Popiežius Pranciškus. Darbas priklauso Dievo meilės planui


„Brangieji broliai ir seserys, laba diena. Šiandien, gegužės 1-ąją, minime šv. Juozapą darbininką ir pradedame Marijai skirtą mėnesį. Tad šiandieniame mūsų susitikime norėčiau kalbėti apie šias dvi Jėzaus gyvenime, Bažnyčios ir mūsų visų gyvenime svarbias figūras ir pasiūlyti keletą minčių apie darbą ir apie Jėzaus kontempliavimą“. Šiais žodžiais popiežius Pranciškus kreipėsi į trečiadienio bendrosios audiencijos dalyvius, kurių buvo apie 70 tūkst.

Evangelisto šv. Mato pasakojime apie vieną tų kartų kai grįžęs į savo miestą Nazaretą Jėzus ėmė kalbėti sinagogoje, pabrėžiama, kad kraštiečiai stebėjosi jo išmintimi ir klausinėjo: „Argi jis ne dailidės sūnus?!“ (13,55). Jėzus įėjo į istoriją, apsigyveno tarp mūsų, Dievo veikimu gimęs iš Marijos, o Juozapas jį globojo ir išmokė savo amato. Jėzus gimė ir užaugo šeimoje, šventojoje šeimoje, Juozapo dirbtuvėje Nazarete išmoko staliaus amato, su juo kartu dirbo, dalinosi kasdieniais sunkumais ir džiaugsmais.

Tai mus ragina pamąstyti apie darbo kilnumą ir svarbą, - sakė Šventasis Tėvas. Pradžios knyga pasakoja, kad Dievas sukūrė vyrą ir moterį ir jiems skyrė užduotį pripildyti žemę ir ją užvaldyti, ne eikvoti, bet rūpestingai ją dirbti ir saugoti (plg. Pr 1,28; 2,15). Darbas priklauso Dievo meilės planui: mes esame pašaukti saugoti visą kūriniją ir dalyvauti sukūrimo darbe. Darbas yra esminis žmogaus asmens kilnumo dėmuo. Darbas mus „patepa“ kilnumu, mus pripildo kilnumo, padaro mus panašius į visuomet veikiantį Dievą (plg. 5,17), suteikia mums pajėgumą išlaikyti save pačius, savo šeimą, prisidėti prie savo valstybės pažangos. Šią akimirką galvoju apie sunkumus, - sakė popiežius Pranciškus, - daugelyje šalių slegiančius darbo ir verslo pasaulį, galvoju apie neturinčius darbo, ypač jaunimą, dažnai dėl neteisingos visuomenės sampratos, egoistiško pelno siekimo nepaisant socialinio teisingumo.

Visi būkime solidarūs! Kreipiuosi į atsakinguosius už visuomenės gyvenimą ir raginu padaryti viską kas įmanoma siekiant žmonėms suteikti darbą, nes tai reiškia rūpintis žmogaus asmens kilnumu. Bet visų pirma raginu neprarasti vilties. Taip pat ir šv. Juozapui teko išgyventi sunkių momentų, bet jis niekada neprarado vilties ir sugebėjo juos įveikti, tvirtai tikėdamas, kad Dievas mūsų neapleidžia. Taip pat kreipiuosi į jus, vaikai ir jaunime, rūpestingai atlikite savo kasdienes pareigas mokydamiesi, dirbdami, draugaudami, padėdami vieni kitiems. Jūsų ateitis priklauso nuo to, kaip šiandien jūs gyvensite šiuos svarbius savo gyvenimo metus. Nebijokite darbo ir aukos, be baimės žvelkite į ateiti, turėkite gyvą viltį: visada matysite šviesą horizonte.

Norėčiau pasakyti keletą žodžių ir apie tą darbo rūšį, kuri kelia susirūpinimą, - sakė popiežius Pranciškus, - apie vergišką darbą, apie darbą, kuris pavergia. Kiek daug žmonių visame pasaulyje kenčia tokią vergystę, kur žmogus tarnauja darbui, o ne darbas žmogui. Raginu visus tikinčiuosius ir visus gerus valios žmones ryžtingai pasipriešinti prekybai žmonėmis ir vergiškam darbui.

Keletas minčių žadėta antrąja tema: tyliame kasdieniame gyvenime šv. Juozapas kartu su Marija visą savo dėmesį sutelkę į Jėzų. Jie rūpestingai ir švelniai globoja ir palydi Dievo Sūnaus dėl mūsų tapusio žmogumi augimą, viską apmąstydami. Evangelistas Lukas du kartus pabrėžia, kad Marija, o su ja ir Juozapas, „laikė visus įvykius savo širdyje“ (2,19.51). Norint klausyti Viešpaties, reikia išmokti jį kontempliuoti, jausti jo nuolatinį buvimą mūsų gyvenime, reikia sustoti su juo pasikalbėti, skirti jam vietos malda. Kiekvienas iš mūsų, - sakė Popiežius, - taip pat ir jūs, jaunime, taip gausiai dalyvaujantys šiame susitikime, turime savęs klausti: kiek vietos aš skiriu Viešpačiui? Ar sustoju su juo pasikalbėti? Nuo mažens tėvai mus įpratino kiekvieną dieną pradėti ir baigti malda, kad jaustume mus lydinčią Dievo draugystę ir meilę. Atsiminkime Viešpatį kiekvieną dieną!

Šį gegužės mėnesį norėčiau priminti Rožinio maldos svarbą ir grožį. Kalbėdami Sveika Marija kontempliuojame Jėzaus slėpinius, apmąstome svarbiausius jo gyvenimo įvykius. Kaip Marijai su Juozapu, taip ir mums jis tebūnie mūsų minčių, mūsų dėmesio ir mūsų veiksmų centre. Būtų gražu, jei ypač šį gegužės mėnesį, su šeima, su draugais, parapijoje kalbėtumėt Rožinį ar kitą maldą Jėzui ar Mergelei Marijai! Bendra malda yra labai svarbus momentas, sutvirtinantis šeimos gyvenimą, draugystę! Mokykimės melstis šeimoje ir kaip šeima!

Brangieji broliai ir seserys, - baigė Šventasis Tėvas bendrosios audiencijos katechezę, - prašykime šv. Juozapą ir Mergelę Mariją, kad mokytų mus ištikimybės kasdieniuose darbuose, kad mokytų su tikėjimu vykdyti kasdienes pareigas, mūsų gyvenime skirti daugiau vietos Viešpačiui, sustojus kontempliuoti jo veidą.


Kategorijos:

0 komentarai