Kražių „Ad Fontes“ kviečia į Dievo paieškos kelią

Akademija „Ad Fontes“ (Šaltinių link) Kražiuose kilo iš sielos troškimo pažinti Dievą ir save.  Būtent tokios nuostatos vedini tikintieji ir sutelkė tai į „Ad Fontes“ - Dievo paieškos kelią. Tiesa, pats kelias nėra naujas. Tai – Europos globėju paskelbto švento Benedikto (480–547 m.) kelias, kurį tikintieji pasauliečiai atrado ir nuosekliai įkūnija savo gyvenimuose.

Akivaizdu, kad šiuolaikinė Europa, pasimetusi besaikio malonumo vartojime ir žemiškojo „rojaus“ kūrime, pametė kelią gyvasties šaltinio – mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus – link. Todėl vis neišlipa iš ekonominių, politinių ir, ypač, moralinių krizių. Vienintelis atsakas į šias krizes yra Europos dvasinių pamatų sugrąžinimas į bedieviškoje aplinkoje pasimetusio žmogaus  kasdienybę. Čia ir iškyla Vakarų vienuolystės patriarcho šventojo Benedikto pavyzdžio ir jo kelio Viešpaties link aktualumas. Švento Benedikto ordino vienuoliai savo malda ir darbu sukrikščionino Europą. Šio šventojo regula tapo įvairių pasišventusio gyvenimo formų pagrindu, o benediktinų išpuoselėtas viešasis Dievo garbinimas (liturgija) - įkvėpimo šaltiniu mylėti Dievą ir artimą.  

Šventasis Benediktas buvo ir grigališkojo choralo sąjūdžio Lietuvoje įkvėpėjas ir globėjas. Po Nepriklausomybės atgavimo grupė „Ąžuoliuko“ chore išugdytų ir tuomet Arkikatedros jaunimo chore giedančių vyrų ryžosi Lietuvoje atgaivinti Romos liturgijai būdingą sakralinį giedojimą - grigališkąjį choralą. Tik gimusi „Cantores capellae s. Casimiri“ (Švento Kazimiero koplyčios giesmininkai) pradėjo kiekvieną sekmadienį giedoti šv. Mišiose. Po metų praktikos Apvaizda dovanojo viešnagę į Solesmes benediktinų vienuolyną Prancūzijoje. Vienuolyne patyrėme tikrąją šio giedojimo paskirtį - būti Dievo grožio atspindžiu liturgijoje. Ši akistata ir nulėmė tolesnę grigališkojo choralo judėjimo Lietuvoje kryptį.  

Kelių metų draugystės su šiuo vienuolynu ir apaštalavimo veikla Lietuvoje kildino pašaukimus į šventojo Benedikto kelią. Atsiliepdamas į tai, Solesmes vienuolynas pasiryžo įkurti vienuolyną Lietuvoje. Būtent darbas ir maldos savaitė būsimoje vienuolyno vietovėje Palendriuose ir tapo visai netoli stūksančių Kražių „Ad Fontes“ pradžia. 

Kodėl Kražiai? Tikras atsakymas yra šis: Kražiuose kelis šimtmečius veikė moterų benediktinių vienuolynas (įkurtas 1639 m.); čia, šio vienuolyno šventovę gindami, nuo išniekinimo žuvo vietiniai kražiškiai (Kražių skerdynės įvyko 1893m. ). Seselių malda ir Kražių kankinių kraujas pakvietė būtent čia statyti Kristaus Bažnyčią. 2002 m. įvyko pirmoji „Ad Fontes“ studijų savaitė.  Per visus šiuo metus ji nuosekliai brandino ir vis labiau įgalino mus giliau pažinti švento Benedikto liturginės maldos ir darbo (ora et labora) kelią ir jame atrandamą Viešpaties malonę. 

Atsiliepdami į Bažnyčios Magisteriumo kvietimą, išreikštą posinodiniame paraginime „Sacramentum caritatis“ (2007 m.), kryptingai gilinamės į Romos liturgiją ir žengiame Dievop Bažnyčios Tėvų nubrėžtu mistagogijos keliu.

Po 2007 m. popiežiaus Benedikto XVI paskelbto Apaštališkojo laiško „Summorum Pontificum“ (Didieji Pontifikai), „Ad Fontes“ akademijos metu yra aukojamos tradicinės lotyniškosios šv. Mišios, kurių metu liturginę tarnystę atlieka visi akademijos dalyviai, grigališkąja giesme garbindami Dievą. Būtent popiežiaus Benedikto XVI iniciatyvos sugrąžinti į visuotinę Bažnyčią jos visavertį liturginį bei dvasinį paveldą paskatinta, globojama Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio ir laiminta Romos Popiežiaus Benedikto XVI, „Ad Fontes“ akademija vaisingai įsijungė į Europos dvasinio paveldo Lietuvoje prikėlimo darbą.

