Popiežiaus Pranciškaus kalėdinė žinia „Urbi et orbi“

„Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms“ (Lk 2,14) Brangieji broliai ir seserys Romoje ir pasaulyje, linksmų Kalėdų! Ir aš kartoju giesmę angelų, kurie pasirodė Betliejaus piemenims Jėzaus gimimo naktį. Ši giesmė sujungia dangų ir žemę, šlovina ir garbina dangų, o žemėje gyvenantiems žmonėms linki taikos. Visus kviečiu kartu giedoti šią giesmę. Ši giesmė skirta visiems naktį budintiems vyrams ir moterims, visiems kas tikisi geresnio rytojaus, kas rūpinasi kitais, kas stengiasi nuolankiai atlikti savo pareigas.

Garbė Dievui! Kalėdos mus kviečia visų pirma garbinti Dievą, nes jis yra geras, ištikimas, gailestingas. Šią dieną visiems linkiu atpažinti tikrąjį Dievo veidą, Tėvo, kuris mums dovanojo Jėzų. Visiems linkiu jausti Dievo artumą, būti su juos, jį mylėti ir adoruoti. Kiekvienas iš mūsų pirmiausia savo gyvenimu tešlovina Dievą, gyvenimu, kupinu meilės Dievui ir broliams.

Ramybė, taika žmonėms. Tikroji taika tai ne priešingų jėgų pusiausvyra. Tai ne gražus „fasadas“, slepiantis kontrastus ir susiskaldymą. Taika tai kiekvienos dienos pastangos, kurios remiasi Dievo dovana, Jėzuje Kristuje mums suteikta malone. Žiūrėdami į Kūdikį prakartėlėje, galvojame apie karuose kenčiančius vaikus, galvojame taip pat apie senus žmonės, apie skriaudžiamas moteris, apie ligonius. Karai žudo ir suluošina daugybę gyvybių!

Kiek daug žmonių pastaraisiais laikais žuvo Sirijos konflikte, sukėlusiame tiek daug neapykantos ir keršto. Nepaliaukime meldę Viešpatį, kad apsaugotų mylimą sirų tautą nuo naujų kentėjimų ir kad kariaujantieji nutrauktų smurtą ir netrukdytų humanitarinės pagalbos teikimui. Matėme kokia galinga malda! Džiaugiuosi, kad šiandien į šį mūsų taikos Sirijai maldavimą jungiasi ir kitų religijų tikintieji. Niekada nepraraskime drąsos melstis! Nepraraskime drąsos sakyti: Viešpatie suteik savo taiką Sirijai ir visam pasauliui. Taip pat ir netikinčius kviečiu trokšti taikos, trokšti tuo troškimu, kuris praplečia širdį. Visi kartu, melskimės arba trokškime taikos.

Padovanok, Kūdiki, taiką dažnai žmonių užmirštamai Centrinės Afrikos Respublikai. Tu, Viešpatie, nė vieno neužmiršti! Suteiki taiką tai šaliai, slegiamai smurto ir skurdo, kur tiek daug žmonių neturi namų, vandens ir maisto, neturi iš ko pragyventi. Sutaikyk Pietų Sudaną, kur dėl dabartinės įtampos žuvo tiek daug žmonių ir iškilo grėsmė tos jaunos valstybės taikiam sambūviui.

Tu, Taikos Kunigaikšti, visur ragink atsiversti smurtaujančių širdis, kad jie sudėtų ginklus ir eitų dialogo keliu. Pažvelk į Nigeriją, draskomą nesibaigiančių išpuolių prieš nekaltus ir beginklius žmones. Laimink tą Žemę, kurioje atėjai į pasaulį, padaryk, kad kuo greičiau sėkmingai užsibaigtų Izraelio ir Palestinos derybos. Pagydyk žaizdas mylimo Irako, kur dar dažnai kartojasi pasikėsinimai.

Gyvybės Viešpatie, apsaugok visus persekiojamuosius dėl tavo vardo. Suteik viltį ir padrąsink pabėgėlius, ypač Afrikos Kyšulio regione ir Kongo Demokratinės Respublikos rytuose. Svetingumo ir pagalbos tesulaukia oraus gyvenimo trokštantys migrantai. Niekados daugiau tenesikartoja tokios tragedijos kaip tos, nusinešusios tiek daug gyvybių, kurias šiais metais matėme Lampedūzoje!

Betliejaus Kūdiki, palieski širdis tų, kurie yra įsivėlę į prekybą žmonėmis, kad suprastų kaip sunkiai jie nusikalsta žmoniškumui. Pažvelk į pagrobiamus, karuose sužeidžiamus ir žūstančius vaikus, iš kurių, verčiant juos kariauti, atimama vaikystė.

Dangaus ir žemės Viešpatie, pažvelk į mūsų planetą, kurios ištekliai be saiko eikvojami dėl žmonių gobšumo ir šykštumo. Saugok ir gelbėk stichinių nelaimių aukas, ypač brangią filipiniečių tautą, neseniai nukentėjusią nuo taifūno.

Brangieji broliai ir seserys, šiame pasaulyje, šioje žmonijoje šiandien gimė Išganytojas, kuris yra Viešpats Mesijas. Sustokime priešais Betliejaus Kūdikį. Leiskime, kad mūsų širdis susijaudintų. Nebijokite, kad mūsų širdis susijaudintų, leiskime, kad ją sušildytų Dievo gerumas; mums reikia jo švelnumo. Dievo prisilietimas niekada nesužeidžia, bet duoda jėgų. Mums reikia Dievo prisilietimo. Didi Dievo Meilė. Jam garbės ir šlovė per amžius! Dievas yra Taika. Prašykime, kad jis padėtų mums ją kurti kiekvieną dieną mūsų gyvenime, šeimose, miestuose ir valstybėse, visame pasaulyje. Tejaudina mus Dievo gerumas! 


Kategorijos:

0 komentarai