Iš Tėvo būties gelmių


Iš Dievo Gailestingumo litanijos:  

Dievo Gailestingume, besiveržiantis iš Tėvo būties gelmių, pasitikiu Tavimi!
Dievo Gailestingume, nesuvokiama paslaptie, pasitikiu Tavimi!
Dievo Gailestingume, iš Švenčiausios Trejybės slėpinio trykštanti versme, pasitikiu Tavimi!                                                  
Tėvo būties gelmė, Švenčiausios Trejybės slėpinio versmė ... Kokiomis gi dar kitomis sampratomis galėtų būti nusakyta pati Dievo esmė ?!

Taip, Gailestingumas išreiškia pačią tikriausią Dievo prigimties esmę. Todėl Dievo gailestingumas yra tokia „nesuvokiama paslaptis“, kuri „stebina angelus ir nesuvokiamas šventiesiems“ (Dievo Gailestingumo litanija).

Visgi stabtelkime. Juk savo paslapties gelme tarsi toks tolimas Gailestingumas kartu yra taip pažįstamas, toks mums artimas!  Dievą gi pirmiausiai ir tikriausiai patiriame kaip mus pasigailintį mūsų Tėvą. Jį, kurį kasdienoje karštai meldžiame, ir kuris mus, savo vaikus, taip mielaširdingai girdi, guodžia; kuriems nuolat dovanoja aibę malonių.

„Dievo gailestingume, pakeliantis mus iš visokio vargo, pasitikiu Tavimi“ (Dievo Gailestingumo litanija).

Vadinasi kasdieniška gailestingojo Tėvo patirtis kartu yra ir ta „nesuvokiama paslaptis“ ...  Neįtikėtina, tačiau Dievo nesuvokiamumas yra tas pats savas ir kasdienoje patiriamas Dievo artumas. Tai išties stebina, masina, o kartu ir baugina.

Juk būtent Ji - iš Tėvo gelmės trykštanti gailestingumo srovė – iš šalto kapo prikelia Viešpaties Jėzų  Kristų, o kartu ir Jo prisiimtą žmogaus prigimtį. Ten šaltame kape - Kūrėją paniekinančioje ir Jo Meilę neigiančioje mirtyje – ištrykšta pati Tėvo būties gelmė! Šiandien gi Srovė trykšta mūsų prigimtyje ir prikelia mūsų varganą būtį, kuri "lyg sausa, pavargusi ir perdžiūvusi žemė“ (Ps 62,2) godžiai sugeria gaivų gailestingumo malonės lietų.

„Įženkite į Jo vartus išpažindami Jį;
himnus giedodami Jam dėkokite Jo kiemuose.
Šlovinkite Jo vardą, nes saldus yra Viešpats;
Jo gailestingumas tveria per amžius.“ (Ps 99,4-5)

mk

Kategorijos:

0 komentarai