Apaštališkasis nuncijus arkiv. Pedro Lopez Quintana: Didžiąją savaitę švęsiu jau Lietuvoje

Jau kovo 8 d. buvo pranešta, kad naujuoju Apaštališkuoju nuncijumi Lietuvoje paskirtas ispanas arkivyskupas Pedro Lopez Quintana. Paskyrimo dieną trumpai pristatėme naują nuncijų pagal Valstybės sekretoriato paskelbtą trumpą biografinę notą, o šiandien apie savo ligšiolinę tarnystę pats arkivyskupas Lopez pasakoja prie Vatikano radijo mikrofono.

Ar tiesa, kad ir kunigystės šventimus ir konsekravimą vyskupu Jums suteikė palaimintasis, dabar jau šventasis, Jonas Paulius II?

Taip, iš tiesų man teko laimė būti vienu iš nedaugelio, kuriems teko ši privilegija. Buvau įšventintas kunigu čia, Romoje, šv. Petro bazilikoje, 1980 m. palaimintojo, dabar jau šventojo, Jono Pauliaus II pontifikato pradžioje. Iš jo rankų gavau taip pat ir konsekravimą vyskupu 2003 m. sausio 6 d. Tai buvo paskutinis kartas kai Jonas Paulius II teikė šventimus. Esu šventojo Jono Pauliaus II kunigas ir vyskupas.

Tad balandžio 27-osios kanonizacija – labai svarbus įvykis visiems katalikams – Jums bus ypatingai džiugi šventė...

Būsiu jau Lietuvoje ir šią kanonizaciją, kurios prasmė man ypatingai gili, švęsiu jau Vilniuje. Man tai bus tikrai ypatingai jaudinančios akimirkos, dėl to, kad priėmiau šiuos sakramentus iš šventojo rankų ir ypač dėl to, kad turėjau galimybę daug metų bendrauti su šiuo šventuoju, gyventi jo artumoje.

Keletą metų eidamas Valstybės sekretoriato bendrųjų reikalų asesoriaus pareigas buvote vienas artimiausių Jono Pauliaus II bendradarbių.

Kaip asesorius aš visų pirma tvarkiau Šventojo Tėvo susirašinėjimą. Atsakydavau į daugybę laišku, kuriuos tikintieji iš viso pasaulio rašydavo Šventajam Tėvui. Informuodavau Šventąjį Tėvą apie ką žmonės jam rašė, ko prašydavo, perduodavau jam svarbesnius laiškus. Kai keliaudavo, visada jį lydėdavau kelionėse. Kelionių metu ir po kelionių rengdavau Šventajam Tėvui spaudos apžvalgas, atmintines apie tai kaip keliones komentuodavo komunikacijos priemonės. Buvo taip pat ir kitokių užduočių, kurias asesorius vykdo, dirbdamas labai arti Popiežiaus.

2002 m. pabaigoje buvote paskirtas Nuncijumi Indijoje. Tai buvo labai sunkūs laikai tos šalies krikščionims. Taip pat ir Nuncijaus – Popiežiaus atstovo prie Indijos vyriausybės ir atstovo vietinėje Bažnyčioje – darbas tuo metu buvo nelengvas...

Taip, iš tiesų tai buvo nelengvi metai. Negaliu sakyti, kad būtų buvę problemų su Indijos vyriausybe. Indijos valdžia buvo geranoriška ir, bendrai, Indija yra nuostabi šalis. Man tai buvo jau antras paskyrimas į Indiją. Pirmiausia toje šalyje trejus metus buvau nunciatūros bendradarbis, o po to vėl grįžau. Po Indijoje praleistų kelerių metų galiu sakyti, kad pamilau tą šalį, nes ji tikrai nuostabi. Rimtų problemų kėlė tam tikros fanatikų grupės. Tuo laikotarpiu jie buvo labai agresyvūs krikščionių bendruomenių atžvilgiu. Mano darbas buvo kalbėtis su vyriausybe, kad būtų suvaržyta tų grupių savivalė. Kartais šios pastangos buvo sėkmingos, kartais ne.

Po Indijos, buvote paskirtas Popiežiaus atstovu Kanadoje. Tai visai kitokia šalis, teoriškai krikščioniška, bet labai laicizuota.

Man tai buvo radikalus pasikeitimas. Indijoje mačiau Bažnyčią, kuri, nepaisant sunkumų, yra labai gyva, entuziastinga, nuolatos auganti, o čia suradau visai kitokią Bažnyčią, kuri dėl sekuliarizmo, dėl visuomenės laicizmo turi rimtų sunkumų. Tai Bažnyčia, kurią slegia dvasinė žiema. Žinoma, man tie keleri metai buvo svarbi patirtis, nes Kanada yra labai įdomi šalis. Bet kartu buvo ir labai skaudu matyti kaip atsisakoma tikėjimo, matyti visus tuos sunkumus, tą šaltį. Buvo kur kas paprasčiau pakelti meteorologinį šaltį, negu dvasinį šaltumą.

Ir dabar paskyrimas į Lietuvą. Ar esate buvęs Lietuvoje? Ar teko pažinti lietuvių?

Lietuvoje nesu buvęs. Vykstu pirmą kartą ir tai darau su dideliu entuziazmu, su dideliu noru susipažinti su šalimi. Tačiau turėjau laimės pažinti lietuvių čia, dirbdamas Vatikane. Pažinojau vieną ypatingą lietuvį. Bičiulystė su juo man buvo labai svarbi. Tai Kazys Lozoraitis, pirmasis ambasadorius prie Šventojo Sosto, paskirtas po to kai Lietuva atgavo laisvę. Apie Lietuvą esu nemažai skaitęs, domėjausi Baltijos šalimis. Tačiau jis mane supažindino su lietuvių dvasia. Jis buvo tikrai nepaprastas žmogus. Ir kai dabar Šventasis Tėvas mane paskyrė į Lietuvą, iškart apie jį pagalvojau.

Jūs pradedate misiją Lietuvoje, kuri jau beveik ketvirtį amžiaus gyvena kaip nepriklausoma valstybė, tačiau naujausi įvykiai Ukrainoje dabar sukėlė nemenką susirūpinimą taip pat ir dėl Lietuvos ateities. Su kokia žinia, su kokiomis mintimis pradedate savo naują misiją?

Manau, kad šiais politiniais klausimais turime gyventi su viltimi, turime būti drąsūs, nepasiduoti baimei, suprasdami, kad Lietuva atgavusi laisvę turi toliau eiti savo keliu, turi stiprinti savo tapatybę, turi gerai įsitvirtinti Europoje. Norėčiau į lietuvius kreiptis dvasine žinia. Aš puikiai atsimenu, kad kai 1993 m. Šventasis Tėvas lankėsi Baltijos šalyse, jam didžiausią įspūdį paliko vizitas Kryžių kalne. Tai simbolis lietuvių ištvermės, semiantis jėgų iš tikėjimo. Manau, kad reikia išlaikyti tą dvasią. Šiandien susiduriame su modernumo, laicizmo pagundomis, tačiau svarbu neužmiršti tos dvasios, kuri buvo lietuvių jėga, kuri padėjo atgauti nepriklausomybę, padėjo išsaugoti savo tapatybę okupacijos ir persekiojimų metais.

Paskutinis klausimas: Kada keliaujate į Vilnių? Jau žinote datą?

Taip, data jau maždaug žinoma. Manau keliauti balandžio 14 ar 15 dieną. Didžiąją savaitę jau švęsiu Lietuvoje.

Labai ačiū, Ekscelencija.

Šaltinis: Vatikano radijas


Kategorijos:

0 komentarai