Popiežius Pranciškus: „Šiandien yra daugiau kankinių, nei pirmaisiais Bažnyčios amžiais“

„Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras, o kas pražudys dėl manęs savo gyvybę, tas ją išgelbės“ – šiuos žodžius iš Evangelijos pagal Luką komentavo popiežius Pranciškus vesdamas sekmadienio vidudienio maldą šv. Petro aikštėje.

Čia yra Kristaus žinios sintezė ir ji yra išreikšta veiksmingu paradoksu, kuris mums leidžia pažinti jo kalbėjimo būdą, beveik išgirsti jo balsą...Ką reiškia „prarasti gyvybę dėl Jėzaus“? Tai gali įvykti dviem būdais: išpažįstant tikėjimą arba ginant tiesą, -sakė popiežius Pranciškus.

Kankiniai radikaliausiu būdu rodo, ką reiškia prarasti gyvybę dėl Kristaus. Per du tūkstančius metų milžiniška minia vyrų ir moterų paaukojo savo gyvenimą, kad išliktų ištikimi Jėzui Kristui ir Jo Evangelijai. Ir šiandien, įvairiose vietose, yra daugybė, daugiau nei pirmaisiais amžiais, kankinių, kurie atiduoda gyvybę už Kristų, kurie pasirenka mirti, kad neišsižadėtų Kristaus. Tai yra mūsų Bažnyčia. Šiandien turime daugiau kankinių, nei pirmaisiais amžiais.

Tačiau taipogi egzistuoja ir kasdienė kankinystė, kurioje nemirštama, tačiau kurioje taip pat „prarandamas gyvenimas dėl Kristaus“, vykdant su meile savo pareigas, pagal Jėzaus logiką, pagal dovanos ir aukos logiką. 

Pagalvokime, - sakà popiežius, - kiek tėčių ir mamų kasdien praktikuoja savo tikėjimą, aukodami savo gyvenimą dėl šeimos gėrio. Pagalvokime apie juos! Kiek kunigų, vienuolių dosniai vykdo savo tarnystę dėl Dievo Karalystės. Kiek jaunuolių atsisako savo interesų, kad padėtų vaikams, neįgaliems, seneliams...Ir jie yra kankiniai, kasdienybės kankiniai!

Ir taip pat yra daug asmenų, krikščionių ir nekrikščionių, kurie „praranda savo gyvybę“ dėl tiesos. Kristus pasakė „aš esu Tiesa“, tad tarnaujantys tiesai tarnauja ir Kristui. Vienas iš žmonių, kurie atidavė gyvybę už tiesą yra Jonas Krikštytojas, kurio šventė minima birželio 24 dieną. Jonas buvo pasirinktas Dievo, kad paruoštų kelią Jėzui, kurį pavadino Izraelio tautos Mesiju, pasaulio nuodėmes panaikinančiu Dievo Avinėliu. Jonas pilnai paaukojo save Dievui ir Jo pasiųstajam, Jėzui. Tačiau kas atsitiko? Mirė dėl tiesos, kai pasmerkė karaliaus Erodo svetimavimą. 

Kiek žmonių sumoka brangią kainą už tiesą! Kiek teisingų žmonių pasiryžta eiti prieš srovę, kad nepaneigtų sąžinės balso, tiesos balso. Teisūs žmonės nebijo eiti prieš srovę. Ir mes neturime bijoti.

Tarp jūsų, - kalbėjo popiežius Pranciškus, - yra daug jaunuolių. Jums, jaunuoliai, sakau: nebijokite eiti prieš srovę, kai norima pagrobti jūsų viltį, kai siūlo tas vertybes, kurios panašios į prastą patiekalą. O kai patiekalas prastas, bus prastai ir mums: nuo tų vertybių mums bus bloga. Turime eiti prieš srovę. Ir jaunuoliai yra patys pirmieji: eikite prieš srovę ir būkite išdidūs, kad einate prieš srovę. Pirmyn, būkite drąsūs ir eikite prieš srovę. Didžiuokitės tai darydami!

Brangūs bičiuliai, su džiaugsmu priimkime šį Jėzaus žodį. Tai gyvenimo taisyklė visiems. Tegu šv. Jonas Krikštytojas mums padeda pagal ją gyventi. Šiuo keliu prieš mus jau eina, kaip visada, mūsų Motina, švenčiausioji Marija: ji prarado savo gyvenimą dėl Jėzaus, iki pat Kryžiaus, ir jį gavo iki pilnatvės, su Prisikėlimo šviesa ir grožiu. Tegu Marija padeda mums įsisavinti Evangelijos logiką, - baigdamas sakė Šventasis Tėvas, paprašęs visų melstis už jį ir palinkėjęs visiems gerų sekmadienio pietų.

Šaltinis: Vatikano radijas


Kategorijos:

0 komentarai