Mindaugas Kazimieraitis. Nežinantys turėtų rausti iš gėdos: Trakai svarbūs ne vien salos pilimi ir kibinais

Vieno Lietuvos kultūros paveldo mylėtojo prisipažinimas asmeniniame internetiniame dienraštyje mane iš tiesų pažadino: „Turiu prisipažinti, kad šioje pilyje lankiausi pirmą kartą. Trakų salos pilį lankiau dešimtis kartų, o apie pusiasalio pilį sužinojau visai neseniai.“ 

O ką kalbėti apie ne itin aktyvius kultūros paveldo mylėtojus? Ką jie patyrė ir sužinojo? Lietuvos įvaizdis ne tik užsieniečių, bet ir mūsų pačių akyse bei protuose pirmiausiai juk susiveda į Trakų salos pilį. 

Tūlas vaikštinėtojas Galvės ežero pakrantės taku žvilgsnį gi tuoj kreipia į prakilniąją Trakų salos gulbę. Tuo tarpu apgriuvę mūrai pusiasalio iškyšulyje taip ir lieka menkai įsisąmoninti ir mažai pagerbti. Galbūt nuo Kęstučio gatvės pusės šią pilį labiau pakviestų atrasti Trakų istorijos muziejaus rūpesčiu atstatytieji iškilūs pilies vartai. Tačiau „tas mėlynas namas“ prie pat gatvės visgi trukdo sielai laisvai atsimušti į lietuvio tvirtybę menančią didybę ir ją deramai įvertinti, o šios didybės mums taip dabar reikia. 

Turbūt dabar sunkiai įsivaizduotume Trakus be pilies saloje. O juk dar praeitame amžiuje taip ir buvo. Atminkime garsųjį mūsų Tautos iškilaus dainiaus liudijimą: 

„Pelėsiais ir kerpe apaugus aukštai Trakų štai garbinga pilis!
Jos aukštus valdovus užmigdė kapai, O ji tebestovi dar vis. 
Bet amžiai bėga, ir griūvančios sienos 
Kas dieną nyksta, apleistos ir vienos!“ 

Dainiaus akimis ir poetine įžvalga garbę ir valdovų dvasios aukštybę gramzdina užmarštis ir nyksmas. Tai, ką protėviai kažkada sukūrė – jau neišvengiamai prarasta. 

„Kada tik keliu važiavau pro Trakus, 
Man verkė iš skausmo širdis; 
Gaili ašarėlė beplovė skruostus 
Ir mėlynas temdė akis! 
Ir veltui dvasią raminti norėjau, 
Aplinkui vien tamsią naktį regėjau.“ (Maironis) 

„Tamsi naktis“ negrįžtamai apgaubė Lietuvos istorinės sostinės ir pačios Lietuvos idėjos didybę. Skaudu, labai skaudu ... 

Šiandien gi giedru savaitgaliu Trakuose besidžiaugiančios lietuvaičių minios pačiam Maironiui išdidžiai paskelbtų diagnozę: vargšas poetas buvo tikrovei neadekvatus pesimistas! Ne kitaip. Nes štai – faktas! Sėdžiu su draugais prabangiame restorane priešais Trakų pilį. Masės žmonių. Autobusų voros. Automobilių virtinės. Eilės besifotografuojančių jaunų porų. Nes po plačiu dangumi lyg didinga gražuolė gulbė puikuojasi apdainuotoji Trakų pilis, o virš jos vartų šlovingą Lietuvos istorijos didybę mena ir vėl plazdantis pergalingas Vytis. 

Kaip TAI atsitiko? Juk štai akivaizdžiai įveikėme laiką ir pastaruosius dvejus amžius Lietuvos valstybę gaubusius tamsumus ir sugriovimus. Iškalbingas faktas! Lietuviams svarbiausios ir simbolinės pilies atstatymo darbai prasidėjo 1951 metais, kai dar Stalinas lediniame gniaužte dusino mūsų tautą, ir kai toli gražu dar nebuvo užgesusi kovinga partizanų dvasia ir jų pasiaukojantis pasipriešinimas. Atrodo, kad Pilies atstatymo darbų pradžia – tai buvo stebuklas. 

