Dom Gueranger. Šventosios Mišios ir ceremonijos: Kyrie

Paskui seka Kyrie [„Viešpatie pasigailėk“], kuris kalbamas toje pačioje altoriaus pusėje, kur buvo skaitomas Introitas. Kunigas yra lydimas patarnautojų [diakono ir subdiakono], kurie neprisiartina prie altoriaus tol, kol pats kunigas neprieina prie pat jo. Tuo tarpu [kol skaitomas Kyrie] patarnautojai stovi už kunigo ant laiptų. Žemosiose Mišiose kunigas kalba Kyrie ties [altoriaus] viduriu. Ši malda yra maldavimo šauksmas, kuriuo Bažnyčia meldžia Švenčiausiąją Trejybę pasigailėjimo. Pirmieji trys maldavimai Kyrie, eleison – „Viešpatie, pasigailėk“ – yra skiriami Tėvui, kuris yra Viešpats. Vėlesnieji trys – Christe, eleison – skirti Kristui, įsikūnijusiam Sūnui. Paskutinieji trys maldavimai skiriami Šventajai Dvasiai, kuri yra Viešpats kartu su Tėvu ir Sūnumi, ir dėl to mes Jai taip pat sakome „Viešpatie, pasigailėk“. 

Sūnus lygiai taip pat yra Viešpats kartu su Tėvu ir Šventąja Dvasia, bet šventoji Bažnyčia čia Jį tituluoja Kristumi dėl to, kad šis žodis nurodo Įsikūnijimą. Choras, giedodamas taip pat prisijungia prie tų devynių maldavimų. Anksčiau daugelyje bažnyčių buvo įprasta praktika įterpti į juos žodžius, giedamus ta pačia melodija, kaip ir patys maldavimai. Tai mes pastebime kai kuriuose senuose mišioluose. Šv. Pijaus V mišiolas beveik visiškai pašalino tuos Kyrie, dėl tų liaudies pridėtų priedų, vadinamų Farsati (prancūziškai farcis). Kai Popiežius švenčia Iškilmingąsias Mišias, Kyrie giedojimas yra tęsiamas jam, sėdinčiam soste, skirto pagarbos akto metu. Bet tai yra išimtis dabartinėje Bažnyčios praktikoje. Šie trys maldavimai, kiekvienas iš jų pakartojamas triskart (kaip daroma dabar), primena mums, esantiems čia, žemėje, apie mūsų vienybę su devyniais angelų chorais, danguje giedančiais Aukščiausiojo garbę. Ši vienybė paruošia mus įsijungimui į himną, kuris tuoj skambės, himną, kurį tos palaimintosios dvasios atnešė į mūsų žemę.

Ištrauka iš Solesmes abato Dievo tarno Dom Prospero Guéranger konferencijų užrašų. Iš prancūzų į anglų kalbą vertė rev. Laurence Shepherd anglų benediktinų kongregacijos vienuolis. Iš anglų k. vertė Šarūnas Pusčius. Versta pagal tekstą anglų k., publikuotą www.SanctaMissa.org leidyklos „Loreto Publications“ sutikimu.

Kategorijos:

0 komentarai