietis, išp. – III klasė. Spalva: balta.

20 A –. Šv. Jonas Kantijus, išp. – III klasė. Spalva: balta.

21 T – Eilinė diena – IV klasė. Šv. Hilarijono, abato, minėjimas; Šv. Uršulės ir draugių, mergelių ir kankinių, minėjimas. Spalva: žalia.

22 K – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: žalia.

23 Pe – Šv. Antanas Marija Klaretas, vysk. ir išp. – III klasė. (Švenčiausiasis Atpirkėjas.) Spalva: balta.

24 Š – Šv. Rapolas, arkangelas – III klasė. Spalva: balta.

25 S – Mūsų Viešpats Jėzus Kristus Karalius – I klasė. Pasiaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai aktas – vis. atl. Spalva: balta.

26 Pi – Eilinė diena – IV klasė. Šv. Evaristo, pop. ir kank., minėjimas. Spalva: žalia.

27 A – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: žalia.

28 T – Šv. Simonas ir Judas Tadas, apaštalai – II klasė. Spalva: raudona.

29 K – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: žalia.

30 Pe – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: žalia.

31 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Spalva: balta.

 

LAPKRITIS

 

1 S – Visi Šventieji – I klasė. XXII sekmadienio po Sekminių minėjimas. Privaloma šventė. XI. 1–8 dienomis kapinių aplankymas – vis. atl. už mirusius. Kapai sutvarkomi, šlakstomi šv. vandeniu, uždegamos žvakės, giedamas „Viešpaties Angelas“, „Mirusiojo vardo paminėjimas“. (Šv. Pijaus X kunigų brolijos įsteigimas 1970 m.) Spalva: balta.

2 Pi – Visų mirusių tikinčiųjų paminėjimas (Vėlinės) – I klasė. Leidžiamos trejos gedulingos šv. Mišios. Procesija į kapines. Bažnyčios aplankymas – vis. atl. už mirusius. Spalva: juoda.

3 A – Eilinė diena – IV klasė. Spalva: žalia.

4 T – Šv. Karolis (Boromiejus), vysk. ir išp. – III klasė. Šv. Vitalio ir Agrikolos, kankinių, minėjimas.

5 K – Eilinė diena – IV klasė. (Šventosios Relikvijos.) Kunigystės ketvirtadienis. Ypatingai meldžiamės už kunigus ir prašome pašaukimų, votyvinės Jėzaus Kristaus – vyriausiojo amžinojo Kunigo Mišios (III klasė). Spalva: žalia.

6 Pe – Eilinė diena – IV klasė. Švč. Jėzaus Širdies penktadienis, votyvinės Švč. Jėzaus Širdies Mišios (III klasė). Spalva: žalia.

7 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis, votyvinės Nek. Marijos Širdies Mišios (III klasė). Spalva: balta.

8 S – XXIII sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

9 Pi – Švč. Išganytojo (Laterano) arkibazilikos pašventinimas – II klasė. Šv. Teodoro, kank., minėjimas. Katedros aplankymas – vis. atl. Spalva: balta.

10 A – Šv. Andriejus Avelinas, išp. – III klasė. Šv. Trifono, Respicijaus ir Nimfos, merg., kankinių, minėjimas. Spalva: balta.

11 T – Šv. Martynas, vysk. ir išp. – III klasė. Šv. Meno, kank., minėjimas. Spalva: balta.

12 K – Šv. Martynas I, pop. ir kank. – III klasė. Spalva: raudona.

13 Pe – Šv. Didakas, išp. – III klasė. (Šv. Stanislovas Kostka, išp.) Spalva: balta.

14 Š – Šv. Juozapatas (Kuncevičius), vysk. ir kank. – III klasė. Spalva: raudona.

15 S – VI papildomas sekmadienis kaip po Epifanijos – II klasė. Spalva: žalia.

16 Pi – Šv. Gertrūda, merg. – III klasė. Spalva: balta. Lietuvoje: Aušros Vartų Švč. Mergelė Marija, Gailestingumo Motina – I klasė, spalva: balta. (Švč. Mergelės Marijos Globa.) Atlaidai Vilniuje.

