Kalėdos yra baisus metas! Meditacija

Pranašas mums išbyloja Viešpaties dienos garbę:

“Štai! Ateina Viešpaties diena, kai iš tavęs paimtas grobis bus padalytas tavo vietoje.  Aš surinksiu visas tautas į mūšį su Jeruzale. Miestas bus paimtas, namai bus išplėšti ir moterys išniekintos. Pusė miesto išeis į tremtį, bet likusieji žmonės nebus išvaryti iš miesto. Tuomet Viešpats ir stos į mūšį su anomis tautomis, kaip jam įprasta kovoti mūšio dieną. Tą dieną jo kojos stovės ant Alyvų kalno, esančio ties Jeruzale rytų pusėje. Alyvų kalnas bus taip perskeltas į dvi dalis labai plačiu slėniu nuo rytų į vakarus, kad viena jo dalis pasislinks šiaurės link, o kita pietų link. Slėnis tarp kalnų bus užpiltas, nes slėnis tarp kalnų tęsis iki Azalo; jis bus taip užpiltas, kaip jis buvo užpiltas žemės drebėjimo Judo karaliaus Uzijo dienomis. Ir Viešpats, mano Dievas, ateis drauge su visais savo šventaisiais.

Tą dieną nebus nei šalčio, nei šalnos. Bet bus viena nepertraukiama diena, – žinoma Viešpačiui, – ne diena ir ne naktis, nes ir vakaro metu bus šviesu.
Tą dieną gyvieji vandenys ims tekėti iš Jeruzalės, pusė jų į rytinę jūrą ir pusė jų į vakarinę jūrą. Taip bus ir vasarą, ir žiemą.

Viešpats bus karalius visoje žemėje, – tą dieną bus vienas Viešpats ir vienas jo vardas.” (Zch 14,1-9)

Ši diena ateis kartu su Viešpačiu Jo sugrįžimo metu. Tą dieną žmonija kelsis iš dulkių ir Dievo vertieji bus perkeisti Viešpatyje. Haec dies quam fecit Dominus, exsultemus et laetemur in ea -  Ši diena, kurią Viešpats padarė, linksminkimės ir džiūgaukime Joje. (Ps 117, 24)

Ši diena jau atėjo Šiandien - sulig Jo Įsikūnijimu ir Jo Gimimu. Ši diena jau aušta sulig kiekvienu susilietimu su Viešpaties Kūno sakramentais - sulig kiekvienu Šventosios Dvasios įkvėpimu Jo Kūne.

Mano kūnas ir Viešpaties Kūnas nėra tapatūs dalykai. Kai “aš” nesu, o vietoje manojo maraus ir brolžudiško “aš” gyvena mirtimi ir priskėlimu mano labui atsiduodantis Viešpats (Gal 2,20), tik tuomet gyvenu su Viešpačiu, per Viešpatį ir Viešpatyje. Tik tuomet gyvuoju Šventosios Dvasios gyvastimi.

Niekada Viešpaties vertumas netampa manojo “aš” dalimi. Visada Viešpaties dovana pasiekia nuolankiąją širdį tik kaip Šventojo dovana sugrudusiai širdžiai (Ps 50,19).

Pažvelki į Kūdikėlio Viešpaties gyvenimą ir pamatyk Viešpaties dienos atėjimo siaubą!

Viešpaties diena išaušo atstumtųjų pasaulyje - naktyje budinčioms ir kaži kokios vilties laukiančioms širdims (Lk 2,6-8).

Viešpaties diena išaušo “Herodo” - to Pasaulio kunigaikščio - neapykantos ir Nekaltų kūdikėlių kraujo jūroje (Mt 2,16).

Viešpaties diena išaušo tremtyje - puikybės nualintame slėnyje “Egipte” (Mt 2,13-15; Apr 12,1-6).  

Pažink, krikščioni, savąją dalią ir vaikščiok Viešpaties dienos akivaizdoje.

Kalėdos yra baisaus karo metas. Nes Viešpties gimimas yra malonės metas už Viešpaties dieną šiame puikybės slėnyje kovojančiai Bažnyčiai.

 “Ir užvirė danguje kova. Mykolas ir jo angelai kovojo su slibinu. Ir kovėsi slibinas ir jo angelai, bet jie pralaimėjo, ir nebeliko jiems vietos danguje. Taip buvo išmestas didysis slibinas, senoji gyvatė, vadinamas Velniu ir Šėtonu, kuris suvedžiodavo visą pasaulį. Jis buvo išmestas žemėn, ir kartu su juo buvo išmesti jo angelai.” (Apr 12,7-9)

mk    


Kategorijos:

0 komentarai