Dom Gueranger. Šventosios Mišios ir ceremonijos: Sekvencija

Per kai kurias iškilmes prie Aleliuja ar Trakto pridedama dalis, vadinama Sekvencija (Sequentia). Ji buvo pridėta prie Mišių praėjus daug laiko nuo šv. Grigaliaus laikų; šis papildymas buvo įvestas apie IX amžių. Jis gavo Sekvencijos, tai yra tęsinio, pavadinimą, kadangi iš pradžių jis susidarė iš tam tikrų prie natų pritaikytų žodžių, kurie sudaro žodžio „aleliuja“ tęsinį ir kurie buvo vadinami Sequentia dar prieš įvedant Sekvenciją. Jos taip pat vadinamos Proza (Prosa), nes iš pradžių jos nebuvo panašios nei į eiliuotus himnus, sukurtus senovės rašytojų, nei į ritmiškus kūrinius, atsiradusius vėliau. Tai buvo tikras prozos kūrinys, kuris buvo, kaip jau pasakojame, giedamas kaip žo- džių seka, sukomponuota pagal aleliuja natas. Tačiau palaipsniui ji įgavo himno formą. Taip Sekvencija prisidėjo prie liturgijos iškilmin- gumo ir kol ji buvo giedama, buvo skambinama varpais, kaip dabar, ir grojama vargonais. Buvo Sekvencijos kiekvienai šventei, taigi ir Advento sekmadieniams. Romos mišiole, sudarytame šv. Pijaus V, buvo paliktos tik keturios Sekvencijos. Štai jos: Victime Paschali [15], kuri yra seniausia iš visų ir buvo pavyzdys visoms kitoms, Veni Sancte Spiritus [16], Lauda Sion [17], ir Dies irae [18]. Vėliau buvo pridėta Stabat Mater [19]. Vienuoliškame mišiole yra dar ir Sekvencija Laeta dies šv. Benedikto šventei. Tai XVI amžiaus kūrinys.

---

15 - Victime Paschali laudes – „Velykų aukai šlovė“ – Sekvencija kalbama Velykų oktavoje.
16 - Veni Sancte Spiritus – „Ateik Šventoji Dvasia“ – Sekvencija kalbama Sekminių oktavoje.
17 - Lauda Sion Salvatorem – „Šlovink Sione Išganytoją“ – Sekvencija kalbama per
Dievo kūno šventę (devintines).
18 - Dies irae – „Diena rūstybės“ – Sekvencija kalbama per Vėlines ir kitų gedulingųjų
Mišių už mirusiuosius metu.
19 - Stabat Mater dolorosa – „Stovi Motina skausminga“ – Sekvencija kalbama per septynių Marijos sopulių dienos Mišias.

***

Ištrauka iš Solesmes abato Dievo tarno Dom Prospero Guéranger konferencijų užrašų. Iš prancūzų į anglų kalbą vertė rev. Laurence Shepherd anglų benediktinų kongregacijos vienuolis. Iš anglų k. vertė Šarūnas Pusčius. Versta pagal tekstą anglų k., publikuotą www.SanctaMissa.org leidyklos „Loreto Publications“ sutikimu.

Kategorijos:

0 komentarai