Dom Gueranger. Šventosios Mišios ir ceremonijos: Prefacija

Nors kunigas savo prašymus išsakė tyliu balsu, tačiau jis baigia maldą garsiai, sušukdamas: Per omnia saecula saeculorum [„Per visus amžių amžius“]. Tikintieji atsako „Amen“, tai yra, mes prašome to paties, ko ir tu prašai. Iš esmės kunigas nesako nieko šventojoje Aukoje, negavęs sutikimo iš tikinčiųjų, kurie, kaip mes jau minėjome, dalyvauja kunigystėje. Jie negirdėjo, ką sako kunigas, bet nepaisant to, jie įsijungia į maldą ir širdingiausiai pritaria, atsakydami: „Amen“ – „Taip mūsų malda yra viena su tavąja!“ Taip prasidėjęs kunigo ir tikinčiųjų dialogas trumpai pratęsiamas, galų gale paliekant paskutinį žodį kunigui, kuris iškilmingai reiškia padėką visų čia susirinkusiųjų vardu.

Tada kunigas kreipiasi į tikinčiuosiu (bet šį kartą nebeatsigręždamas į juos), sakydamas:

Dominus vobiscum – „Viešpats su jumis“: Štai! Dabar iškilmin- giausia maldos akimirka! O tikintieji atsako: Et cum spiritu tuo – „Ir su tavo dvasia“, tegul Jis tau padeda! Štai! Mes esame vieningi su tavimi! Tada kunigas gieda Sursum corda! – „Aukštyn širdis“! Kuni- gas reikalauja, kad jų širdys būtų laisvos nuo žemiškų minčių, kad galėtų kilti tik į Dievą – tuoj nuskambės padėkos Jam malda. Pasigėrėkime, kokioje tinkamoje vietoje yra įterpta ši malda, juk kunigas tuoj paaukos mūsų Viešpaties Kūno ir Kraujo Auką. Ši auka iš tiesų mums yra priemonė padėkai išreikšti. Tai priemonė, kuri mums padeda atiduoti Dievui tai, ką mes esame Jam skolingi. Taigi šventoji Motina Bažnyčia, su didžiausiu džiaugsmu grožėdamasi šia didinga malda, mielai kviečia savo ištikimus vaikus pakelti širdis aukštyn šiuo šūksniu: Sursum corda!, kad jie taip pat kaip ir ji brangintų šį didį padėkos aktą, kuriuo ji aukoja Dievui kažką didingo ir Jo verto. O dabar tikintieji skuba patikinti kunigą: Habemus ad Dominum. – „Keliame savo širdis į Viešpatį!“. 

