Gailestingumas - Kapas ir Viltis. Meditacija

Įprastai Didįjį Penktadienį pradedame Dievo gailestingumo devyndienį. Pastarąją maldos kelionę pirmą sekmadienį po Velykų karūnuoja Dievo gailestingumo iškilmės.

Dievo gailestingumo slėpinio atvertis įvyksta būtent ant Kryžiaus. Neapykantos įsakymų skatinamas karys perveria Viešpaties šoną. Iš jau mirusio Viešpaties kūno ištrykšta Gailestingumo srovė – kraujas ir vanduo.

“Dievo gailestingume, besiveržiantis iš Tėvo būties gelmių, pasitikiu tavimi”, meldžiame Gailestingumo litanijoje.

Tėvo Meilės slėpinys skleidžiasi Dievo Sūnaus Meilės Aukoje. Įsikūnijimu Dievo Sūnus sutapo su nuodėme susiniekinusia mūsų prigimtimi, kad ją perkurtų savąja prigimtimi. Dievo Sūnus pats tapo prakeikimu, kad sutaptų su mūsų nuodėmingumu, atpirktų mūsų prigimtį ir ją perkurtų savo malonės galybe.

Šį Dievo Meilės vaisių – perkurtą ir nuolat malonės šventinamą  savąją prigimtį – ir pažįstame kaip Dievo gailestingumo vaisių. Be abejonės, šis pažinimas, o kartu ir įvairiopa patirtis, sukelia didį iš perkurtos prigimties kylantį džiugesį. Neramiomis, nesaugiomis, o kartu ir melo pritvinkusiomis mūsų dienomis labai svarbu teisingai suvokti Gailestingumo slėpinio tiesą. Šiukštu, neapsigaukime Tiesa neparemtu ir lengvabūdišku džiūgavimu apie neva kišenėje turimą Dievo gailestingumo malonę.   

Gailestingumas ištrykšta iš Kristaus kančios gelmės. Būtent ši ir tik ši gelmė atskleidžia mums išganingą amžinojo Tėvo prigimties gelmę. O tiltas į Dievo gailestingumą yra visaapimantis pasitikėjimas Dievo savęs dovana.

Štai čia mus ir užgula Jo Kryžius.

Pasitikėti yra sunku. Visa siela ir kūnu remtis į savo Dievą yra, iš tiesų, labai sunku. Pasitikėti Dievu tegali tik iš tiesų nuolankus žmogus. Mažutėlis.  Pasitikėjimas yra visiškas savęs išsižadėjimas. Tai – Kapas.  

Šiandien Didijį Šeštadienį mes žvelgiame į tikrojo pasitikėjimo įvykį ir simbolį – Viešpaties Kapą. Ecce! Čia guli žmogaus prigimtis, kurios mirtinai atvertose žaizdose jau skleidžiasi nematoma ir nepatiriama, tačiau visada tikra ir visa perkeičianti gailestingoji Tėvo būties gelmė.

Visiško apsinuoginimo nuo savęs turėjimo ir atskirties nuo vilčių pasaulyje Kape jau prisikelia Amžinojo gyvenimo Viltis.


mk
Kategorijos:

0 komentarai