Laimėtas mūšis: E.Estrelos rezoliucija atmesta

Eu­ro­pos Par­la­men­tas (EP) an­tra­die­nį at­me­tė kon­tro­ver­siš­ką, is­pa­nų so­cia­lis­tės Edi­tos Es­tre­los pa­teik­tą re­zo­liu­ci­jos „Sek­sua­li­nė ir rep­ro­duk­ci­nė svei­ka­ta bei tei­sės“ pro­jek­tą. Eu­ro­par­la­men­ta­rai pri­ta­rė al­ter­na­ty­viam pro­jek­tui, ku­ria­me pa­brė­žia­ma, kad šei­mos ir švie­ti­mo po­li­ti­ka pri­klau­so na­cio­na­li­nių vals­ty­bių kom­pe­ten­ci­jai.

Al­ter­na­ty­vus re­zo­liu­ci­jos pro­jek­tas, ku­rį pa­siū­lė Eu­ro­pos liau­dies par­ti­jos bei Eu­ro­pos kon­ser­va­to­rių ir re­for­muo­to­jų frak­ci­jos, pri­im­tas sep­ty­nių bal­sų pers­va­ra. Už jį bal­sa­vo 334 eu­ro­par­la­men­ta­rai, prieš – 327, 35 su­si­lai­kė.

Nuo pat pa­tei­ki­mo EP E.Es­tre­los pro­jek­tas, ku­riuo siū­lo­ma stip­rin­ti vai­kų ir pa­aug­lių ly­ti­nį švie­ti­mą, li­be­ra­li­zuo­ti abor­tų re­gu­lia­vi­mą ir for­muo­ti tei­gia­mą po­žiū­rį į les­bie­čių, gė­jų, bi­sek­sua­lų, trans­sek­sua­lų ir in­ter­sek­sua­lų gy­ve­ni­mo bū­dą, su­lau­kė griež­tos Baž­ny­čios, šei­mų ir vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų vi­so­je Eu­ro­po­je kri­ti­kos. Lie­tu­vos vys­ku­pų kon­fe­ren­ci­ja kar­tu su 30 vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų – tarp jų ir Są­jū­džio Ini­cia­ty­vi­nės gru­pės na­rių klu­bu – krei­pė­si į eu­ro­par­la­men­ta­rus su pra­šy­mu at­mes­ti pro­jek­tą.

An­tra­die­nį į EP krei­pė­si ir Lie­tu­vos Sei­mas. Pri­im­to­je re­zo­liu­ci­jo­je ra­gin­ta į at­mes­ti E.Es­tre­los re­zo­liu­ci­jos pro­jek­tą ir pri­pa­žin­ti jos nuo­sta­tas ža­lin­go­mis Eu­ro­pos tra­di­ci­jai, tei­sei bei mo­ra­lei. Už šią Sei­mo re­zo­liu­ci­ją bal­sa­vo vi­si po­sė­dy­je da­ly­va­vę Dar­bo par­ti­jos, „Drą­sos ke­lio“, par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos bei Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės na­riai, taip pat be­veik vi­si kon­ser­va­to­riai – prieš pa­si­sa­kė vie­nin­te­lis Ro­kas Ži­lins­kas. Prieš re­zo­liu­ci­jos pro­jek­tą vie­nin­gai bal­sa­vo Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­ja. Šiuo klau­si­mu su­sis­kal­džiu­si bu­vo tik Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­ja: trys jos na­riai bal­sa­vo už pro­jek­tą, po aš­tuo­nis bal­sa­vo prieš bei su­si­lai­kė.

Pir­mą kar­tą EP bal­suo­jant dėl E.Es­tre­los re­zo­liu­ci­jos pro­jek­to, jam pri­ta­rė trys Lie­tu­vos at­sto­vai: so­cial­de­mo­kra­tai Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė ir Jus­tas Vin­cas Pa­lec­kis bei li­be­ra­las Leo­ni­das Dons­kis. Ta­čiau tą­syk dau­gu­mos eu­ro­par­la­men­ta­rų spren­di­mu pro­jek­tas bu­vo grą­žin­tas svars­ty­ti ko­mi­te­te.

Šį­syk pro­jek­tą, ku­ris už­kir­to ke­lią bal­sa­vi­mui dėl E.Es­tre­los re­zo­liu­ci­jos, par­ėmė kon­ser­va­to­riai Lai­ma And­ri­kie­nė, Vy­tau­tas Lands­ber­gis, Rad­vi­lė Mor­kū­nai­tė-Mi­ku­lė­nie­nė ir Al­gir­das Sau­dar­gas bei Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos at­sto­vas Val­de­ma­ras To­ma­ševs­kis. Su­si­lai­kė „tvar­kie­čiai“ Juo­zas Im­bra­sas ir Ro­lan­das Pa­ksas, ku­rie par­ėmė ki­tą al­ter­na­ty­vų pro­jek­tą, pa­siū­ly­tą Lais­vės ir de­mo­kra­ti­jos Eu­ro­pos frak­ci­jos, už ku­rį taip pat bal­sa­vo ir L.And­ri­kie­nė, V.Lands­ber­gis bei V.To­ma­ševs­kis.

Prieš abu al­ter­na­ty­vius pro­jek­tus ir vėl bal­sa­vo L.Dons­kis, V.Blin­ke­vi­čiū­tė bei J.V.Pa­lec­kis. Šį­syk prie jų pri­si­jun­gė ir tre­čias so­cial­de­mo­kra­tų at­sto­vas EP Zig­man­tas Bal­čy­tis. „Dar­bie­tė“ Jus­ti­na Vit­kaus­kai­tė-Ber­nard bal­sa­vi­muo­se ne­da­ly­va­vo.

Šaltinis: lzinios.lt

Kategorijos:

0 komentarai