Popiežiaus Pranciškaus pasveikinimas Šv. Petro kunigų brolijai (komentaras)

Apaštalinė Nunciatūra Prancūzijoje 25-jubiliejaus proga perdavė tokį Popiežiaus Pranciškaus pasveikinimą Šv. Petro kunigų brolijai. Viešpaties malonės gausa vaisinga ir kasmet auganti brolija (šiuo metu – virš 500 narių) jau ketvirtį amžiaus meldžiasi pagal Pal. Jono XXIII 1962 metų Mišiolą (tradicinę Romos rito formą ).     

Popiežius Pranciškus dėkoja jos nariams už darbą, kurį per ketvirtį amžiaus ši brolija nuveikė vienybėje cum Petro et sub Petro (su ir po Petru). 

Švento Petro kunigų brolija susikūrė dideliu Bažnyčios išbandymo metu. Didžioje nuolankumo ir vilties dvasioje jos įkūrėjai su pasitikėjimu atsisuko į Petro įpėdinį, kad pasiūlytų tikintiesiems, prisirišusiems prie 1962 metų Mišiolo, galimybę išgyventi savo tikėjimą pilnoje bendrystėje su Bažnyčia. Šventasis Tėvas drąsino juos tęsti tikinčiųjų sutaikinimo misiją (kad ir kokie būtų jų jautrumai), kad visi vienas kitą sveikintų vieno tikėjimo išpažinime ir glaudžios broliškos meilės ryšyje.   

Šventųjų Slėpinių šventimu pagal Romos rito ekstraordinarinę formą, laikydamiesi Liturgijos konstitucijos “Sacrosanctum Concilium” nuostatų, o taip pat ir perteikdami apaštalinį Tikėjimą taip, kaip jiis yra perduotas “Katalikų Bažnyčios Katekizme”, te jie prisideda, ištikimybėje gyvajai Bažnyčios Tradicijai, prie geresnio II Vatikano Susirinkimo supratimo ir įgyvendinimo.    

Šventasis Tėvas ragina juos pagal jų charizmą aktyviai dalyvauti Bažnyčios misijoje dabartiniame pasaulyje, liudijant šventą gyvenimą, stiprų tikėjimą bei išmoningą dosnią meilę.   

Patikėdamas Palaimintosios Mergelės Marijos ir Švento Petro užtarimui, Šventasis Tėvas su atvira širdimi šia proga suteikia Apaštalinį Palaiminimą piligrimams, susirinkusiems Lurde ar šventojo Sulpico bažnyčioje Paryžiuje.   

Paryžius, spalio 28, 2013
Šventųjų Apaštalų Simono ir Judo šventėje

ARCHĖ komentaras. Šis palaiminimas dar kartą akivaizdžiai parodo, kaip Popiežius Pranciškus nuosekliai tęsia Benedikto XVI “tęstinumo hermeneutiką”, įgyvendinant II Vatikano Susirinkimą Bažnyčioje. Supriešinti tradicinę Romos rito formą su II Vatikano susirinkimu yra priešinga II Vatikano susirinkimo dokumentams ir Bažnyčios tikėjimui iš principo. 

Telieka dar kartą paraginti ekstraordinarinę Romos rito formą niekinančius pasauliečius ir kai kuriuos tikėjimo nepaklusnume užstrigusius kunigus išsižadėti klaidos ir paklusti neklystančiam Popiežių mokymui.        


Kategorijos:

0 komentarai