Pirmoji didžioji Diena. Meditacija.

Jūs esate iš Dievo, vaikeliai, ir nugalėjote juos,
nes tasai, kuris jumyse,
didesnis už tą, kuris pasaulyje.
Jie yra iš pasaulio,
todėl kalba apie pasaulio reikalus, ir pasaulis jų klauso.“ (1 Jn 4, 4-5)

Yra tie, kurie iš Dievo; ir yra tie, kurie - iš pasaulio. Dažnai apie mus sakoma, kad esame  „nukritę iš dangaus”, nes nelabai suprantame apie pasaulio reikalus. Mus žemina pasaulio puikybė. Mes pasauliui esame niekas. Nes mes nesame stiprūs ir vikrūs pasaulio gėrybių ir visokios puikybės turguje.

Ir visgi mes teisiame pasaulio puikybę vien tuo, kas esame. Mes esame Dievo vaikai, nes nešame į pasaulį Dievo šviesą, kuri Dievo vardu teisia nuo Kūrėjo dėl puikybės nusigręžusį Šviesanešį (Liuciferį). Vien šiuo liudijimu mes teigiame, kad pasaulio nėra. Nes „šviesa spindi tamsoje, ir tamsa jos neužgožė.” (Jn 1,5)

„Nes visa, kas pasaulyje,
tai kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė,
o tai nėra iš Tėvo, bet iš pasaulio.
Praeina pasaulis ir jojo geismai.
Kas vykdo Dievo valią, tas išlieka per amžius.” (1 Jn 2,16-17)

Vienas žmogus garsiai paklausė: “kas aš toks, kad teisčiau kitus”. Nevalia žmogui teisti.  Dievas teisia. Ir savo didžiają Įsikūnijimo malone tai daro jau DABAR. Todėl pasaulis ir nekenčia Dievo vaikų, kurie neša Visavaldės Būties šviesą ir naikina puikybės niekybę. Pats Dievas Viešpaties Kristaus krauju nuteisintame ir Šventosios Dvasios pašventintame žmoguje jau DABAR teisia mirtį ir visus žmonių padarytus mirties darbus.

Jeigu TU esi Dievo žmogus, ESI Viešpaties įrankis pasaulio puikybės teisme.  Nes buvo, yra amžinai “tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų, ir ji atėjo į šį pasaulį.” (Jn 1,9). Ir DABAR mes, Dievo vaikai, liudijame, kad Dievas šiame mirties slėnyje YRA ir jis dovanoja savo ESATĮ (1 Jn 1,3).

Kaip Dievo žmonės teisia pasaulį?
Viešpaties Aukos galia Dievo vaikai miršta pasaulio puikybei kaip pasatarosios neapykantos aukos ir Prisikėlimo malonės galia apšviečia pasaulį tikrąją šviesa (1 Jn 1,5) – lieja į pasaulį Būtį ir traukia pasaulį Būti.

Kas yra Būtis?
Būtis yra Dievo valia, kuria Jis įbūtina kūrinijos esatį.

Ar „pasaulis” ir „kūrinija” yra ne tas pats?
Kūrinija yra tai, ką sukūrė Dievas; o „pasaulis” (Apreiškime naudojamo žodžio prasme) yra Šviesanešio (Liuciferio) puikybės ir iš jos kilusios mirties, žmogaus mirties darbų iškreiptas pasaulis.

Pasaulis kenčia savo nebūtį, todėl jis gviešiasi mirtinai „pilnatviškų” vaizdinių. Tokiu būdu bėgdami nuo paklusnumo Kūrėjui, vienintelio Pilnatvės šaltinio, puikybės žmonės įtikinėja save esą visagaliai „būties” turėtojai.

Mes gi gyvename ne kūno geismais, ne akių geismas ir ne gyvenimo puikybe, bet „per Jį, su Juo ir Jame” įsitvirtiname mus įbūtinančioje ir mus šventinančioje Tėvo valioje.

Tėvo valia YRA visada. Todėl mes ESAME tikrąja šio žodžio prasme. Tuo tarpu pasaulis nyksta Dievą atmetusioje NE-būties tamsoje.

Šiandien liturginę Pelenų dieną mes ryžtingai žengiame iš tamsos į Dievo šviesą.  
Į vidinę dykumą, kur slaptoje susitinkame su mus mylinčiu Tėvu (Mt 6,4).       

mk


Kategorijos:

0 komentarai