Laiškas Lietuvos Vyskupų Konferencijai dėl šv. Komunijos dalijimo būdo

Garbė Jėzui Kristui!

Brangūs mūsų Ganytojai,

Kaip tikintieji ir savo valstybės piliečiai, visą COVID-19 pandemijos laikotarpį buvome nuoširdžiai susirūpinę šios klastingos ligos plitimu mūsų šalyje ir atsakėme į Jūsų raginimą vienytis maldoje. Nors ligos pavojus iš mūsų visuomenės galutinai nepasitraukė, dėkojame Dievui už mūsų Tėvynei teikiamą apsaugą ir Jums, Ganytojams, už tęsiamą sielovadą šiuo sudėtingu laiku.

Mes, tikintieji, pastarosiomis savaitėmis negalėdami dalyvauti viešose šventose Mišiose ir priimti šventąją Komuniją, turėjome puikią progą iš naujo suvokti kunigystės svarbą ir pagilinti pagarbą mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kūnui, esančiam toje mažytėje ostijoje. Tai tik sustiprino mumyse troškimą priimti Eucharistijos sakramentą. Todėl ypatingai džiaugiamės Jūsų balandžio 27 dienos nutarimu vėl leisti aukoti viešas šv. Mišias ir galimybe būti pastiprintiems šv. Komunija. Tačiau mus neramina Jūsų nutarime išsakytas sprendimas neapibrėžtam laikui įpareigoti šv. Komuniją dalyti tikintiesiems tik į rankas. Tai mus neramina pirmiausia dėl šių priežasčių:

Šv. Komunijos dalijimo ant liežuvio praktika kur kas geriau užtikrina Kristaus Kūnui prideramą pagarbą bei leidžia išvengti nederamo ar net paniekinančio elgesio su konsekruota ostija. Praktikos dalyti šv. Komuniją į rankas taikymas veda prie mažėjančios pagarbos ir menkstančio tikėjimo realiu Kristaus buvimu konsekruotoje ostijoje ir vyne. Kaip teigiama Dievo tarnystės kongregacijos 1969 m. instrukcijoje Memoriale Domini, „ši įprasta praktika labiau užtikrina deramą pagarbą šventosios Komunijos dalijimo metu; ji atitolina pavojų paniekinti eucharistinius pavidalus [...], skatina Bažnyčios rūpestį ir rekomendacijas nuolat saugoti konsekruotos duonos fragmentus“.

Įvedant praktiką dalyti šv. Komuniją į rankas, būtų atsisakoma nuo neatmenamų laikų įvestos ir visuotinių Bažnyčios susirinkimų išaukštintos praktikos. Šv. Komunijos dalijimo į rankas praktika konkrečia, išorine forma, kurią įgauna dabar, anksčiau niekada neegzistavo. Kaip teigiama jau minėtos kongregacijos 1973 m. dekrete De SS. Eucharistia, „įprotis konsekruotos duonos gabalėlius dėti priimančiam ant liežuvio <...> atitinka daugelio šimtmečių liturgines apeigas“.

Dėl aukščiau išsakytų nuogąstavimų ir atsižvelgiant į ankstesnį Lietuvos Vyskupų Konferencijos Liturginės Komisijos 1997 m. sausio 9-osios pareiškimą, kuriame reaguojama į Lietuvoje plintančią praktiką dalyti šv. Komuniją į rankas ir skelbiama, kad: „Lietuvos vyskupai mano, kad ir toliau palaikytinas pagarbus Lietuvos tikinčiųjų Šventosios Komunijos priėmimo būdas ir ragina kunigus bei tikinčiuosius neatsisakyti iš gilaus tikėjimo plaukiančių savojo krašto tradicijų <...> Lietuvos Vyskupų Konferencija, atsižvelgdama į susiklosčiusias pamaldumo ir pagarbos Eucharistijai tradicijas, neįveda Lietuvoje praktikos dalyti Komuniją į rankas.“,

nuolankiai klausiame:

ar pasibaigus epidemijai ir praėjus COVID-19 grėsmei į visas Lietuvos bažnyčias vėl bus sugrąžinta praktika dalyti ir priimti šv. Komuniją ant liežuvio?

