Popiežius Pranciškus: Mes galime būti Kristaus malonės įrankiai


Velykų pirmadienio vidudienį popiežius Pranciškus kartu su dešimtimis tūkstančių maldininkų, šia proga susirinkusių į Šv. Petro aikštę, kalbėjo velykinę antifoną „Regina Caeli, laetare“ („Džiaukis, Dangaus Karaliene“), kur Velykų liturginiu laikotarpiu pakeičia tradicinę Viešpaties angelo maldą.

„Linksmų šventų Velykų jums visiems. Dėkoju, kad tiek daug jūsų susirinko dalintis Velykų, svarbiausio mūsų tikėjimo slėpinio, džiaugsmu. Kristaus prisikėlimo galia tepasiekia kiekvieną žmogų, ypač kenčiančiuosius ir visas tas situacijas, kur labiausiai reikia pasitikėjimo ir vilties.

Kristus nugalėjo blogį visiškai ir galutinai, bet mes, visų laikų žmonės, turime priimi jo pergalę į savo gyvenimą ir į konkrečią mūsų istorijos ir mūsų visuomenės tikrovę. Dėl to, manau, labai svarbu pabrėžti tai, ko šiandien prašome Dievą liturgijoje: „Dieve, naujais nariais tu nuolat gausini savo Bažnyčią; suteik jos vaikams malonę gyvenime laikytis krikštu gauto tikėjimo“ (Velykų oktavos pirmadienio Pradžios malda).

Taip, Krikštas, kurio dėka tapome Dievo vaikais, Eucharistija, kuri mus vienija su Kristumi, turi tapti gyvenimu, turi nulemti mūsų laikyseną, elgesį, gestus ir pasirinkimus. Velykų sakramentuose glūdinti malonė yra nepaprastas atsinaujinimo potencialas mūsų asmeniniam gyvenimui, mūsų šeimos, mūsų visuomeniniams santykiams. Tačiau viskas priklauso nuo žmogaus širdies: jei aš leisiu, kad mane pasiektų prisikėlusio Kristaus malonė, jei leisiu pakeisti tas mano savybes, kurios yra taisytinos, kurios gali būti kenksmingos man pačiam ir kitiems, tuo pačiu aš leisiu ir Kristaus pergalei įsitvirtinti mano gyvenime, leisiu, kad toliau paplistų ir jos palaimingas veikimas. Tokia yra malonės jėga! Krikšto ir eucharistinės Komunijos galia aš galiu tapti Dievo gailestingumo įrankiu.

Gyvenimu liudyti priimtąjį sakramentą! Štai kokia, brangieji broliai ir seserys, mūsų kasdienio gyvenimo užduotis ir taip pat mūsų kasdienio gyvenimo džiaugsmas! Mes džiaugiamės, kad galime būti Kristaus malonės įrankiai, Vynmedžio šakelės, gaivinamos jo Dvasios syvais.

Kartu melskime mirusį ir prisikėlusį Viešpatį, užtariant Švenčiausiajai Mergelei Marijai, kad Velykų slėpinys galėtų per mus veikti šiais mūsų laikais, kad neapykantą pakeistų meilė, melą – tiesa, kerštą – atleidimas, liūdesį – džiaugsmas“.

Kartu su Šv. Petro aikštėje buvusiais maldininkais sukalbėjęs velykinę antifoną, popiežius Pranciškus dar kartą padėkojo visiems šio maldingo susitikimo dalyviams ir dar kartą palinkėjo: Džiugių šventų Velykų! Kristus prisikėlė! 


Kategorijos:

0 komentarai