Nuo Naujojo Katekizmo iki visiškos krizės

Mielam skaitytojui pateikiame Vatikano radijo reportažą apie Olandijos vyskupų “ad limina” vizitą Romoje. Bažnyčios Olandijoje tikrovė yra šiurpinanti: “jei praėjusio amžiaus viduryje apie 90 procentų katalikų lankė sekmadienio Mišias, tai dabar tik apie penkis procentus”. Būtent praeito amžiaus viduryje Olandijos hierarchai ėmėsi įgyvendinti II Vatikano Susirinkimo nutarimus ne tęstinumo hermeneutikos, bet trūkio su Bažnyčios Tradicijos dvasioje. Prisiminkime tikėjimo tiesas abejotinai perteikusį „Naująjį Katekizmą“ (1966), kuris, išverstas į daugelį kalbų, paskleidė nuodus visame Kristaus kūne. Dabar gi Olandijoje morališkai ir finansiškai kapituliuojanti katalikų bendruomenė pardavinėja šventoves ir pasmerkia jas griovimui. Tai – pabaiga!

Ar tai II Vatikano Susirinkimo vaisiai, kaip tai dešimtmečiais aistringai skelbė šio Katekizmo adeptai? Ne. II Vatikano Tėvai to tikrai neplanavo. Tai – šėtoniškos interpretacijos vaisiai.   
------
Vatikano radijas:

Kardinolas Eijk: viliamės, kad likę katalikai taps Dievo Karalystės raugu

“Iki šeštadienio vyksta Olandijos katalikų vyskupų vizitas „ad Limina“, susitinkant su popiežiumi Pranciškumi, lankantis įvairiose dikasterijose, meldžiantis prie apaštalų kapų. 

Kardinolas Willem Jakobus Eijk, Utrechto arkivyskupas, Vatikano radijui sakė apie dvi temas, kurios buvo paliestos susitikime su popiežiumi. Viena, tai labai greitai mažėjantis praktikuojančių katalikų skaičius. Jei praėjusio amžiaus viduryje apie 90 procentų katalikų lankė sekmadienio Mišias, tai dabar tik apie penkis procentus. Mažėja Bažnyčios Olandijoje finansinės priemonės, valstybinės paramos negaunama, viskas priklauso nuo tikinčiųjų aukų. Todėl uždaroma nemažai bažnyčių. Popiežius gerai supranta, kad tokia situacija gali atimti ganytojų drąsą, juos nuvilti. Čia labai svarbu atsiminti Kristaus suteiktą viltį, kuri nenuvilia. 


Kita tema – lytinių išnaudojimų skandalai Olandijoje, jų sprendimai ir kalčių taisymai. Pirmiausia buvo padarytas išsamus tyrimas, apėmęs 1945-2010 metus. Prieš du metus buvo publikuota ataskaita, pripažinta, kad ji skaidri ir išsami. 

Buvo įsteigta nuo vyskupų ir vienuolijų vyresniųjų nepriklausoma Fundacija, kuriai galima pranešti nepilnamečių lytinių išnaudojimų atvejus. Taigi, veikia tiriamoji komisija, veikia aukų kompensavimo komisija ir psichologinės pagalbos aukoms platforma. Šiandien didžioji dalis reikalavimų jau yra išspręsta. 

Dauguma dvasininkų ar vienuolių, susitepusių lytinio išnaudojimo nusikaltimais, yra jau mirę, nedaugelis dar gyvi. Nepilnamečių lytinio išnaudojimo atveju šiandien būtų taikoma tiek olandų, tiek kanonų teisė: viena vertus, įteiktas skundas teisėsaugai, kita vertus, imtasi bažnytinių priemonių, kad toks kunigas nebegalėtų vykdyti savo darbo. (Vatikano radijas)
 -----
Apsaugok, Dieve, mus nuo tokio šėtoniško kelio.    

Įkvėpk, Viešpatie, tikėjimą Olandijos hierarchų ir visų katalikų tarpe.

Reportažo šaltinis: Vatikano radijas


Kategorijos:

0 komentarai