Galiausiai, nuoširdžiai prašome šios praktikos grąžinimo kaip galima greičiau, kad vėl galėtume šia, labai gražia tradicija, parodyti mūsų Viešpačiui Jėzui Kristui savo pagarbą ne vien vidiniu nusiteikimu, bet ir išorine laikysena, taip pat, kad kiek įmanoma, būtų išvengta nepagarbaus elgesio ar net šventvagysčių su mūsų Viešpaties Kūnu.

Linkime Jums Dievo malonės ir Švč. Mergelės Marijos užtarimo.

Laiško iniciatoriai tikintieji iš įvairių Lietuvos vyskupijų: Marius Parčiauskas, Jurgis Jonaitis, Andrius Balsevičius, Arnas Ivanavičius, Audrius Makauskas, Rokas Gasparaitis, Kęstutis Choromanskis, Audrius Pečiulaitis.

Pasirašiusieji
1. Andrius Balsevičius, Vilkaviškio vyskupija.

2. Kęstutis Choromanskis, Vilkaviškio vyskupija.

3. Marius Parčiauskas, Vilniaus vyskupija. Karininkas.

4. Monika Parčiauskienė, Vilniaus vyskupija.

5. Alina Balsevičienė, Vilkaviškio vyskupija.

6. Vytautas Sinica, Vilniaus vyskupija.

7. Danutė Meškaitė, Šiaulių vyskupija.

8. Robertas Petravičius, Kauno vyskupija.

9. Dalė Vosylienė, Vilkaviškio vyskupija.

10. Dainius Petravičius, Vilniaus vyskupija.

11. Jonas Vilimas, Vilniaus vyskupija.

12. Anelė Balsevičienė, Vilkaviškio vyskupija.

13. Ieva Sauliūtė, Vilniaus vyskupija.

14. Viktorija Silenkovaitė, Vilniaus vyskupija.

15. Rūta Petravičienė, Vilniaus vyskupija.

16. Jurijus Kalcas, Vilniaus vyskupija.

17. Danutė Daučiūnaitė, Panevėžio vyskupija.

18. Nijolė Ostrauskienė, Šiaulių vyskupija.

19. Šarūnas Pusčius, Vilkaviškio vyskupija.

20. Darius Andziulis, Vilniaus vyskupija.

21. Asta Stulpinienė, Vilniaus vyskupija.

22. Aurimas Stulpinas, Vilniaus vyskupija. Mokslo darbuotojas.

23. Vaidotas Juozas Lygutas, Šiaulių vyskupija.

24. Elena Prybyla, Vilniaus vyskupija.

25. Arūnas Bingelis, Vilniaus vyskupija.

26. Justina Juodišiūtė, Kauno vyskupija.

27. Jurgis Jonaitis, Vilniaus vyskupija. Dailininkas.

28. Arnas Ivanavičius, Kauno vyskupija.

29. Arvydas Šlapikas, Vilkaviškio vyskupija.

30. Audrius Pečiulaitis, Kauno vyskupija.

31. Feliksas Butrimavičius, Kauno vyskupija.

32. Mečislovas Sangavičius, Kauno vyskupija.

33. Robert Prybyla, Vilniaus vyskupija. English editor.

34. Danguolė Meškaitė, Šiaulių vyskupija.

35. Jūratė Abromavičienė, Vilniaus vyskupija.

36. Danguolė Šaparnienė, Panevėžio vyskupija.

37. Audrius Makauskas, Vilniaus vyskupija.

38. Rima Kerbelienė, Panevėžio vyskupija. Mokytoja.

39. Augustė Saladytė, Kauno vyskupija.

40. Ramutė Akstinaitė, Šiaulių vyskupija.

41. Neringa Ancutaitė, Kauno vyskupija.

42. Lucija Suzdalova, Vilniaus vyskupija.

43. Darius Biliūnas, Vilniaus vyskupija. IT specialistas.

44. Nijolė Smirnovienė, Telšių vyskupija.

45. Modestas Matusevičius, Vilkaviškio vyskupija.

46. Juozas Prasauskas, Kauno vyskupija.

47. Alfreda Pinskienė, Vilniaus vyskupija.

48. Valdemaras Endriulaitis, Vilkaviškio vyskupija.

49. Gražina Milevska, Vilniaus vyskupija.

50. Šarūnas Guzauskas, Šiaulių vyskupija.

