Popiežius Pranciškus. Bažnyčia – Kristaus Kūnas

Trečiadienio bendrosios audiencijos katechezėje popiežius Pranciškus kalbėjo apie dar vieną Vatikano II Susirinkimo išryškintą sąvoką – apie Bažnyčią kaip Kristaus Kūną (Lumen Gentium, 7).

Norėčiau pradėti nuo Apaštalų Darbų teksto, kurį gerai žinome: Sauliaus, vėliau pasivadinusiu Pauliumi, vieno iš didžiausio evangelizuotojo, atsivertimo, - kalbėjo Šventasis Tėvas. – Saulius yra krikščionių persekiotojas, tačiau pakeliui į Damaską jį netikėtai apgaubė šviesa, o parkritęs ant kelio išgirdo balsą: „Sauliau, Sauliau, kodėl mane persekioji?“. Sauliui paklausus kieno šis balsas, jis išgirdo atsakymą: „Aš esu Jėzus Kristus, kurį tu persekioji“

Ši šventojo Pauliaus patirtis, pasak popiežiaus Pranciškaus, mums sako kokia yra gili sąjunga tarp mūsų, krikščionių ir paties Kristaus. Kai Jėzus įžengė į dangų, nepaliko mūsų našlaičiais. Priešingai, per Šventosios Dvasios dovaną ryšys su Juo tapo dar stipresniu. Perduodamas savo Dvasią Jėzus mistiškai įsteigė iš visų tautų pašauktus savo brolius kaip savo kūną. 

Kūno įvaizdis padeda suprasti gilų Bažnyčios ir Kristaus ryšį. Kūnas yra gyvas. Bažnyčia nėra šalpos, kultūros ar politinė organizacija, tačiau yra gyvas kūnas, kuris eina ir veikia istorijoje. Šis kūnas turi galvą, Jėzų, kuri jį veda, maitina, palaiko. Čia svarbu pabrėžti, kad jei galva yra atskiriama nuo kūno, šis negali išgyventi. Taip yra ir Bažnyčioje: turime visada likti susiję su Jėzumi. Ir taip, kaip kūnui svarbios gyvybinės arterijos, taip mums svarbu, kad Jėzus veiktų mumyse, kad jo meilė teiktų stiprybės mūsų meilei, kad Eucharistija mus maitintų. Ir taip visada, be paliovos. 

Brangūs broliai ir seserys, likime vieningi su Jėzumi, pasitikėkime Juo, orientuokime savo gyvenimą pagal Evangeliją, maitinkimės kasdiene malda, Dievo Žodžiu, dalyvavimu Sakramentuose, - sakė popiežius Pranciškus.

Pasak jo, kūno įvaizdis perteikia ir kitą Bažnyčios aspektą. Kaip vienas kūnas yra sudarytas iš daugelio organų, taip ir visi pakrikštytieji per Dvasią sudaro vieną kūną. Bažnyčioje yra įvairovė, yra uždavinių ir funkcijų skirtingumas. Ne plokščias vienodumas, o Šventosios Dvasios dovanų turtingumas. Tačiau taip pat yra bendrystė ir vienybė. Visi yra susiję vienas su kitu, visi sudaro vieną gyvą kūną, susijusį su Kristumi.

Gerai tai įsidėmėkime: būti Bažnyčios dalimi reiškia būti vieningais su Kristumi, gauti iš Jo dieviškąjį gyvenimą; reiškia būti vienybėje su vyskupais ir popiežiumi, kurie yra vienybės instrumentai; reiškia išmokti peržengti pasidalijimus ir asmeniškumus, harmonizuoti kiekvieno turtingumą ir skirtingumą, - pažymėjo popiežius. 

Konfliktas gali padėti augti, bet gali ir padalinti. Nereikia eiti tarpusavio kovų ir pasidalijimų keliu. Vienybė yra viršesnė už konfliktus ir yra malonė, kurios turime prašyti Viešpaties: kad išlaisvintų mus iš kovų, iš egoizmo, iš apkalbų. Visa tai Bažnyčiai daro tiek daug žalos. Pasidalijimai ne tik tarp katalikų, bet ir tarp krikščionių, tarp bendruomenių: evangelikų, ortodoksų, katalikų.

Turime ieškoti vienybės. Šiandien, prieš išeidamas iš namų, - sakė popiežius, - pusvalandį, gal 40 minučių meldėmės kartu su evangelikų pastoriumi, ieškodami vienybės. Turime melstis kaip katalikai ir kaip krikščionys, kad Viešpats mums duotų vienybę. Bet kaip galime būti vieningi su kitais krikščionimis, jei nesame pajėgūs turėti vienybės tarp mūsų pačių, savo šeimose?

Prašykime Dievo: padėk mums būti Bažnyčios Kūno nariais, visada giliai susijusiais su Kristumi; padėk mums neskaudinti Bažnyčios Kūno per mūsų konfliktus, egoizmus; padėk mums būti gyvais kūno nariais, susietais vieni kitais per meilės jėgą, kurią Šventoji Dvasia išlieja mumyse, - baigdamas trečiadienio katechezę sakė popiežius Pranciškus.


Kategorijos:

0 komentarai