Atviras laiškas dėl LR Vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimų


Visiškai sutinkame, kad smurtas ir nepagarba žmogaus orumui yra opi problema ne tik Lietuvoje, o  įstatymų  tobulinimas ir  iniciatyvos ieškoti efektyvesnių būdų vaikų saugumui užtikrinti yra sveikintinos, tačiau minėto įstatymo pataisos ir galimas Įstatymo vykdymas, kelia daug grėsmių šeimai, šeimos statusui ir vaikų gerovei.

Pasigendame dalykinių diskusijų darbo grupėse ir skaidrumo aptariant siūlomas pataisas bei jų keliamas grėsmes valstybės pagrindui – šeimos institutui. Klausimas, susijęs su vaikais yra pernelyg jautrus ir delikatus, kad būtų priimtas skubos tvarka. Manome, kad įstatymai turi didinti žmonių saugumą, o ne įtampą visuomenėje.

Įstatymo projektą vertiname neigiamai dėl šių pagrindinių priežasčių:

1. Įstatymas -nepakeis auklėjimo kultūros Lietuvoje.

Bandymai įstatymų pataisas parodyti kaip didelę pagalbą naujų pozityvių  nuostatų įtvirtinimui  yra nepriimtini ir deklaratyvūs. Vykdydami suaugusiųjų švietėjišką veiklą drąsiai teigiame, kad ne Įstatymo pataisos keičia nuostatas ir elgesį, o realus švietimas ir patyriminiais metodais grindžiamas mokymas.  Įstatymo pataisų priėmimas be adekvataus pasiruošimo jo vykdymui yra žalingas, kadangi  procesas, užtikrinantis didesnį vaikų saugumą, turi būti peržiūrimas ir tobulinimas  kompleksiškai tiek įstatymais, tiek jų įgyvendinimo kokybės užtikrinimu, ypačaktyvios socialinės politikos kūrimu.

2. Įstatymo pataisų projekte įvardintos sąvokos ir formuluotės sudaro sąlygas pareigūnų savivaliavimui ir grubiam valstybės kišimuisi į šeimą.

Įstatymo pataisų projekte smurtas prieš vaikus apibūdinamas kaip visos seksualinės, fizinės, psichologinės ir emocinės prievartos, vaiko žeminimo ir išnaudojimo, vaiko priežiūros stokos arba aplaidumo formos, sukeliančios pavojų gyvybei, faktinę ar potencialią žalą vaiko sveikatai, išlikimui, vystymuisi ar orumui, taip pat fizinės bausmės. 

Visuomenei akcentuojamas fizinio smurto stabdymas, fizinės bausmės, veiksmai keliantys pavojų vaiko gyvybei bei sveikatai yra pakankamaiaiškūs ir suprantami, nekelia abejonių.  Lieka visiškai nesuprantama, kodėl prie kilnaus siekio apsaugoti vaikus yra lipdomos daugiaprasmės formuluotės, suteikiančios galimybes prievartai prieš šeimą. Būtent šios abstrakčios formuluotės Įstatymo pataisose nėra suprantamos vienareikšmiškai ir kelia įtampą, nes priėmus Įstatymo pataisas dauguma tėvų,mokytojų, ugdytojų, medikų ir globėjų galėtų priklausyti šiai vienaip ar kitaip "smurtaujančiųjų" grupei. O pareigūnams, kurie turėtų užtikrinti ir prižiūrėti Įstatymo laikymąsi,  būtų sudaromos sąlygos subjektyviai, remiantis asmenine pasaulėžiūra bei nuostatomis, interpretuoti galimas žalas vaikui, o tai didintų savivaliavimo tikimybę, ko pasekmė -neadekvačių sprendimų priėmimas, keliantis realią grėsmę vaikui, jo vystymuisi, sveikatai, išlikimui bei orumui. Įstatymo pakeitimo iniciatorių aiškinimai, kad pataisos labiau apsaugos šeimą, nes vaikas galės būt atimtas tik teismo sprendimu yra manipuliatyvūs. Teismas spręstų vaiko klausimą tik po kurio laiko, kai vaikas būtų jau atimtas. Tėvų nuogąstavimai yra prasmingi, nes jie paremti užsienio šalių turinčių panašius įstatymus blogaja patirtimi.

Sąmoningų tėvų ir kompetentingų specialistų Lietuvoje ir užsienyje nuomone, remiantis užsienio šalių patirtimi bei atliktais tyrimais, analogiškos Įstatymų pataisos kelia didelę grėsmę vaikams, tėvams, šeimoms, ugdytojams ir kuria sąlygas smurtui prieš juos pačius. Vaiko paėmimas iš šeimos ar globėjų turėtų būti kraštutinė priemonė vaiko gerovei užtikrinti, kai kitos anksčiau taikytos priemonės nedavė pageidaujamų rezultatų. Klausiame: ar pastarosios priemonės buvo tobulintos, kaip buvo tobulintos, kad dabar skubiname priimti kraštutinę priemonę, lengvinančią vaiko atėmimą iš tėvų ar globėjų, bet nesudarančią sąlygų tėvams ar globėjams mokytis, keisti nuostatas bei elgesį vaiko gerovės linkme?

Vertindami tikrąjį vaiko apsaugos tikslą, raginame visus susitelkti ir ieškoti LR Konstitucijos nuostatas pastiprinančių priemonių ne tik Įstatymų tobulinime, bet ir šeimos politikos, socialinės politikos tobulinime. Tikime, kad pažangesnė valstybinė socialinė politika kaip vienaspagrindinių valstybės prioritetų visuomenės gerovei pastiprintų suaugusiųjų švietimą ir pagerintų pokyčių įgyvendinimą vaikų saugumo užtikrinime.
Manome, kad įstatymai turėtų užtikrinti didesnį žmonių ir visuomenės saugumą. Todėl Lietuvos piliečių išrinktiems atstovams ignoruoti intensyvių diskusijų visuomenėje nevalia, o ankstyvas sprendimo priėmimas nebūtų tinkamas žingsnis piliečių atstovavime.

Siūlome:

1. Stabdyti tolimesnį  Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimo projekto svarstymą.

2.Organizuoti diskusijas visuomenėje, kurių tikslas būtų adekvačiai suprasti visuomenės poreikius šeimų statuso stiprinimo, vaikų saugumo užtikrinimo ir smurtinės auklėjamosios kultūros mažinimo srityse.

3. Bendradarbiaujant su NVO jau dabar sėkmingai vykdančias suaugusiųjų švietimą vaikų auklėjimo ir ugdymo srityje, kurti kompleksinę sistemą, užtikrinančią vaikų ir šeimos saugumą, kuri būtų priimtina Lietuvos visuomenei.

4. Atsakingoms institucijoms sukurti konkrečių veiksmų planą ir juo remiantis skirti didelį dėmesį tėvų, mokytojų, ugdytojų, medikų ir kitų suaugusiųjų, kurie dalyvauja vaikų gyvenime, švietimui, kur pagrindinės temos turėtų būti tinkamų nuostatų į vaiką bei vaiko auklėjimą, ugdymą formavimui, stiprinimui.

Lietuvos tėvu forumas Pirmininkas Audrius Murauskas
Vakarų Lietuvos tėvų forumas Pirmininkė Kristina Paulikė

***

Kviečiame nevyriausybines organizacijas palaikyti šį laišką.
Pritarimus  siuskite el. paštu  info@tevuforumas.lt

Pasirašyti elektroniniu būdu 

Kategorijos:

0 komentarai