Per daugiau nei dešimt metų akademijoje „Ad fontes“ apsilankė ir daug garbių svečių. Jie kvietė dalyvius irtis į gilumą – sustiprinti savo tikėjimo pažinimą bei gilinti supratimą apie Dvasios ir Jo Sužadėtinės Bažnyčios šaltinį – Švč. Eucharistiją. „Ad Fontes“ lankėsi kunigas Uwe Michaelis Langas, kuris tuomet Vatikane ėjo Šventojo Sosto Dieviškojo kulto ir Sakramentų disciplinos kongregacijos bei Šventojo Tėvo liturginių celebracijų tarnybos konsultanto pareigas. Akademijos metu paskaitas taip pat skaitė lietuvių kilmės kunigas iš JAV Robert A. Skeris - Romos muzikos mokyklos Amerikos Katalikų Universitete Vašingtone profesorius, Amerikos sakralinės muzikos asociacijos prezidentas – emeritas, buvęs Popiežinio sakralinės muzikos instituto rektorius. 2006-2007 m. „Ad fontes“ lankėsi ir vienas žymiausių grigališkojo choralo specialistų Europoje, garsus vengrų pasaulietis intelektualas prof. Laszlo Dobszay.

Šią vasarą Kražiuose vyks jau dvyliktoji tarptautinė Bažnyčios tradicijos ir grigališkojo choralo akademija „Ad Fontes“. Šiuometinės savaitės dalyviai kviečiami studijuoti ir praktikuoti mistagogiją – įvadą į Bažnyčios sakramentus.

Graikiškas žodis „mistagogija“ reiškia įvedimą į slėpinius, arba sakramentus. Katalikų tradicija tvirtina, kad Bažnyčios tikrovė visada išlieka Dievo paslaptyje. Šiandieniniams krikščioniams to gerai neįsisąmoninant, kyla pavojus džiaugtis vien tik išoriškai regimu bendruomeniškumu. Tai gali būti malonus buvimas, sužadinantis gražius tikinčiųjų jausmus ar leidžiantis mėgautis smagumu. Bet tai nėra visavertė Bažnyčios slėpinio, paties Dievo ir amžinojo gyvenimo – Vilties patirtis. Bažnyčios vidinė arba sakramentinė tikrovė prieinama tik jos slėpiniuose gyvenančiam ir juos išgyvenančiam tikinčiajam.

Liepos pabaigoje prasidėsiančioje „Ad Fontes“ akademijoje jau antrą kartą svečiuosis teologas iš Prancūzijos Alcuinas Reidas. Svečias yra Benedikto vienuolyno La Garde-Freinet diakonas, knygos „Organiškas liturgijos vystymasis“ autorius. A. Reidas savaitės dalyviams skaitys paskaitas apie Šventąsias Mišias bei jų ritualo prasmę ir dalyvavimo ypatingumą.

Greta grigališkojo choralo kursų pradedantiesiems giesmininkams, „Ad Fontes“ rengiamas ir kantorių meistriškumo kursas, skirtas profesionaliam kantorių parengimui. Grigališkojo choralo meistriškumo lavinimui vadovaus Graco menų universiteto magistrė, ansamblio „Graces & Voices“ vadovė Adrija Čepaitė ir VU „Schola Cantorum Vilnensis“ vadovas Romualdas Gražinis.

Ketvirtus metus iš eilės „Ad Fontes“ organizuojami ir specialiūs vaikų ugdymo kursai. Juose lavinami mažiausiųjų dalyvių giedojimo ir dalyvavimo liturgijoje įgūdžiai. Vaikai taip pat bus mokomi katekizmo pagrindų. Vaikų ugdymo programai vadovaus Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademijos chorinio dirigavimo specialybės studentė, VU „Schola Cantorum Vilnensis” moterų grupės kantorė Vita Diškevičiūtė.

Kražiuose taip pat svečiuosis ir lietuvis kunigas iš Amsterdamo Albertas Stalioraitis. Jis akademijoje dalyvaujantiems kunigams ves Romos rito ekstraordinarinės formos praktikos užsiėmimus. Studijų savaitės metu ypatingas dėmesys bus skiriamas ir patarnautojų paruošimui.

„Ad Fontes“ akademija organizuojama pagal tradicinį Vakarų universiteto pamatinių studijų modelį: filosofija, teologija, liturginė praktika. Pagrindiniu savaitės akcentu ir širdimi išlieka tradicinės lotyniškosios Romos katalikų liturgijos celebracija bei grigališkojo choralo giedojimo įgūdžių lavinimo užsiėmimai. 

Akademijoje „Ad Fontes“ kasmet dalyvauja net tik jaunimas iš Lietuvos, bet taip pat iš Latvijos, Rusijos bei Baltarusijos. Daugiau informacijos apie akademiją, šiuometinį programą bei dalyvavimo sąlygas galima rasti internetinėje svetainėje www.ad-fontes.lt.Kategorijos:

0 komentarai