51. Ina Meškauskienė, Vilniaus vyskupija.

52. Jolanta Sereikaitė, Vilniaus vyskupija.

53. Inga Kaminskienė, Vilkaviškio vyskupija.

54. Ieva Tamulionytė, Kauno vyskupija. Moksleivė.

55. Angelė Radžiuvienė, Vilkaviškio vyskupija.

56. Arimantas Radžius, Vilkaviškio vyskupija.

57. Aušrinė Galkė, Šiaulių vyskupija.

58. Angelė Jurgita Stankė, Kauno vyskupija.

59. Zita Petkevičė, Vilniaus vyskupija. Marijos Mokykla.

60. Erikas Amūras Gudelevičius, Vilniaus vyskupija. Studentas.

61. Emilija Tumėnaitė, Kauno vyskupija.

62. Haroldas Aleksandras Gudelevičius, Vilniaus vyskupija. Mokinys.

63. Ona Kazlauskaitė, Vilniaus vyskupija.

64. Stefanija Burbienė, Panevėžio vyskupija. Švaros inspekcija.

65. Janė Žežiulytė, Vilniaus vyskupija.

66. Danguolė Kliukienė, Vilniaus vyskupija.

67. Liucija Eimuntavičienė, Vilniaus vyskupija.

68. Andrius Martinkus, Vilkaviškio vyskupija.

69. Laima Žiukelienė, Panevėžio vyskupija.

70. Salomėja Fernandez Montojo, Vilniaus vyskupija.

71. Alma Vickuvienė, Kauno vyskupija.

72. Genovaitė Sinicienė, Vilniaus vyskupija.

73. Irena Medvedeva, Šiaulių vyskupija.

74. Antanas Vėlavičius, Vilniaus vyskupija.

75. Aldona Marcinkevičienė, Vilkaviškio vyskupija. Pedagogė.

76. Lukas Butkevičius, Vilniaus vyskupija.

77. Žaneta Šidlauskienė, Panevėžio vyskupija.

