Užuojauta Rygoje žuvusiemsReiškiame gilią užuojautą Rygos prekybos centre žuvusių žmonių šeimoms, artimiesiems, draugams; o ypač vaikams, kurie prarado savo tėvus.

Dieve, priimk žuvusių sielas į savo padangtę ir suteik jiems amžinąjį atilsį; o gyvuosius paguosk ir vesk Tiesos bei šventumo takais. To prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Arche.lt 
Kategorijos:

0 komentarai