Šv. Tomas Akvinietis. Šlovink, Sione, Išganytoją (Devintinių sekvencija)


ŠLOVINK, SIONE, IŠGANYTOJĄ, 
Šlovink vedlį ir ganytoją 
Himnais ir giesmėmis.

Kiek tik gali, tiek ir išdrįski, 
Kadangi Jis didesnis už visą šlovę, 
Ir tavo šlovinimas pakankamas nebus.

Gyriaus tema ypatingoji – 
Gyvoji ir gyvybę teikiančioji duona – 
Šiandien skelbiama.

Tai duona, kuri ant šventosios vakarienės stalo 
Pulkui dvylikos brolių 
Neabejotinai buvo duota.

Lai gyrius būna pilnas ir garsus, 
Džiaugsmingas ir puošnus 
Sielos džiūgavimas.

Juk iškilminga diena švenčiama, 
Kurią prisimenamas pirmasis
Šios puotos įsteigimas.

Šioje naujojo Karaliaus puotoje 
Naujojo įstatymo naujoji Pascha 
Užbaigia senojo būvio laikmetį.

Senuosius dalykus maino naujieji, 
Sutemas išsklaido tiesa, 
Naktį šviesa sunaikina.

Ką per vakarienę Kristus atliko, 
Tai prisakė daryti
Jo atminimui.

Šventųjų įstatų pamokyti, 
Duoną ir vyną pašvenčiame 
Išganymo aukai.

Krikščionims duota tiesa, 
Kad kūnu tampa duona, 
O vynas – krauju.

Ko neapčiuopi, ko nematai, 
Tą tvirtina gyvybingas tikėjimas, 
Kuris pranoksta daiktų tvarką.

Skirtinguose pavidaluose – 
Vien ženkluose, o ne daiktuose – 
Slypi iškilūs dalykai.

Kūnas – tai valgis, kraujas – gėrimas, 
Tačiau pasilieka visas Kristus 
Kiekviename pavidale.

Kristus nesusmulkintas 
Nesulaužytas ir nepadalintas – 
Visas priimančio priimamas.

Priima vienas, priima tūkstantis – 
Kaip pastarieji, lygiai taip pat ir anas, 
Tačiau priimtasis nėra sunaikinamas.

Priima gerieji, priima blogieji, 
Tačiau gauna nevienodą dalią – 
Gyvenimo arba žūties.

Mirtis tenka blogiesiems, gyvenimas – geriesiems 
Žiūrėk, kokia skirtinga
Vienodo priėmimo pabaiga!

Kai tik sakramentas bus laužomas, 
Nesvyruok, o prisimink, 
Kad dalyje Jo tiek yra, 
Kiek paslepia jis visas.

Nevyksta joks esybės suskaldymas, 
Tevyksta vien tik ženklo laužymas, 
Kuriuo nei stotas, nei dydis 
Pažymėtojo ženklu nėra sumažinamas.

ŠTAI ANGELŲ DUONA, 
Maistas, pagamintas keleiviams, 
Išties įsūnių duona,
Neduotina šunims.

Ji iš anksto nurodyta pavyzdžiuose, 
Kai aukojamas Izaokas, 
Kai Velykų Avinėlis pjaunamas, 
Kai tėvams duodama mana.

Gerasis ganytojau, tikroji duona, 
Jėzau, pasigailėk mūsų;
Tu mus ganyk, mus saugok, 
Tu mus įgalink matyti gėrius 
Gyvųjų žemėje.

Tu, kuris viską žinai ir pajėgi, 
Kuris čia mus, mirtinguosius, ganai,
Padaryk savuosius tavosios puotos dalininkais,
Paveldėtojais ir 
Šventųjų piliečių bendrais. Amen. Aleliuja.

Vertė Vytis Valatka

Kitus Sekmadienių ir Iškilmių Šv. Mišių lotyniškuosius tekstus ir jų vertimus rasite čia


Kategorijos:

0 komentarai