17 A – Šv. Grigalius Stebukladarys, vysk. ir išp. – III klasė. Spalva: balta.

18 T – Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bazilikų pašventinimas – III klasė. Spalva: balta.

19 K – Šv. Elzbieta Vengrė, našlė – III klasė. Šv. Poncijono, pop. ir kank., minėjimas. Spalva: balta.

20 Pe – Šv. Feliksas Valua, išp. – III klasė. (Šv. Rapolas Kalinauskas, išp.) Spalva: balta.

21 Š – Švč. M. Marijos Paaukojimas – III klasė. Spalva: balta.

22 S – XXIV ir paskutinis sekmadienis po Sekminių – II klasė. Spalva: žalia.

23 Pi – Šv. Klemensas I, pop. ir kank. – III klasė; Šv. Felicitos, kank., minėjimas. Spalva: raudona.

24 A – Šv. Kryžiaus Jonas, išp. ir Bažn. mok. – III klasė. Šv. Krizogono, kank., minėjimas. Spalva: balta.

25 T – Šv. Kotryna (Aleksandrietė), merg. ir kank. – III klasė. Spalva: raudona.

26 K – Šv. Silvestras, abatas – III klasė. Šv. Petro Aleksandriečio, vysk. ir kank., minėjimas. Spalva: balta.

27 Pe – Eilinė diena – IV klasė. (Stebuklingojo medalikėlio Nekaltoji Mergelė Marija.) Spalva: žalia.

28 Š – Švč. M. Marijos šeštadienis – IV klasė. Spalva: balta.

 

ADVENTAS

Draudžiama dalyvauti triukšminguose pasilinksminimuose (vestuvės, šokiai ir pan.). Pastatomas advento vainikas su trimis violetinėmis ir viena rausva žvake (kiekvieną advento sekmadienį uždegama viena žvake daugiau), ant altoriaus – rarotinė žvakė su baltu ar žydru kaspinu Marijos Nekalto Prasidėjimo garbei. Sekmadieniais prieš aušrą ar kitomis dienomis giedamos Rarotos – votyvinės Mišios Švč. M. Marijos garbei (II klasė) su įžangine giesme „Rorate caeli“. Giedamos Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo valandos.

 

29 S – I advento sekmadienis – I klasė. Kalėdaičių šventinimas. Spalva: violetinė.

30 Pi – Šv. Andriejus, apaštalas – II klasė. Eilinės dienos minėjimas. Spalva: raudona.

 

GRUODIS

 

1 A – Eilinė diena – III klasė. Spalva: violetinė.

2 T – Šv. Bibijona, merg. ir kank. – III klasė. Eilinės dienos minėjimas. Spalva: raudona.

3 K – Šv. Pranciškus Ksaveras, išp. – III klasė. Eilinės dienos minėjimas. Kunigystės ketvirtadienis. Ypatingai meldžiamės už kunigus ir prašome pašaukimų, votyvinės Jėzaus Kristaus – vyriausiojo amžinojo Kunigo Mišios (III klasė). Spalva: balta.

4 Pe – Šv. Petras Auksažodis, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė. Eilinės dienos minėjimas; Šv. Barboros, merg. ir kank., minėjimas. (Pal. Kristijonas, vysk., prūsų apaštalas.) Švč. Jėzaus Širdies penktadienis, votyvinės Švč. Jėzaus Širdies Mišios (III klasė). Spalva: balta.

5 Š – Eilinė diena – III klasė. Šv. Sabo, abato, minėjimas. Nekaltosios Marijos Širdies šeštadienis, votyvinės Nek. Marijos Širdies Mišios (III klasė). Spalva: violetinė.

6 S – II advento sekmadienis – I klasė. Vilniaus arkivyskupijoje: Šv. Mikalojaus, vysk. ir išp., antrojo arkivyskupijos globėjo ir Kauno miesto globėjo, minėjimas. Spalva: violetinė.

