Pranciškaus laiškas Lietuvos jaunimui: Nebijokite gyventi tikėjimu! Jauskitės gyva Bažnyčios dalimi!

Šventojo Tėvas raginimą Lietuvos jaunimui Vatikano radijas perdavė pagrindinėmis pasaulio kalbomis sekmadienio ir pirmadienio laidose. Pranešimuose nurodoma, jog savo Palaiminimą jaunimui Pranciškus paskyrė taip pat visai Lietuvai. 

Šventasis Tėvas laiške užtikrino, jog „Kristaus meilė ir Jo draugystė nėra iliuzija“ ir kvietė jaunus krikščionis liudyti tikėjimą savo bendraamžiams. „Jėzus trokšta jus mylėti tokius, kokie esate, įskaitant jūsų trapumą ir silpnybes, norėdamas, kad būtumėte atnaujinti Jo meilės prisilietimu“. 

Mieli jaunuoliai ir jaunuolės, brangus jaunime, Kristaus meilė ir Jo draugystė nėra iliuzija – Jėzus pats tai konkrečiai parodė ant Kryžiaus – ir nėra skirta vien tik retiems išrinktiesiems. Jūs surasite šitą draugystę ir patirsite visą jos vaisingumą ir grožį, jeigu jos nuoširdžiai ieškosite, su pasitikėjimu atsiversite Jėzui, ir su atsidavimu ugdysite savo dvasinį gyvenimą priimdami Sakramentus, apmąstydami Šventąjį Raštą, nuolat puoselėdami savo maldą bei intensyviai gyvendami krikščionių bendruomenėje. Jauskitės gyva Bažnyčios dalimi, dalyvaujančia evangelizacijoje ir būnančia vienybėje su savo broliais bei seserimis tikėjime ir bendrystėje su savo Ganytojais. Nebijokite gyventi tikėjimu! Būkite Kristaus skelbėjais savo kasdieninėje aplinkoje, paprastu ir drąsiu būdu.

Visiems, kuriuos sutinkate, savo bendraamžiams, mokėkite parodyti visų pirma gailestingąjį ir mylintį Veidą Dievo, kuris visuomet atleidžia, padrąsina ir teikia viltį. Būkite nuolat dėmesingi kitiems, ypatingai vargšams ir silpniems, tokiu būdu paliudydami brolišką meilę, kuri nugali egoizmą ir užsidarymą savyje pačiuose. 

Pranciškus priminė Rožinio maldos - paprastos kontempliatyvios maldos grožį – kvietė pasikliauti Šv. Kazimieru: Jūsų Globėjas jums tegul padeda ieškoti Kristaus ir nenuilstamai nešti Jį kitiems. Šitame kelyje jums tepadeda jūsų Motinos Marijos buvimas ir telydi mano Palaiminimas, kurį nuoširdžiai teikiu jums visiems ir skiriu taip pat visai Lietuvai.

Šventojo Tėvo laiškas Lietuvos jaunimui buvo išdalintas Kaune birželio 28-30 dienomis įvykusios Lietuvos jaunimo dienos dalyviams. Iš eilės šeštosios Lietuvos jaunimo dienos tema buvo „Jus aš draugais vadinu“ (Jn 15, 15).


Kategorijos:

0 komentarai