Taip, tai ir yra stebuklas, kylantis iš pačios žmogaus prigimties. Sukurtas pagal „Dievo paveikslą ir panašumą“ žmogus negali nesiekti didingumo. Sovietinė imperija gniuždė mūsų, lietuvių, gelmingą dvasios šerdį, smukdė mūsų sielų dvelksmą pseudo didybės vaizdiniais ir pigia degtine. Tačiau neuždusino. 

Per daug gilus ir tvirtas mūsų protėvių sutelktas pamatas. Taip, daug praradome: gyvybių, savo kultūros, savivertės. Visgi mūsų dvasios pamatas išliko tvirtas. Lietuvių dvasios deimanto joks sovietmečiu grūdintas plienas neperlaužė. Tautai savos gyvasties versmė įvairiais paslėptais – paminklosaugos tvarkybos ar dar įmantriau „ideologiškai“ užmaskuotais – keliais kildino mums būtiną savasties Tvirtovę. Ir dabar Trakų pilis yra ir išlieka mūsų dvasios įvykiu – aktualios lietuvio tapatybės didžiuoju simboliu. 

Visgi gali kilti klausimas: kodėl šią įkvėptą mintį ir gan jau akivaizdžią tiesą autorius pradėjo plėtoti nuo apgriuvusių Trakų pusiasalio pilies mūrų? Anuomet žlungančios didybės dainius mums lyg įkalė, kad tėra viena Trakų pilis. Ta, kuri štai ten Galvės ežero bangų skalaujama spėriai ir skausmingai nyksta. Ką jau kalbėti apie kitus vienur kitur Trakuose vis dar stūksančius griuvėsius, padrikus riedulius! Kitų kažkokių pilių lyg jau ir nebeliko. Kam dar dainuoti apie tai, ko jau nebėra. Kam dar skaudinti lietuvio širdį. 

Pamenu sovietmečiu vis užmesdavau žvilgsnį į kelis išlikusius Pusiasalio pilies keturkampius gynybinius bokštus, aplipusius sovietmečio žmonių skurdžia buitimi. Nudvasintų žmogeliukų pilkos būties ir tušti buteliai labai kruopščiai slėpė visą ne tik šios kitos Trakų pilies, bet ir visą „Trakų pilies“ idėją, kurią Tautoje sutelkė ir iki šiol mįslingai saugo mūsų didieji kunigaikščiai. 

„Trakų pilis“ yra greičiau Lietuvos didybę liudijanti idėja. Juk Trakų pilių yra visa virtinė, priklausanti sostinių ašies gynybinei sistemai. Štai šios gynybinės sistemos išsivystymas ir kviečia mus domėtis Lietuvos valstybės iškilimu ir vyravimu „nuo jūros ir jūros“. Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino įkurtą sostinę Senuosiuose Trakuose sūnus Kęstutis perkėlė į ne tik išvaizdžią, bet ir gynybiškai patogų pusiasalį prie Galvės ežero. 

Taip atsirado Trakų pusiasalio pilis. Ir netrukus, dar pastarąją statant, tvirtinant ir plečiant, Kęstutis ėmėsi statyti ir Salos pilį. Taigi Pusiasalio pilis tarnavo jau kaip bendro Trakų miesto ir valstybės sostinės Vilniaus gynybinio komplekso vienas iš dėmenų. Istorinių faktų apie Pusiasalio pilies gyvavimą žinoma labai mažai. Manoma, kad ši pilis buvo Kęstučio pastatyta iki 1377 metų. Tais metais kryžiuočių kronikos Pusiasalio pilį jau vadina Trakų naująja pilimi. XIV amžiaus pabaigoje Pusiasalio pilis buvo baigta statyti ir įgijo dabartinius dydžius su žemutine ir aukštutine dalimis pačiame pusiasalio iškyšulyje. 

Vėliau pilis buvo tik stiprinama, medžio įtvirtinimus keičiant mūru, griaunama, deginama ir vėl atstatoma. Mat 1383 metais Vytautas, siekdamas atgauti tėvo Kęstučio valdytas žemes, su anuomet sąjungininkais kryžiuočiais puolė Pusiasalio pilį bombardomis ir gerokai apgriovė jos sienas. Paėmęs pilį, čia paliko kryžiuočių įgulą, o pats pasitraukė. 