7 Pi – Šv. Ambraziejus, vysk., išp. ir Bažn. mok. – III klasė. Eilinės dienos minėjimas. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Spalva: balta.

8 A – Švč. M. Marijos Nekaltasis Prasidėjimas – I klasė. Eilinės dienos minėjimas. Visuot. Bažnyčioje privaloma šventė. Spalva: balta.

9 T – Eilinė diena – III klasė. Spalva: violetinė.

10 K – Eilinė diena – III klasė. Šv. Melchijado, pop. ir kank., minėjimas. (Švč. M. Marijos namo perkėlimas (Loreto Dievo Motina).) Spalva: violetinė.

11 Pe – Šv. Damazas I, pop. ir išp. – III klasė. Eilinės dienos minėjimas. Spalva: balta.

12 Š – Eilinė diena – III klasė. Spalva: violetinė.

13 S – III advento sekmadienis (Gaudete) – I klasė. Spalva: rožinė.

14 Pi – Eilinė diena – III klasė. Spalva: violetinė.

15 A – Eilinė diena – III klasė. Spalva: violetinė.

16 T – Advento metų ketvirčio diena – II klasė. Šv. Euzebijaus (Verceliečio), vysk. ir kank., minėjimasSpalva: violetinė.

17 K – Eilinė diena – II klasė. XII. 17–23 dienomis giedamos mišparų „O antifonos“. Spalva: violetinė.

18 Pe – Advento metų ketvirčio diena – II klasė. (Švč. M. Marijos Laukimasis.) Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių, patariamas pasninkas. Spalva: violetinė.

19 Š – Advento metų ketvirčio diena – II klasė. Patariamas pasninkas ir susilaikymas nuo mėsiškų valgių. Spalva: violetinė.

20 S – IV Advento sekmadienis – I klasė. Spalva: violetinė.

21 Pi – Šv. Tomas, apaštalas – II klasė. Eilinės dienos minėjimas. Spalva: raudona.

22 A – Eilinė diena – II klasė. Spalva: violetinė.

23 T – Eilinė diena – II klasė. (Švč. M. Marijos ir šv. Juozapo Sužadėtuvės.) Spalva: violetinė.

24 K – Kalėdų vigilija (Kūčios) – I klasė. Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių, patariamas pasninkas. Kūčių vakarienė šeimoje, dalijamasi kalėdaičiais. Spalva: violetinė.

 

KALĖDŲ LAIKAS

Viešpaties Gimimo laikas

 

25 Pe – Viešpaties Gimimas (Kalėdos) – I klasė; antrose Mišiose: Šv. Anastazijos, kank., minėjimas. Privaloma šventė. Vidurnaktį – prakartėlės atidarymas, Bernelių (Piemenėlių) Mišios. Dieną dar dvejos šv. Mišios. Spalva: balta.

26 Š – Šv. Steponas, pirmasis kankinys – II klasė. Kalėdų oktavos minėjimas. Avižų šventinimas. Spalva: raudona.

27 S – Sekmadienis Viešpaties Gimimo oktavoje – II klasė. Šv. Jono, apaštalo ir evangelisto, minėjimas. Šv. Jono vyno ligoniams šventinimas. Spalva: balta.

28 Pi – Šv. Nekaltieji Vaikeliai, kank. – II klasė. Kalėdų oktavos minėjimas. Spalva: raudona.

29 A – Penktoji Kalėdų oktavos diena – II klasė. Šv. Tomo (Beketo), vysk. ir kank., minėjimas. Spalva: balta.

30 T – Šeštoji Kalėdų oktavos diena – II klasė. Spalva: balta.

31 K – Septintoji Kalėdų oktavos diena – II klasė. Šv. Silvestro I, pop. ir išp., minėjimas. Metų pabaigos pamaldos, „Te Deum“ giedojimas – vis. atl. Spalva: balta.


Šaltinis: www.fsspx.lt