Draugai


Šv. Benedikto vienuolynas La Garde-Freinet (http://www.msb-lgf.org)

Maloniai kviečiame melstis už mūsų draugus Šv. Benedikto ordino vienuolius. Šio vienuolyno diakonas Alcuin Reid dėsto fondo rengiamoje „Ad Fontes Mystagogia“ studijų savaitėje. Dėkojame.

Piliečių judėjimas Pro Patria (www.propatria.lt)

Pro Patria yra piliečių judėjimas, siekiantis gaivinti, plėtoti ir viešojoje erdvėje skleisti pamatinius Vakarų – antikinės ir krikščioniškos – civilizacijos tradiciją grindžiančius dvasinius, metafizinius, dorovinius ir politinius principus.

Ateitininkų federacija (www.ateitis.lt, www.neliberaliai.lt)

Ateitininkai – katalikiška jaunimo ugdymo organizacija, siekianti atnaujinti, stiprinti ir kurti Lietuvos pilietinę visuomenę ir Bažnyčią. Organizacija savo veikloje ir ugdydama jaunuomenę remiasi krikščioniškuoju tikėjimu.

Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centras (www.kraziai.lt)

Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro misija – išsaugoti ateities kartoms buvusios Kražių jėzuitų kolegijos tradicijas, užtikrinti jų sklaidą ir prieinamumą Lietuvos ir užsienio lankytojams, teikti jiems aukštos kokybės kultūros ir turizmo paslaugas, vystyti edukacinę veiklą ir sudaryti sąlygas kiekvienam piliečiui dvasiškai tobulėti ir turiningai ilsėtis.

Kražių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija (www.kraziai.lt)

Kražiai – didingą istoriją ir gilią praeitį menantis miestelis – su  aplink esančiais kaimais ir  vienkiemiais sudaro  parapiją.

Trakų Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija (www.trakubaznycia.lt)

Trakų bažnyčia garsi Dievo Motinos su kūdikėliu Jėzumi paveikslu. Manoma, kad jį gavo iš Bizantijos Vytautas. Jėzuitai iš Vilniaus į Trakus organizuodavo iškilmingas maldininkų procesijas.

Bažnytinio paveldo muziejus (www.bpmuziejus.lt)

Vilniaus Šv. Mykolo bažnyčioje įsikūręs Bažnytinio paveldo muziejus - pirmasis didelis bažnytinis muziejus Lietuvoje. Jis saugo daugiau nei kelis šimtmečius menančias sakralines relikvijas, eksponuojamas sakralinėje erdvėje.  Bažnytinis paveldas: dailės kūriniai, liturginiai reikmenys, istoriniai dokumentai bei knygos – sudaro didelę ir ypač reikšmingą Lietuvos kultūros paveldo dalį.

Iniciatyva „Kataliko balsas” (www.katalikobalsas.lt)

„Kataliko balso” tikslas - atvirai, pozityviai ir aiškiai komunikuoti katalikų poziciją Bažnyčiai bei visuomenei aktualiais klausimais viešojoje erdvėje. „Kataliko balsas” siūlo trijų dalių programą, kurios metodika sukurta iniciatyvos pradininkų Anglijoje. Šios programos tikslas - mokytis aiškiai ir pozityviai pristatyti katalikų požiūrį viešose diskusijose, radijo ar televizijos laidose.