Trakų pusiasalio pilis (Trakų istorijos muziejaus nuotr.) Tada Jogailos kariai puolė pilį. Apsiaustis truko šešias savaites. Jogaila naudojo apgulamąsias mašinas ir smalingųjų baslių svaidykles. Mūrai buvo taip sužaloti, kad kryžiuočiai paliko pilį. Kitą naktį įvyko mūro sienos atkarpos griūtis. Po to, kai 1392 m. Vytautas su Jogaila susitaikė, Vytautas atgavo Trakus ir ėmėsi pilį atstatinėti. Galutinai Pusiasalio pilies mūrai buvo pastatyti jau valdant Vytautui. Pilies tyrinėtojai suskaičiuoja net vienuolika gynybinių bokštų! Galingiausias buvo pietinis bokštas, iš kurio buvo sekamos Senųjų Trakų ir Vilniaus kryptys. 

Po Vytauto mirties 1430 metais pilis tapo Švitrigailos ir Žygimanto Kęstutaičio rezidencijomis. 1440 metais kovo 30 dieną čia buvo nužudytas kunigaikštis Žygimantas Kęstutaitis. Lenkijos ir Lietuvos valstybės karo su Švedija 1655–1660 metais ir karo su Rusija 1654–1667 metais laikotarpiais pilis buvo sugriauta ir jau nebeatstatyta. Žinoma, kad XVII - XVIII a. pilies kiemuose rinkdavosi Trakų apskrities bajorų seimeliai, išlikusiuose bokštuose buvo įrengtas bajorų kalėjimas. 

1768 metais Pusiasalio pilis buvo atiduota vienuoliams dominikonams. Suprantama, kad pilies pastatai nelabai tiko kovotojų ne už žemės valdas, bet už sielų išganymą poreikius. Teko Pusiasalio pilį perkeisti, pajungiant ją tarnybai Dievui. Vienuoliai ardė Pusiasalio pilies griuvėsius, nes maldos namų statybai reikėjo plytų ir akmenų. 

Po paskutinio jungtinės Lietuvos ir Lenkijos valstybės bandymo išsivaduoti iš carinio okupanto 1864 metais caro valdžia vienuolyną uždarė. Likę vienuolyno ir pilies pastatai tarnavo žmogiškąjį kilnumą ir lietuvybės atmintį griaunantiems tikslams. Tamsiais Lietuvos valstybei laikais čia siautė carinės Rusijos „ochranka“ (slaptoji policija), lenkų valdymo laikotarpiu – pasienio policija; sovietmečiu – enkavedistai, o vėlesniais metais – milicija bei kagėbistai. Taigi pusantro šimto metų Kęstučio pradėtoje Pusiasalio pilyje buvo sąmoningai niekinama Lietuvos savastis. 

Ir tik nuo 1990 metų, kai kagėbistus iš čia išmėžė Trakų istorijos muziejaus patriotai, prasidėjo Pusiasalio pilies dėmėns sugrąžinimas į „Trakų pilies“ idėjos karūną. Nuosekliai išryškinami ir atstatomi mūrai pradėjo vėl kvėpuoti ir sveikinti savo glėbyje Lietuvos piliečius ir svečius iš užsienio.

Manau, kad kiekvienam savo Tėvynę mylinčiam lietuviui yra akivaizdu, kad Pusiasalio piliai yra lemta kažkada būti atstatytai. Nes galingas „Trakų pilies“ ir Lietuvių tautos laisvės ir savivertės akstinas negali pakęsti griuvėsių. 

Trakų pusiasalio pilies teritorijoje, restauruotame buvusio dominikonų vienuolyno pastate, yra įsikūrusi Trakų istorijos muziejaus administracija. Keliuose pilies bokštuose ateityje ketinama įrengti edukacines klases. Šiuo metu Trakų pusiasalio pilies liekanas galima apžiūrėti iš išorės, vartai patekti į kiemą yra visada atviri. 

Toks pasidairymas yra nemokamas, o ekskursijas su gidu organizuoja Trakų turizmo informacijos centras, mob. 8 -672-09 476. Birželio 18-19 dienomis Trakų pusiasalio pilies teritorijoje vyks Viduramžių dienos, ─ per šią šventę pilies lankytojai turės įsigyti bilietus. Daugiau informacijos gali suteikti Trakų istorijos muziejus: tel. 8 – 528-53 941.

Šaltinis: www.delfi.lt

Kategorijos:

0 komentarai