Dom Gueranger. Šventosios Mišios ir ceremonijos: įvadas

Mišių tvarka (arba – kaip ji vadinama Romos mišiole – Ordo missae) yra visuma rubrikų [1] ir maldų, kurios yra naudojamos celebruojant Mišias ir kurių yra be jokių pakeitimų laikomasi visų Bažnyčios švenčiamų švenčių metu.

Mes galėsime išsamiai suvokti Mišių ceremonijas tik tada, kai nuolatos remsimės tuo, kas yra vadinama Iškilmingosiomis Mišiomis (Missa solemnis) [2], kurios yra pavyzdys visoms kitoms. Gali kilti klausimas, kodėl gi kunigas skaito Epistolą [3] vienoje altoriaus pusėje, o Evangeliją – kitoje? Kodėl gi neskaityti jų abiejų ties altoriaus viduriu?

Tai nesusiję su pačia šventąja Auka; tai tiktai atkartoja tai, kas daroma Iškilmingosiose Mišiose, kuriose diakonas turi giedoti Evangeliją kairėje, o subdiakonas Epistolą dešinėje – tai mes paaiškinsime vėliau.

Kunigas, kuris celebruoja Mišias be diakono bei subdiakono, šiuo atveju turi perimti jų funkcijas ir atitinkamai keičia savo padėtį. Mes turėsime nuolat sekti Iškilmingųjų Mišių ceremonijas, kad suprastume ceremonijas Skaitomose Mišiose [4].

Mišių Auka yra ta pati Kryžiaus Auka. Joje mes turime matyti mūsų Viešpatį prikaltą prie Kryžiaus ir aukojantį Kraują už mūsų nuodėmes savo Amžinajam Tėvui. Tačiau vis dėlto neturėtume tikėtis įvairiose Mišių vietose rasti visas ir detalias Kančios aplinkybes, kaip bandė daryti kai kurie autoriai, siūlydami mums būdus kaip dalyvauti Mišiose.

Kunigas išeina iš zakristijos ir eina prie altoriaus, kad čia aukotų šventąją Auką. Jis yra, kaip tai išreiškia rubrikos, paratus (pasiruošęs) – tai yra apsirengęs tokiais sakraliniais rūbais, kokie yra nurodyti kaip rūbai, skirti Aukai. Prisiartinęs prie altoriaus, kunigas atiduoda jam priderančią pagarbą: tai yra jeigu jame yra Švenčiausiasis Sakramentas – priklaupia, o jei ne – tiktai žemai nusilenkia. Būtent tai ir reiškia rubrikų posakis: „debita reverentia“.

--------------------

[1] Rubrikos (lot. rubrum – raudonas) – tikslūs mišiole pateikti nurodymai kunigui,
kaip aukoti Mišias, rašomi raudonai, kad skirtųsi nuo juodo maldų tekstų šrifto.
(Toliau visos išnašos ir pastabos tekste laužtiniuose skliaustuose – vertėjo)
[2] Dar vadinamose Giedamomis, taip pat Aukštosiomis Mišiomis, ypač anglosaksų kraštuose (High Mass).
[3] Gr. epistolē – laiškas. Mišių skaitinys iš apaštalų laiškų, arba kitų Senojo ar Naujojo
Testamento knygų (išskyrus Evangelijas)
[4] Low Mass – taip anglų kalba vadinamos neiškilmingos (be diakono ir subdiakono),
ypač tyliosios Mišios.

Ištrauka iš Solesmes abato Dievo tarno Dom Prospero Guéranger konferencijų užrašų. Iš prancūzų į anglų kalbą vertė rev. Laurence Shepherd anglų benediktinų kongregacijos vienuolis. Iš anglų k. vertė Šarūnas Pusčius. Versta pagal tekstą anglų k., publikuotą www.SanctaMissa.org leidyklos „Loreto Publications“ sutikimu.

Kategorijos:

0 komentarai