Popiežius Pranciškus. Prisikėlęs Kristus – viltis pavargusiam pasauliui


Trečiadienį, antrojoje pontifikato bendrojoje audiencijoje, popiežius Pranciškus sugrįžo prie Tikėjimo metų proga jau pernai rudenį popiežiaus Benedikto pradėtų katechezių, kuriose komentuojamas Tikėjimo išpažinimas.

„Brangieji broliai ir seserys, laba diena! Šiandien grįžtame prie Tikėjimo metų katechezių. Tikėjimo išpažinime kartojame žodžius: „Kaip Šventajame Rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių“. Mes kaip tik ir švenčiame šį įvykį: Jėzaus prisikėlimą, svarbiausią krikščionybės naujieną, skelbiamą nuo pat pradžių, kad pasiektų ir mus“.

Kaip mums perduota tikėjimo tiesa apie Kristaus prisikėlimą? Popiežius Pranciškus aiškino, kad Naujajame Testamente esama dviejų rūšių liudijimų: kai kurie jų yra tikėjimo išpažinimai, tai yra sintetinės formulės kalbančios apie tai kas tikėjime svarbiausia; kiti – tai pasakojimai apie Prisikėlimo įvykį ir su juo susijusius faktus. Kaip tikėjimo išpažinimo pavyzdžius Popiežius paminėjo kelias apaštalo šv. Pauliaus laiškų ištraukas. „Aš jums perdaviau, ką esu gavęs, būtent: Kristus numirė už mūsų nuodėmes, kaip skelbė Raštai; jis buvo palaidotas ir buvo prikeltas trečiąją dieną, kaip skelbė Raštai; jis pasirodė Kefui, paskui Dvylikai“ (1 Kor 15,3-5) – rašo šv. Paulius korintiečiams ir toliau priduria: „Jei Kristus nebuvo prikeltas, tai jūsų tikėjimas tuščias“ (15,17). Kitas tokio išpažinimo pavyzdys – šv. Pauliaus laiško romiečiams žodžiai: „Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas“ (Rom 10,9).

Antroji liudijimų apie prisikėlimą rūšis – tai Evangelijų pasakojimai apie patį prisikėlimo įvykį. Visų pirma pastebime, - sakė popiežius Pranciškus, - kad pirmosios šio įvykio liudytojos buvo moterys. Rytą jos skuba prie kapo ir pamato pirmąjį ženklą: tuščią kapą. Paskui sutinka Dievo pasiuntinį, kuri skelbia: Jėzaus čia nėra, jis prisikėlė. Skatinamos meilės moterys patiki šia žinia ir tuoj pat ją skelbia kitiems. Neįmanoma suvaldyti džiaugsmo žinant, kad Jėzus gyvas, neįmanoma suvaldyti širdis pripildžiusios vilties. Taip turėtų dėtis ir su mumis. Džiaukimės, kad esame krikščionys!

Popiežius atkreipė dėmesį į fakto, kad prisikėlimo žinia pirmiausia buvo suteikta moterims, naujumą to meto sąlygomis. Pagal žydų teisę, moterys ir vaikai negalėjo būti liudininkai, jų liudijimas nebuvo patikimas. Tai dar vienas įrodymas, kad Dievas nesivadovauja žmonių kriterijais: pirmieji Jėzaus gimimo liudytojai buvo piemenys, paprasti, kuklūs žmonės; o pirmosios prisikėlimo liudytojos buvo moterys. Apaštalams ir mokinimas iš pradžių buvo sunku patikėti prisikėlimu. Moterims – ne. Petras nuskubėjo prie kapo, bet sustojo prie angos. Tomas norėjo savo rankomis paliesti žaizdas Jėzaus kūne.

Po pirmojo pasirodymo moterims, seka kiti. Jėzus saviesiems pasirodo nauju būdu. Jis yra tas pats Nukryžiuotasis, bet jo kūnas šlovingas. Jis ne grįžo į žemiškąjį gyvenimą, bet gyvena naujai. Iš pradžių mokiniai jo neatpažįsta. Tik jo žodžiai ir veiksmai atveria jiems akis. Susitikimas su Prisikėlusiuoju perkečia juos, sutvirtina jų tikėjimą, tampa neišjudinamu tikėjimo pagrindu. Taip pat ir mums duota daug ženklų, pagal kuriuos galime atpažinti Prisikėlusįjį: Šventasis Raštas, Eucharistija ir kiti sakramentai, artimo meilė, tie visi geri darbai, iš kurių spinduliuoja Prisikėlusiojo šviesa.

Baigdamas katechezę, popiežius Pranciškus kreipėsi į bendrojoje audiencijoje dalyvavusį jaunimą. „Sakau jums: Drąsiai skelbkite, Viešpats yra gyvas ir eina su mumis per gyvenimą. Tokia mūsų misija! Skelbti šia viltį. Būkite tvirtai įsikibę šios viltis. Ji yra mūsų inkaras danguje. Laikykimės įsikibę šio inkaro virvės ir eikime pirmyn su viltimi. Jūs esate Jėzaus liudytojai. Liudykite, kad Jėzus yra gyvas ir kad jis yra mūsų viltis, jis yra viltis šiam dėl karų, blogio ir nuodėmės pasenusiam pasauliui. Pirmyn, jaunime!“


Kategorijos:

1 komentarai