Popiežius Pranciškus: Jėzus visuomet yra šalia, net tamsiausiomis gyvenimo valandomis


Prieš mėnesį, kovo 13 dieną, naujuoju Romos vyskupu buvo išrinktas argentinietis kardinolas, Buenos Aires arkivyskupas Jurgis Marijus Bergoglio, pasivadinęs Pranciškumi. Naujo popiežiaus asmenyje jį išrinkusi konklava Bažnyčiai padovanojo staigmeną, daugeliui nepažįstamą ganytoją. Tačiau po mėnesio galima drąsiai teigti, jog popiežius Pranciškus sužavėjo daug žmonių visame pasaulyje, ne vien katalikus ir krikščionis.

Šventasis Tėvas Pranciškus jau pirmaisiais savo žodžiais ir gestais gebėjo užvaldyti daugelio širdis. Pirmojoje kalboje Pranciškus nuoširdžiai kalbėjo, jog trokšta evangelizuoti kaip vyskupas ir eiti su Dievo tauta taip, kad ir Dievo tauta, t.y. visa tikinčiųjų bendruomenė, eitų išvien su juo; kad visa Bažnyčia kartu eitų bendrystės keliu.

Jėzuitas vienuolis iš Argentinos arkivyskupas Bergoglio pasirinko Pranciškaus vardą, primenantį Asyžiaus šventąjį, pasirinkusį neturtą, kad būtų vargšas vardan mažųjų. Taip rinktis paskatino konklavoje šalia sėdėjęs bičiulis iš Brazilijos, pranciškonas kardinolas Hummesas, paprašęs, kad naujasis popiežius niekuomet nepamirštų vargšų. Vėliau pasakodamas apie šią patirtį popiežius Pranciškus pareiškė, jog tai ko jis trokšta Bažnyčiai yra, kad ji būtų vargšų Bažnyčia, tarnaujanti beturčiams. Gal būt todėl popiežius Pranciškus ligi šiol nesiryžo gyventi erdviuose Apaštališkuosiuose rūmuose, o nutarė toliau gyventi nedideliame bute Vatikano svečių namuose. 

Nuo pat išrinkimo, popiežius Pranciškus kiekvieną dieną pradeda Šv. Mišiomis, kurias Šv. Mortos svečių namų koplyčioje koncelebruoja su artimiausiais bendradarbiais ir kuriose dalyvauja Romoje esančių Apaštalų Sosto įstaigų darbuotojai. Kasdienėse homilijose popiežius Pranciškus Mišių skaitinius komentuoja visiems suprantamais, kartais „nuginkluojančiais“ kasdienio gyvenimo pavyzdžiais. Taip buvo ir pačioje pirmojoje pontifikato homilijoje, kai Siskto koplyčiose kreipėsi į jį išrinkusius kardinolus. 

Sekančią dieną po išrinkimo, kovo 14-ąją, pirmosiose Mišiose, kurias koncelebravo visi konklavos kardinolai, popiežius Pranciškus kalbėjo apie būtinumą evangelizuoti Kryžiaus ženklu: Nesame Viešpaties mokiniai kai einame, statydiname ir išpažįstame Kristų be jo kryžiaus. Tada esame pasaulietiški, esame vyskupai, kunigai, kardinolai, popiežiai, bet ne Viešpaties mokiniai. Tą sykį popiežius pacitavo vieno rašytojo žodžius, jog kas nesimeldžia Viešpačiui, meldžiasi velniui.

Tačiau nereikia bijoti pasitaikančių problemų, - sakė popiežius Pranciškus po mėnesio, balandžio 13 d., kai rytinių Mišių homilijoje komentavo tos dienos skaitinius. 

Galime suklysti, tačiau Viešpats visuomet yra prie pat mūsų ir sako mums: Suklydai, grįžk į teisingą kelią. Negerai slėpti gyvenimą po kauke, netinka koreguoti gyvenimą makiažu. Gyvenimas yra toks, koks yra. Tai gyvenimo tikrovė. Dievas nori ir leidžia, kad taip būtų. Turime tai priimti, o Šventoji Dvasia įkvėps tinkamą sprendimą. 

Kreipdamasis į Mišių dalyvius popiežius ragino: Prašykime Viešpatį, kad suteiktų šią malonę: kad nebijotume, kad neapsimetinėtume. Gyvenimą priimkime tokį, koks yra ir stenkimės išspręsti problemas taip, kaip darė apaštalai, ieškodami susitikimo su Jėzumi, kuris visuomet yra prie pat mūsų, net tamsiausiomis gyvenimo valandomis.

Dievas yra gailestingas. Jis niekuomet nepavargsta atleisti, nors mes kartais pavargstame paprašyti Jo atleidimo, - sakė popiežius Pranciškus pirmajame Viešpaties Angelo maldos susitikime. Tačiau nepavarkime, niekuomet. Dievas yra mylintis tėvas, kuris visuomet atleidžia, nes Jo širdis gailestinga visiems mums. Šitaip ir mes išmokstame būti gailestingais visiems.

Šį sekmadienį, balandžio 14 dieną, popiežius Pranciškus pirmą kartą lankosi Šv. Pauliaus bazilikoje už miesto Mūrų. Šis vizitas ir Šv. Mišios prie apaštalo Pauliaus kapo užbaigs jo, kaip Romos vyskupo, ingresus į keturias popiežiškąsias Romos miesto bazilikas.


Kategorijos:

0 komentarai