T. Grigalius Casprini OSB. Švč. M. Marijos Gimimas - Šilinė

Brangūs broliai ir seserys, liturgijoje Bažnyčia paprastai švenčia šventųjų gimimą ne žemei, o dangui, jų išėjimą iš šio pasaulio paskui Kristų dangiškosios karalystės link. Liturgija švenčia tik tris žemiškus gimimus: Kristaus gimimą, Įsikūnijusio Dievo Sūnaus, pašaukto iš motinos įsčių, pasirodymą žemėje, Jėzaus pirmtako Jono Krikštytojo gimimą ir Švenčiausiosios Mergelės Marijos gimimą, kurį švenčiame šiandien. Šventasis Raštas, pateikdamas gana nemažai Kristaus ir Jono Krikštytojo gimimo aplinkybių, mažai kalba apie Marijos kilmę.

Šv. Lukas nurodo, kad viena iš Marijos pusseserių, Elzbieta, buvo iš Aarono vaikaičių, ir dėl to galime manyti, kad ji turėjo tam tikrą ryšį su levitų arba kunigų gimine. Tačiau trečiasis evangelistas netiesiogiai leidžia suprasti ir tai, kad Marija yra kilusi iš Dovydo giminės. Apreiškimo Marijai epizode, kur Juozapo vaidmuo dar neminimas, angelas sako, kad gimusiam iš Marijos kūdikiui Dievas duos jo tėvo Dovydo sostą. Kad Izraelyje Jėzus būtų laikomas Dovydo įpėdiniu ir Mesiju, reikėjo, kad Juozapas berniuką įvaikintų. Pagal Įstatymą, tik vyras galėjo perduoti tokią teisę.

Bet kūną Kristus gavo tik iš Marijos. Jeigu Dievo Sūnus yra kūnu kilęs iš Dovydo giminės, kaip sakė Paulius, tai vien tik Marijos dėka. Pagal Ignotą Antiochietį, tik Mergelė Marija visiškai garantuoja Kristaus žmogiškos prigimties tikrovę. Per Mariją Dievas ištesėjo savo pažadą Abraomui ir Dovydui sakydamas, kad iš jų sėklos kils Mesijas. Kristaus genealogija baigiasi Juozapu, bet neatmestina ir tai, kad Marija, kuri pagal tradiciją buvo ir artima savo sužadėtinio giminaitė, turėjo, išskyrus pačias paskutines kartas, labai panašų protėvių sąrašą.

Apie Marijos tėvus, Oną ir Joakimą, mes sužinome ne iš Šventojo Rašto, bet iš Bažnyčios Tradicijos. O kokie tai buvo žmonės? „Magnificat“ giesmė rodo, kad Marija turėjo Viešpaties vargdienio dvasią. Kas kitas galėjo ją jai perteikti, jei ne jos tėvai? Tad, galima manyti, kad Ona ir Joakimas, panašiai kaip Simeonas ir pranašė Ona Kristaus paaukojimo Šventykloje epizode, buvo tarp anawim, tarp tų nuolankiųjų, pamaldžiųjų Viešpaties varguolių, kurie nuolat meldėsi, trokšdami išvysti Izraelio išvadavimą ir Viešpaties Mesiją. Evangelijoje jų nematyti, jie yra tarsi anonimai ir bevardžiai.

Tačiau jiems buvo suteikta paslėpta ir nuostabi dovana. Jų natūrali žmogiška meilė tapo nekaltosios prasidėjimo vieta! Pirmą kartą žmogiškos meilės žemė davė tobulai atitinkantį Dievo planą vaisių. Šiandien Ona pagimdei Joakimui patį tobuliausią kūrinį, naująją Ievą. Marija pasirodė mūsų pasaulyje, graži, be jokios dėmės, malonės pilna, Šventosios Dvasios sužadėtinė, paruošta geram darbui. Kai užaugs, ji laisvai ištars savo fiat, ji sutiks bendradarbiauti Įsikūnijimo ir pasaulio išganymo darbe. Marijos gimimas yra išganymo aušra. Ką tik gimusi Marija, išgelbėta ir visiškai pašventinta dėl iš anksto numatytų Kristaus aukos nuopelnų, yra ženklas, kad Dievo Sūnus jau visiškai įsipareigojo ateiti į pasaulį, gyventi mūsų tarpe ir vesti mus pas savo Tėvą.

Šiandien su dideliu džiaugsmu mes švenčiame Dievo Motinos, Bažnyčios ir visų krikščionių Motinos bei iš Šiluvos Lietuvą nuolat globojančios Karalienės, gimimo dieną. Palendriuose mes ypač džiaugiamės, kad nuo dabar po ilgo laukimo Roma mums suteikė privilegiją įtraukti į mūsų benediktinišką liturgijos kalendorių Marijos gimimo dieną kaip iškilmę. Vienybėje su visa Lietuva mes šaukiamės Marijos apgynimo. Per karą, okupacijas ir išbandymus ji visada buvo ir bus mūsų šalies išganymo aušra.

Tapkime gailestingi, kaip Marija yra gailestinga, tapkime Kristaus mokiniais, kaip Marija yra savo Sūnaus tobuliausia mokinė. Švenčiausioji Mergele Marija, Dangaus lelija, užtark mus dabar ir visada. Amen.

Šaltinis: www.palendriai.lt


Kategorijos:

0 komentarai