Prieš 75 metus mirė popiežius Pijus XI

Pirmadienį, vasario 10 d., sukanka 75 metai nuo Pijaus XI mirties. Šiam popiežiui teko vadovauti Bažnyčiai beveik visą tarpukarį, užmegzti Šventojo Sosto diplomatinius santykius su naujomis po Didžiojo karo susikūrusiomis valstybėmis, sureguliuoti Bažnyčios santykius su tų valstybių valdžia. Jo pontifikato metais Bažnyčiai taip pat teko užminti aiškią poziciją tuo metu atsiradusio fašizmo ir nacionalsocializmo bei stiprėjančio komunizmo atžvilgiu.

Būsimasis popiežius, Achille Ambrogio Damiano Ratti, gimė 1857 m. šiaurės Italijos Desio mieste. Priėmęs kunigo šventimus ir baigęs studijas, dėstė Milano kunigų seminarijoje ir greit tapo garsiosios Milano šv. Ambraziejaus bibliotekos prefektu. Pasibaigus Didžiajam karui buvo paskirtas apaštališkuoju vizitatoriumi Lietuvoje ir Lenkijoje, vėliau nuncijumi Lenkijoje. Vyskupo šventimai jam buvo suteikti 1919 m. spalį Varšuvos katedroje. Po poros metų jis buvo paskirtas Milano arkivyskupu ir kardinolu. 1922 m. vasario 6 d., vos po dviejų su puse vyskupavimo metų kardinolas Achille Ratti išrinktas popiežiumi.

Pijus XI numatė pavojus, gręsiančius žmonijai tiek iš fašizmo, tiek iš komunizmo. Prieš itališkąjį fašizmą buvo nukreipta 1931 m. italų kalba parašyta jo enciklika „Non abbiamo bisogno“. Vokietijoje kylant nacionalsocializmo bangai, popiežius ne kartą ir nedviprasmiškai pritarė Vokietijos Bažnyčios protestams prieš diskriminaciją ir persekiojimus. 1937 m. paskelbė savo encikliką, nukreiptą prieš nacionalsocializmą “Mit brennender Sorge”. Tais pačiais metais buvo paskelbta ir enciklika “Divini Redemptoris”, smerkianti komunistų vykdomus tikinčiųjų persekiojimus.

Vienas didžiausių popiežius Pijaus XI nuopelnų buvo santykių su Italija sureguliavimas 1929 m., padėjęs išeiti Šventajam Sostui iš dalinės izoliacijos ir labiau įsitvirtinti kaip suvereniam subjektui pasaulio valstybių bendrijoje. Tuo pačiu ir buvo įkurta dabartinė Vatikano Miesto Valstybė, kuri yra popiežiaus suverenumą įkūnijantis nedidelis nepriklausomos teritorijos lopinėlis. Greit po Vatikano Miesto Valstybės įkūrimo, 1931 m., buvo įkurtas savarankiškas komunikacijos instrumentas – Vatikano radijas.

Kalbant apie Pijų XI būtina pažymėti, kad jis buvo pirmasis popiežius apsilankęs Lietuvoje, ar tiksliau tariant, jis buvo pirmasis Lietuvoje apsilankęs Bažnyčios ganytojas vėliau tapęs popiežiumi. Apaštališkasis vizitatorius Achille Ratti vieną kartą Lietuvoje lankėsi 1920 m. sausį ir tai buvo jo oficialus vizitas, antrą kartą - tų pačių metų rudenį, keliaudamas į Rygą. Pirmaisiais popiežiavimo metais, 1922 m. lapkričio 10 d., Pijaus XI pripažino Lietuvos valstybę de iure. 1926 m. jis įkūrė Kauno bažnytinę provinciją, o 1927 m. buvo pasirašytas Šventojo Sosto ir Lietuvos konkordatas.

Popiežius Pijus XI mirė 1939 m. vasario 10 d.

Šaltinis: lt.radiovaticana.va

Kategorijos:

0 komentarai