Kardinolas W. Brandmulleris apie „Amoris Laetitia“: „Kas neįmanoma iš principo, neįmanoma ir atskirais atvejais“

Popiežiui Pranciškui penktadienį paskelbus apaštališkąjį paraginimą apie santuoką ir šeimą, Romos kurijos kardinolas vokietis Walteris Brandmulleris perspėja dėl Bažnyčios mokymo susilpninimo.

Savo apaštališkajame paraginime „Amoris Laetitia“ popiežius pateikia dviejų jo 2014 ir 2015 m. sukviestų vyskupų sinodų santuokos ir šeimos klausimais svarstymų santrauką. Ginčijamu antrąkart „susituokusių“ išsiskyrusių asmenų klausimu popiežius dokumente aiškiai nepasisako, tačiau reikalauja labiau atsižvelgti į individualius sąžinės sprendimus moraliniais klausimais. Be to, tekste teigiama, kad visuomet reikalingas kruopštus kiekvieno atskiro atvejo įvertinimas.

Apaštališkajame paraginime rašoma, kad „ganytojui negali pakakti tiesiog pritaikyti moralinius įstatymus žmonėms, gyvenantiems „nereguliariose“ situacijose“, teigiama, kad žmonės ne visada yra atsakingi dėl tokios savo padėties bei raginama jiems pagelbėti. Taip pat teigiama, kad „kai kuriais atvejais tai gali apimti ir sakramentų pagalbą“.

Kardinolas W. Brandmulleris Vokietijos dienraščiui „Bild“ šeštadienį sakė, kad įvairios neteisingos interpretacijos gali pakirsti pasitikėjimą Bažnyčios skelbiamu mokymu. Žmonės, gyvenantys „negaliojančioje antroje santuokoje“, negali naudojantis „saliamio taktika“ galiausiai vis dėlto gauti leidimo priimti sakramentus, teigia kard. W. Brandmulleris.

Pasiūlymą leisti išimtis atskirais atvejais kardinolas pavadino akligatviu. „Kas dėl tikėjimo priežasčių yra neįmanoma iš principo, tas neįmanoma ir atskiru atveju“, – sakė jis. Kardinolas pakartojo Bažnyčios mokymą apie santuokos neišardomumą: „Kad sudaryta ir konsumuota galiojanti santuoka negali būti nutraukta jokios žemiškos jėgos – taip pat ir Bažnyčios, – yra katalikų doktrinos dalis, jos dogma. „Ką tad Dievas sujungė, žmogus teneperskiria“, – sako Jėzus.“

Kas aiškina kitaip, tas neina katalikiško mokymo keliu, pabrėžė buvęs vyriausiasis Vatikano istorikas. Jo teigimu, galima sakyti, kad santuokos neišardomumo principo laikymasis „laikui bėgant tapo visiškai išskirtiniu Katalikų Bažnyčios bruožu.“ „Taigi kas neigia santuokos neišardomumo dogmą, tas nuklysta nuo katalikiškos doktrinos“, – griežtai kalbėjo Bažnyčios hierarchas. Naująjį popiežiaus dokumentą taip pat kritikavo ir krikščionišką šeimos sampratą ginančios pasaulinės organizacijos „Voice of the Family“ atstovai. Savo pareiškime organizacija teigia, kad „katalikai negali priimti apaštališkojo paraginimo dalių, kurios kelia pavojų šeimai ir tikėjimui“.

Pasiūlymas sudaryti galimybę priimti Bažnyčios sakramentus antras civilines santuokas sudariusiems tikintiesiems, kurių pirmoji bažnytinė santuoka vis dar galioja, sulaukė aštrios kritikos iš daugelio Bažnyčios hierarchų ir abiejų šeimai skirtų vyskupų sinodų metu. Vyskupai, be kita ko, citavo 1981 m. popiežiaus Jono Pauliaus II apaštališkąjį paraginimą „Familiaris Consortio“, kuriame teigiama:

„Bažnyčia iš naujo patvirtina savo nuostatą, kuri remiasi Šventuoju Raštu, neleisdama priimti eucharistinės Komunijos išsiskyrusiems, kurie sudarė naują santuoką. Jiems negali būti leista priimti Komuniją nuo to momento, kai jų gyvenimo būdas objektyviai prieštarauja meilei tarp Kristaus ir Bažnyčios, meilei, kurią išreiškia ir įgyvendina Eucharistija. Be to, yra ir kitas motyvas: leidimas priimti jiems Eucharistiją galėtų suklaidinti tikinčiuosius ar versti juos abejoti Bažnyčios mokymu apie santuokos neišardomumą.

Susitaikyti – priimdami Atgailos sakramentą, kuris atvertų kelią eucharistinei Komunijai, – gali tik tie, kurie, gailėdamiesi, kad buvo neištikimi Kristui, yra pasirengę taip sutvarkyti savo gyvenimą, kad jis neprieštarautų santuokos neišardomumui.“

Tikėjimo mokymo kongregacija, vadovaujama kard. Josepho Ratzingerio, 1994 m. „Laiške dėl Komunijos išsiskyrusiems ir vėl susituokusiems tikintiesiems“ dar kartą nedviprasmiškai išaiškino, kad „Bažnyčios praktikos šia tema negalima kaitalioti remiantis įvairiomis situacijomis.“ Be to, laiške pabrėžta, kad tokie tikintieji neturėtų artintis prie Komunijos vadovaudamiesi savo sąžinės sprendimu: „Jei mano tai esant galima, ganytojams ir nuodėmklausiams tenka rimta pareiga įspėti, kad toks sąžinės sprendimas aiškiai prieštarauja Bažnyčios mokymui.“

Parengta pagal kath.net informaciją
Kategorijos:

0 komentarai