Trys sutariantys liudytojai. Meditacija

Tasai yra, kuris atėjo per vandenį ir kraują: Jėzus Kristus; ne vien per vandenį, bet per vandenį ir kraują. Ir Dvasia tai paliudija, nes Dvasia yra tiesa. Mat yra trys liudytojai: Dvasia, vanduo ir kraujas, ir šie trys sutaria.” (1 Jn 5,6-8)

Kaip gali sutarti šie trys liudytojai? Ką bendro turi turi Dvasia, kraujas, ir vanduo? Kuria prasme Dvasia, vanduo ir kraujas yra vienovė? Šis Apaštalo liudijimas mums tvirtina didelį Dievo ir žmonijos santykio slėpinį. Dievo šventumas persmelkia žmogaus prigimtį, nes Dievas tapo žmogumi ir persmelkė žmogaus prigimtį savąją dieviškąja prigimtimi.

Savuoju Įsikūnijimu - Auka ir Prisikėlimu - Dievo Sūnus perkeičia žmoniją, kad Dvasia sutaptų su mūsų prigimtimi. Tai - ne Adomo kraujas, kuris sutampa su Dvasia. Tai Viešpaties kraujas, kuris ima sruventi mūsų gyslomis, kai Aukoje sutampame su Jo Kūnu per šventąją Eucharistiją. Tai - ne žemiškas vanduo, kuris sutampa su Dvasia. Tai Dievo Sūnaus Krikšto pašvęstas vanduo, kuris šventina ir gaivina mūsų prigimtį.   

Šventojo Pasninko (Gavėnios) tikslas – kad šis trejetas sutaptų. Tai ir yra nuostabioji Prisikėlimo patirtis – mus smelkiančio šventojo Dievo gyvasties patirtis. Jei ištikimai susibūname su Viešpačiu Jo Eucharistijoje, tuomet išgyvename Naująjį žmogų savyje.

Būkime drąsūs Tikėjime, nepalaužiami Viltyje, atsiduodantys Meilėje.     

mkKategorijos:

0 komentarai