Sigitos Maslauskaitės „Arkangelas Rapolas“: kūrinio prasmės sklaida

„Dabar apreikšiu jums visą teisybę, nuo jūsų nieko nenuslėpdamas. Tai jau esu jums paskelbęs, sakydamas: 'Karaliaus paslaptį dera užslėpti, bet Dievo darbus reikia apreikšti su derama pagarba'.  Taigi, kai tu, Tobitai, ir Sara meldėtės, aš liudijau judviejų maldą VIEŠPATIES Šlovės akivaizdoje. Panašiai būdavo, kada tik laidodavai mirusius. O tada, kai tu nedelsdamas atsikėlei nuo stalo ir palikai pietų valgius, kad nueitum ir palaidotum mirusį, aš buvau pasiųstas tavęs išmėginti. Tuo pačiu metu Dievas pasiuntė mane išgydyti tavęs ir tavo marčios Saros. Aš esu Rafaelis, vienas iš septynių angelų, kuriems leista tarnauti VIEŠPATIES Šlovės akivaizdoje“.

Abudu buvo apstulbę. Jie puolė kniūbsčia, nes buvo baimės apimti.

„Nebijokite, – jis tarė jiems, – ramybė su jumis! Dabar ir visados dėkokite VIEŠPAČIUI! Juk aš, būdamas su jumis, to nedariau savo nuosprendžiu, bet vykdžiau Dievo valią. Šlovinkite jį kasdien ir visados. Giedokite jam giesmę! Nors matėte mane valgant ir geriant, iš tikrųjų aš nevalgiau ir negėriau. Ką jūs matėte, buvo regėjimas. Dabar tad kelkitės nuo žemės ir šlovinkite Dievą. Štai aš žengiu pas tą, kuris mane pasiuntė. Užrašykite į knygą visus šiuos, jums įvykusius, dalykus“. Jam pakilus į orą, jie atsistojo ir nebegalėjo jo daugiau matyti.  Jie šlovino Dievą giesmėmis, dėkojo jam už tokius jo nuostabius darbus, kai Dievo angelas buvo jiems pasirodęs.” (Tob 12,11-22)

Angelas yra Dievo pasiuntinys. Jis neša Dievo kūrinijai dovanojamą gėrį. Angelas ateina pas žmogų, kad dovanotu gėriu nukreiptų išganomą žmogaus sielą Dievop. Šitai matome ir Tobijo ryšyje su Arkangelu Rapolu.    

Malda į Šventąjį Rapolą

„O dangiškasis gydytojau ir ištikimasis palydove, šventasis Rapolai, Tu vyresniajam Tobijui grąžinai regėjimą, o jaunąjį vedei visais jo pradėtos kelionės takais bei išsaugojai sveiką. Būk mano kūno ir sielos gydytojas, nuvyk nežinojimo tamsą, nuolatos lydėk mane pavojingoje šio gyvenimo kelionėje, kol nuvesi mane į dangaus tėvynę. Amen.

Sigitos paveiksle kaip tik įžvelgiame šią Arkangelo paslaptį. Dievo gėrio dovanotojas atneša žmogui jį PATĮ, t.y. Dievo jam dovanojamą gėrį. Paveiksle skleidžiasi trys ryškios spalvos: raudona, juoda, balta. Pats Arkangelas Rapolas yra nuostabiai būtent juodos spalvos! Kodėl? Juk juoda spalva yra mirties spalva ...

Nesibaidykime juodos spalvos. Vienuolystė, angeliškas gyvenimas šioje žemėje, yra taip pat juoda – ir fizine prasme, ir dvasine prasmėmis. Vienuolio įžadai įveda krikščionio sielą į intensyvų gyvenimą Kristaus Kryžiuje. Tai – intensyvi mirtis Kristuje vardan vienuolišku gyvenimu išgyvenamo Kristaus prisikėlimo. Sakramentiniai apdarai simbolizuoja būtent šį slėpinį: juodas apdaras yra vienuolio kapas, kuris atvesdina vienuolį į prisikėlimo grožį, išsiskleidžiantį sakramentiniame vienuolių gyvenime - liturgijoje. Tokiu būdu ne žmogus vienuolyje, bet Kristus tarpsta šventumu mirštančioje ir prisikeliančioje sieloje.

Būtent šį slėpinį ir simbolizuoja Sigitos nutapytas Arkangelas Rapolas, akivaizdžiai aprėdytas vienuoliško choro drabužiais. Arkangelas neturi ‚savęs‘. Jis išpildo savo dieviškąją misją - neša žmogui dar prieš pasaulio sukūrimą Dievo mintyje sutelktą jo dangiškąją savastį.

Balta spalva juodame Arkangelo figūros fone išduoda lyg žmogaus formą. Tai – dangiškoji žmogaus savastis, dangiškoji sielos forma, Danguje įrašytas vardas. Tik dėl šios formos, dėl šio vardo – angelas rūpinasi žmogumi: sugrąžinti sielą į Dievo ,nuo pradžios‘ (plg. 1 Jn 1,1) sukurtą  jai savą būvį. Raudona gi spalva yra Dievo palaimos ir kartu šventojoje liturgijoje žydinti spalva. Pažvelkite, kaip iš po Arkangelo rankos sklinda ši palaima. Pažvelkite, kaip ši palaima smelkiasi iš už Arkangelo nugaros. Palaima persmelkia „juodąjį“ pasiuntinį, nes jis neturi ‚savęs‘, savojo ‚ego‘.

Dievo palaima skleidžiasi per palaimingą Pasiuntinį, kuris neša žmogui Dievo malonę – palaimingą būvį Dievo Amžinybėje.                

mk

Kategorijos:

0 komentarai