Pristatome Bažnytinio paveldo muziejaus leidinį „Vilniaus sakralinė auksakalystė“


Tai solidus katalogas, pristatantis Bažnytinio paveldo muziejuje 2011-2012 m. veikusią parodą „Vilniaus sakralinė auksakalystė“. Paroda kilo iš noro sustatyti į vieną gretą tai, kas liko iš didžiulio Vilniaus auksakalių dirbinių lobyno, kaupto bažnyčių zakristijose, kuris, kaip ir vìsa Lietuvoje, stipriai nukentėjo ir buvo negrįžtamai išblaškytas per daugybę istorinių kataklizmų, okupacijas, karus, juos lydėjusius ekonominius nuosmukius ir galiausiai sunaikinus valstybę. Paroda baigėsi, bet jos eksponatai – kultūrinis, istorinis, meninis, dvasinis ir sakralinis paveldas – išliko šio puikus katalogo puslapiuose. Šį malonų akiai, mielą širdžiai, protą ir tikėjimą Dievop pakylėjantį leidinį galite įsigyti Bažnytinio paveldo muziejuje.

Čia galėsite pradėti ir betarpišką pažintį su pačia sakraline Vilniaus auksakalyste. Nuolatinėje Bažnytinio paveldo muziejaus ekspozicijoje, Vilniaus katedros lobyno kolekcijoje, rodomi svarbiausi ir seniausi Vilniaus meistrų dirbiniai: Šv. Stanislovo rankos relikvijorius (apie 1500–1503), krištolinis kryžiaus pavidalo Šv. Eustachijaus relikvijorius (iki 1539), didžioji Goštautų monstrancija (1535), Šventojo Kryžiaus ir Kristaus erškėčių vainiko dyglio relikvijorius (XVI a. vid.), katedros kantoriaus lazda (1563) ir keletas kitų. Muziejuje savo vietą yra radęs vienas seniausių, XV–XVI a. sandūroje sukurtas Trakų bažnyčios pacifikalas ir seniausias Trakų Dievo Motinos paveikslo aptaisas su galybe votų. Čia pat ir Trakų bažnyčios monstrancija, 1751 m. sukurta žinomo Vilniaus auksakalio Jono Lario, liudijanti, kokią didelę įtaką Vilniaus auksakalystei darė garsusis Europos auksakalystės centras Augsburgas. Verta stabtelėti prie meistriškai iškalstyto Šv. Juozapato Kuncevičiaus relikvijoriaus, lietuviškąjį baroką reprezentuojančios Naujojo Daugėliškio bažnyčios monstrancijos. Beveik kiekvienoje vitrinoje atrasime Vilniaus auksakalių kurtus liturginius indus. Taigi Bažnytinio paveldo muziejaus ekspozicija pati savaime yra gana išsamus Vilniaus auksakalystės istorijos pristatymas.

Tad malonaus skaitymo ir iki pasimatymo Bažnytinio paveldo muziejuje!


Kategorijos:

0 komentarai