78. Violeta Jogminienė, Telšių vyskupija.

79. Robertas Valaitis, Kauno vyskupija.

80. Gabrielė Eitavičienė, Telšių vyskupija.

81. Kristina Daveikienė, Kauno vyskupija.

82. Rolandas Masionis, Kauno vyskupija.

83. Jūratė Šalengienė, Vilniaus vyskupija. Mokytoja.

84. Simona Mačiulė, Kauno vyskupija. Studentas.

85. Jurgita Tarasevičienė, Kauno vyskupija.

86. Loreta Lisauskienė, Telšių vyskupija.

87. Povilas Padleckis, Vilkaviškio vyskupija. Operos solistas.

88. Rolandas Lisauskas, Telšių vyskupija.

89. Sofija Palionienė, Kauno vyskupija.

90. Vidmanta Ambrizienė, Kauno vyskupija.

91. Kęstutis Jaselskis, Telšių vyskupija.

92. Kazimieras Ivanovas, Kauno vyskupija.

93. Alma Jakusevičiūtė, Panevėžio vyskupija.

94. Daiva Sernaitė, Kauno vyskupija.

95. Valdareza Šaliamorienė, Kauno vyskupija. Tikybos mokytoja.

96. Zita Vilytė, Kauno vyskupija.

97. Sigita Sedelskytė, Kauno vyskupija.

98. Rita Juknevičienė, Kauno vyskupija. Mokytoja.

99. Ingrida Balasevičienė, Kauno vyskupija.

100. Zosė Zakrasienė, Vilniaus vyskupija. Kauno miesto savivaldybės administracija.

101. Laima Botyrienė, Kauno vyskupija. Vargonininkė.

102. Giedrė Justesen, Telšių vyskupija.

103. Gediminas Gidra, Kauno vyskupija.

104. Vytautas Bivainis, Kauno vyskupija.

105. Rūta Ivanavičienė, Kauno vyskupija.

106. Laura Pilibaitienė, Telšių vyskupija. Socialinė darbuotoja.

107. Angelė Rakauskienė, Kauno vyskupija.

108. Nomeda Drazdienė, Kaišiadorių vyskupija.

109. Danguolė Krasauskaitė, Kaišiadorių vyskupija. KTF studentė.

110. Neringa Glaskienė, Panevėžio vyskupija.

111. Regina Milevska, Vilniaus vyskupija.

112. Virginija Kubilienė, Panevėžio vyskupija.

113. Aida Martinaitienė, Kauno vyskupija. Advokatė.

114. Danguolė Misonienė, Vilniaus vyskupija.

115. Dalia Tamošaitytė, Vilniaus vyskupija.

116. Audrutė Šilalienė, Kauno vyskupija.

117. Stepas Bidva, Telšių vyskupija.

118. Kristina Volungevičienė, Vilniaus vyskupija.

119. Donatas Pranckevičius, Kauno vyskupija. Tech. specialistas.

120. Audronė Paškauskienė, Kauno vyskupija.

121. Kęstutis Valaitis, Telšių vyskupija.

122. Rita-Dalia Anankienė, Kauno vyskupija.

123. Kristupas Šidlauskas, Telšių vyskupija.

124. Angelija Kazlauskienė, Telšių vyskupija.

125. Vytaute Maciukaite, Kauno vyskupija.

126. Aldona Špučienė, Telšių vyskupija. Buhalterė.

127. Paulius Hermanas, Kauno vyskupija.

128. Remigijus Gineitis, Vilniaus vyskupija.

129. Emilija Milašiūtė, Telšių vyskupija.

130. Laura Periokienė, Kauno vyskupija.

131. Kristina Gobytė, Vilniaus vyskupija.

132. Gintaras Naudžiūnas, Telšių vyskupija.

133. Giedrius Liaudeneckas, Vilniaus vyskupija.

134. Eugenijus Rakauskas, Vilkaviškio vyskupija.

135. Edita Vitkauskienė, Telšių vyskupija.

136. Snieguolė Sinkevičiūtė, Vilniaus vyskupija.

137. Mindaugas Kubilius, Vilniaus vyskupija.

138. Valentina Tamašauskienė, Panevėžio vyskupija.

139. Jokūbas Lisauskas, Telšių vyskupija.

140. Goda Povilaitytė, Telšių vyskupija.

141. Albina Žiupsnytė, Kauno vyskupija.

142. Kęstutis Pranckevičius, Kauno vyskupija.

143. Jonas Balaika, Vilkaviškio vyskupija.

144. Juozas Navickas, Vilkaviškio vyskupija. Pensininkas.

145. Arunas Adomėnas, Vilniaus vyskupija.

146. Zita Zubrienė, Kauno vyskupija.

147. Vitalija Steponienė, Kauno vyskupija.

148. Violeta Kraniauskienė, Telšių vyskupija.

149. Alvyda Valickienė, Vilkaviškio vyskupija.

150. Audronė Gedgaudienė, Telšių vyskupija.

151. Nijolė Daubarienė, Vilniaus vyskupija.

152. Ina Ronkaitienė, Telšių vyskupija.

153. Virginija Bručienė, Panevėžio vyskupija.

154. Jūratė Laukineitienė, Kauno vyskupija.

155. Rūta Matulytė, Panevėžio vyskupija.

156. Janina Jatkūnienė, Panevėžio vyskupija.

157. Regina Mažrimienė, Kaišiadorių vyskupija.

158. Gintarė Litvaitienė, Kauno vyskupija.

159. Nelė Grajauskienė, Vilkaviškio vyskupija. Mokytoja.

160. Gabrielius Sužiedėlis, Kauno vyskupija.

161. Alma Budrytė, Panevėžio vyskupija. Teologė.

162. Tomas Matulevičius, Vilniaus vyskupija. Politologas.

163. Virginija Budrienė, Panevėžio vyskupija.

164. Ieva Budrytė, Vilniaus vyskupija.

165. Živilė Maleiškaitė, Vilniaus vyskupija.

