Dom Gueranger. Šventosios Mišios ir ceremonijos: Aleliuja ir Traktas

Po Gradualo seka Aleliuja, arba – jei metų laikas to reikalauja – Traktas. Aleliuja yra kartojama responsoriumo būdu, tada jį seka versiculum, kurį sugiedojus, trečią kartą giedama Aleliuja. Ši Dievo garbinimo giesmė pati savaime nusipelno turėti vietą Mišiose. Tai yra kažkas tokio džiaugsmingo ir kartu paslaptingo, kad atgailos laiko- tarpiais, tai yra nuo septuagezimos iki Velykų, ji negali būti kalbama.

Tų laikotarpių metu ji pakeičiama Traktu. Traktas paskatina tikin- čiuosius sutelkti dėmesį per tą laiką, kuris yra reikalingas kelioms ce- remonijoms, kai diakonas, paprašęs kunigo palaiminimo, procesijoje eina į Evangelijos amboną ir pasiruošia skelbti Dievo žodį. Kartais Traktas yra sudarytas iš visos ar beveik visos psalmės – kaip pirmąjį Gavėnios sekmadienį, bet paprastai jame būna tik keletas eilučių. Šios eilutės, kurios yra giedamos pagal turtingą ir joms būdingą me- lodiją, eina viena paskui kitą be jokio priegiesmio ar pakartojimo ir būtent dėl to, kad jos giedamos be jokios pertraukos, jos vadinamos Trakto vardu.

---

Ištrauka iš Solesmes abato Dievo tarno Dom Prospero Guéranger konferencijų užrašų. Iš prancūzų į anglų kalbą vertė rev. Laurence Shepherd anglų benediktinų kongregacijos vienuolis. Iš anglų k. vertė Šarūnas Pusčius. Versta pagal tekstą anglų k., publikuotą www.SanctaMissa.org leidyklos „Loreto Publications“ sutikimu.

Kategorijos:

0 komentarai