Naujas Panevėžio vyskupas

Šventasis Tėvas Pranciškus priėmė vyskupo Jono Kaunecko prašymą atleisti iš ganytojo pareigų Panevėžio vyskupijoje ir naujuoju Panevėžio vyskupu ordinaru paskyrė kun. Lionginą Virbalą SJ, Popiežiškosios „Russicum“ Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės kolegijos Romoje rektorių.

Panevėžio vyskupui emeritui Jonui Kauneckui birželio 6 dieną sukako 75 metai.

Vyskupas Lionginas Virbalas gimė 1961 metų liepos 6 d. Biržuose, Panevėžio vyskupijoje. Baigęs vidurinę mokyklą 1979 metais Biržuose, studijavo Inžineriniame statybos Institute Vilniuje ir nuo 1981 iki 1983 metų atliko karinę tarnybą sovietinėje armijoje.

Sovietų valdžios kliudomas įstoti į kunigų seminariją kurį laiką studijavo pogrindžio kunigų seminarijoje ir tik 1986 metais galėjo būti priimamas į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1989 metais įstojo į Jėzaus Draugiją. Buvo įšventintas kunigu 1991 metų gegužės 30 d ir davė nuolatinius įžadus Jėzaus Draugijoje 2003 metų rugsėjo 27 dieną. Nuo 1992 iki 1994 metų studijavo dvasinę teologiją Popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje, kur įgijo licenciato laipsnį.

Nuo 1994 1995 buvo naujokų magistro padėjėjas Austrijoje, tuo pat metu lankė Šventojo Rašto kursus Insbruko universiteto teologijos fakultete. Paskui dvejus metus tarnavo sielovadoje kaip Jėzuitų Bažnyčios Kaune rektorius ir Šventojo Rašto dėstytojas Teologijos fakultete.

Nuo 1997 iki 1998 metų atliko paskutinį jėzuitų formacijos etapą Salamankoje, Ispanijoje. Iš čia buvo pasiųstas į Vilnių, kur tapo Šv. Kazimiero bažnyčios rektoriumi (1997-2005) ir Dvasinės teologijos dėstytojas Kunigų seminarijoje (1999-2004). Nuo 2001 iki 2003 buvo Lietuvos vyskupų konferencijos Kunigų gyvenimo ir pašaukimų komisijos narys. 

2003 metais buvo paskirtas Lietuvos Jėzuitų Provincijos kurijos konsultoriumi ir Dvasinių Pratybų namų direktoriumi. Nuo 2005 iki 2009 buvo Lietuvos Vyskupų Konferencijos Generalinio sekretoriaus padėjėjas. 2009 metais vėl tapo „Šv. Kazimiero“ klebonu Vilniuje, šias pareigas ėjo iki 2010 metų, kai buvo paskirtas Popiežiškosios „Russicum“ Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės kolegijos Romoje rektoriumi. 


Kategorijos:

0 komentarai