Tada, atsako kunigas, jei iš tiesų taip, tai visi vieningai padėkokime Viešpačiui: Gratias agamus Domino, Deo nostro. [„Dėkokime Viešpačiui, mūsų Dievui“], o tikintieji iš karto prideda: Dignum et iustum est! [„Verta ir teisinga“]. Taip jie visiškai susivienija su Prefacijos dėkojimu, kurį tuoj ištars kunigas. Šis dialogas toks pats senas kaip ir pati Bažnyčia, ir visiškai pagrįsta manyti, kad jį sudarė patys apaštalai, nes jis aptinkamas net seniausiose vietinėse bažnyčiose ir visose liturgijose. Tikintieji turėtų pagal galimybes stengtis jokiu būdu nesėdėti šių aklamacijų [31] metu. Dabar kunigas pats perima žodį ir taip tęsia vienas: Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere: Domine, sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, per Christum Dominum nostrum. – „Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga, kad mes Tau visuomet ir visur dėkotume, šventasis Viešpatie, visagalis Tėve, amžinasis Dieve, per Kristų, mūsų Viešpatį“. Taip, iš tiesų mes turime dėkoti būtent per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį, nes jeigu mes tai darytume savo vardu, tai tarp Dievo ir mūsų plytėtų begalinė praraja, taigi mūsų padėka niekaip negalėtų Jo pasiekti, bet per Jėzų Kristų ji kyla tiesiai aukštyn ir įsismelkia net į pačias Dievybės gelmes. Tačiau ne tik mes, žmogiškosios būtybės, privalome eiti pas Tėvą per mūsų Viešpatį, bet net ir patys angelai neturi kito priėjimo, kaip tik per Jį. Paklausykime kunigo dar kartą: Per quem maiestatem tuam laudant Angeli – „Per kurį [t.y. per Jėzų Kristų] tavo didybę šlovina Angelai“, nes po Įsikūnijimo jie šlovina Dievą per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį, Aukščiausiąjį Kunigą. Adorant Dominationes – Viešpatystės šlovina per Jėzų Kristų; tremunt Potestates – Valdžios, šie nuostabieji angelai taip pat leidžia išgirsti savo dangišką virpulį ir iš pagarbios baimės dreba priešais Jėzaus Kristaus Veidą; Coeli – Dangūs, tai yra dar aukštesnio laipsnio angelai, Coelorumque virtutes – ir Dangaus Galybės, dar labiau išaukštinti angelai; ac beata Seraphim – ir palaimintieji Serafimai, kurie dėl jų tyros meilės gali prieiti arčiausiai prie Dievo – socia exsultatione concelebrant – šie stulbinančios didybės chorai, visi kartu švenčia dieviškąją didybę viename sutartiniame džiaugsmo proveržyje: taigi visos Prefacijos baigiasi angelų paminėjimu, kad vestų Kovojančią Bažnyčią giedoti Triumfuojančios Bažnyčios himną.

Cum quibus et nostras voces ut admitti iubeas deprecamur, supplici confessione dicentes  – [„Meldžiame, kad su jais teiktumeisi priimti ir mūsų balsus, su nuolankiu išpažinimu sakydami: šventas...“]. Taip, mes norime ir mūsų silpnas balsas tuoj pat prisijungtų prie šios galingos angeliškos melodijos ir netgi dabar, nors mes dar čia žemai ir nors tebesame nusidėjėliai, mes trokštame gauti leidimą, pradėti didįjį: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth [„Šventas, Šventas, Šventas Viešpats, galybių Dievas“].

Taigi visos Prefacijos yra pagrįstos viena didžia mintimi – padėkoti Dievui – gratias agere; ir išsakyti šią padėką per Jėzų Kristų, nes tik per Jį vieną mes galime prieiti arčiau prie Dievo, priartėti kartu su angelais,
prie kurių prisijungiame jų dangiškoje giesmėje Trisagion [32].

Be šios bendrosios Prefacijos šventoji Bažnyčia siūlo mums ir kitas, kuriose mes kviečiame dangiškąsias dvasias vieningai dėkojant kartu su mumis švęsti svarbiausias Dievo-Žmogaus paslaptis – per Kalėdas ar Gavėnią, Kančios laiku ar per Velykas, arba per Dangun žengimą ar Sekmines. Bažnyčia neužmiršta Tos, per kurią išganymas atėjo į mūsų žemę – šlovingosios Mergelės Marijos, o taip pat ir šventųjų apaštalų, kurie atnešė atpirkimą į visą pasaulį.

Prefacija giedama ta pačia melodija, kurią naudojo senovės graikai, keldami šventes kokio nors savo didvyrio garbei ir toje giesmėje apdai nuodami jo didžius žygdarbius.

----

31 - Lot. Aclamatio, liturginis pritarimo šūksnis.
32 - Trisagion – graikiškas himno Sanctus pavadinimas.

Ištrauka iš Solesmes abato Dievo tarno Dom Prospero Guéranger konferencijų užrašų. Iš prancūzų į anglų kalbą vertė rev. Laurence Shepherd anglų benediktinų kongregacijos vienuolis. Iš anglų k. vertė Šarūnas Pusčius. Versta pagal tekstą anglų k., publikuotą www.SanctaMissa.org leidyklos „Loreto Publications“ sutikimu.

Kategorijos:

0 komentarai