166. Kristina Burlėgaitė, Vilniaus vyskupija.

167. Janė Blėdienė, Vilniaus vyskupija.

168. Algimantas Mikalajūnas, Vilniaus vyskupija.

169. Sigutė Gofman, Šiaulių vyskupija.

170. Marija Botyriūtė, Kauno vyskupija. Slaugytoja.

171. Ingrida Butkevičienė, Vilniaus vyskupija.

172. Augminas Petronis, Vilniaus vyskupija.

173. Dovilas Petkus, Telšių vyskupija.

174. Zita Jukonytė, Vilniaus vyskupija.

175. Antanas Liutkevičius, Vilniaus vyskupija. Vilniaus dirbančiųjų profesinės sąjungos pirmininkas.

176. Inga Šerpenskienė, Kauno vyskupija.

177. Regina Vaitekėnienė, Vilniaus vyskupija.

178. Eglė Kostiukienė, Kauno vyskupija.

179. Maja Alfavickaja, Kauno vyskupija.

180. Viktoras Jermolovas, Vilkaviškio vyskupija. Bažnyčios vargonininkas.

181. Vilma Stanienė, Kauno vyskupija.

182. Dalė Vitkevičienė, Vilkaviškio vyskupija.

183. Antanas Butnorius, Panevėžio vyskupija.

184. Faustas Butnorius, Panevėžio vyskupija.

185. Valerija Gervienė, Kauno vyskupija. Tapytoja tautodailininkė.

186. Rokas Gasparaitis, Vilniaus vyskupija.

187. Irena Valinčienė, Vilkaviškio vyskupija.

188. Jurgis Saidlas, Šiaulių vyskupija.

189. Katryna Tamašauskaitė, Panevėžio vyskupija.

190. Ingrida Krikštaponytė, Kauno vyskupija. Kasininkė.

191. Regimantas Mažrimas, Kaišiadorių vyskupija.

192. Ignas Kriaučiūnas, Vilkaviškio vyskupija.

193. Giedrė Pranaitytė, Kauno vyskupija. Politikos mokslų daktarė.

194. Nijolė Rutkauskienė, Kauno vyskupija. Kultūros darbuotoja.

195. Diana Baranauskaitė, Vilniaus vyskupija.

196. Darius Baronas, Vilniaus vyskupija.

197. Virginija Navickienė, Telšių vyskupija.

198. Ieva Lekstutytė, Kauno vyskupija.

199. Eglė Puidokienė, Telšių vyskupija.

200. Mintautas Puidokas, Vilniaus vyskupija.

201. Ema Puidokaitė, Telšių vyskupija.

202. Paulina Butnoriūtė, Panevėžio vyskupija.

203. Jurgita Radžiūnaitė, Kaišiadorių vyskupija.

204. Živilė Kisieliūtė, Kauno vyskupija.

205. Vytautas Rutkauskas, Telšių vyskupija.

206. Adolfas Domkus, Telšių vyskupija.

207. Laimute Samsonienė, Vilniaus vyskupija.

208. Povilas Baršys, Vilniaus vyskupija.

209. Rūta Vaitiekūnienė, Kauno vyskupija.

210. Modesta Milašiūtė, Telšių vyskupija.

211. Eugenija Maleiškaitė, Vilniaus vyskupija.

212. Kastutis Kardinskas, Šiaulių vyskupija.

213. Aleksandra Kesminienė, Telšių vyskupija. Tarnautoja.

214. Albinas Puidokas, Vilniaus vyskupija.

215. Irena Augaityte, Kauno vyskupija.

216. Stasė Venčaitienė, Vilkaviškio vyskupija. Socialinio darbuotojo padėjėja.

217. Ingrida Venčaitytė, Vilkaviškio vyskupija.

218. Nijolė Šlionienė, Telšių vyskupija.

219. Žydrūnas Kaminskas, Telšių vyskupija.

Pasirašiusių sąrašas pildomas

Šaltinis: https://laiskasvyskupams.lt 

Kategorijos:

0 komentarai