Meditacija. Troškimas

Štai - su kokiu nepermaldaujamu noru minia šaukia „Nukryžiuokite“!  Pažvelkite, su kokiu troškimu kala Viešpatį prie Kryžiaus! „Juk meilė stipri kaip mirtis, aistra nuožmi kaip Šeolas [Pragaras]. Jos kaitra kaip ugnies kaitra, nenumaldoma liepsna.“ (Gg 8,6)
--------------------------------------------

Bet gi nenori žmonės mirti ...  kodėl jie trokšta mirties jiems Amžinąją gyvastį dovanojančiam Dievui Sūnui? Neįtikėtina: žmonės žudo trokšdami Gyvenimo, kurio jie nepažįsta!

Aistra išduoda Meilės galią, kurios šaltinis yra pati Dievo prigimtis. Tačiau ši galia, ši „nenumaldoma liepsna“ irgi yra nuožminga naikinanti Pragaro galia. Tai dieviška, ar pragariška ... ? Esame susipainioję tarp mirties ir gyvenimo: kodėl noras gyventi alsuoja mirtimi?

Kankinamas pavydo nesukurtam Kūrėjui, Arkangelas Luciferis (Šviesanešys) jam prigimtyje patikėtą Dievo prigimties atspindžio galią (Šviesą) pajungė savo paties susikurpto „dieviškumo“ įsirodymui. Dėl jam dovanotos Šviesos jis buvo ... ir yra gyvasties skurde tūnančių žmonių taip trokštamas. Bet ši Luciferio „šviesa“ yra sielas naikinanti galia. Jis rodosi „dievu“, kad sielas atitrauktų nuo Dievo ir jas sunaikintų. Iš pavydo! Nes žmogaus siela, net būdama nuodėminga, turi galią ieškoti ir siekti Amžinojo gyvenimo; o atpirkta – jį pasirinkti per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Mat pats Luciferis nebegali išsivaduoti iš Dievo neigimo. Jis – pasmerktas: „ ... o jų suvedžiotojas velnias buvo įmestas į ugninės sieros ežerą, kur dega žvėris ir netikrasis pranašas. Jie bus kankinami dieną ir naktį per amžių amžius.“ (Apr 20,7)

Todėl Luciferis dabar visa savo galia skiepija žmonėms aistrą nekęsti Meilės Amžinybę dovanojančio Dievo Sūnaus. Tačiau žmonės ir to nežino ... Jie tiesiog „nežino, ką daro“ (Lk 23, 34). Ir visgi ...  žmonės negali netrokšti Amžinosios gyvasties. Net žudydami, jie trokšta Amžinasties. Kaip ir Šėtonas. Taip įsirodo – turį galią gyventi ... Tokia ta neįtikėtinai didi iš blogio ir nežinojimo kylanti saviapgaulė. 

Su didele Luciferio aistra Jį žudydami jie troškta Jo kraujo, būtent, Jo išganingo kraujo. Kad gyventų! Ir jų niekdarystė atskleidžia, kaip pats Luciferis trokšta Dievo Sūnaus kraujo ... kad išliktų, kad vis dar būtų ne Niekas, bet „dievas“ ... kad tik pagrįstų savo Didžią Saviapgaulę.

Pagarbinkime Dievo Meilės aistrą - tą tylią mylinčią Auką ant paniekinančio Kryžiaus - , kuri perkeičia iš žmogui gresiančio šėtoniško Nieko trykštančią aistrą „gauti“ ir „apsigauti“ į valingą save dovanojančią Meilę.

Šėtonišką aistrą iš trūkumo - į dievišką aistrą dovanoti iš pilnatvės.

Trokšk tik Šito. Ir gyvensi.

„Garbinkime Tave Viešpatie Jėzau Kristau ir šloviname Tave, kad šventuoju Kryžiumi atpirkai pasaulį.“

mk 


Kategorijos:

1 komentarai

  1. Meilė nėra aistra.
    Ir Kristų kalė ne per delnus, o per riešus.
    Tas ir yra, kad esate susipainioję "tarp mirties ir gyvenimo", - neatskiriate, kas yra kas.

    AtsakytiPanaikinti