Popiežius Pranciškus. Jėzus įžengė į Dangų, kad būtų mūsų užtarėjas: nebijokime kreiptis į Jį!


Šventasis Tėvas Pranciškus trečiadienio bendrojoje audiencijoje balandžio 17 dieną tęsė Tikėjimo metų katechezę apie Tikėjimo išpažinimą. Tikėjimo išpažinime sakoma, kad Jėzus “įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje“. Jėzaus žemiškas gyvenimas pasiekia viršūnę per įžengimą į dangų, kai perėjęs iš šio pasaulio pas Dievą Tėvą tampa išaukštintas Jo dešinėje. Popiežius, pasitelkdamas evangelisto šv. Luko evangelijos pasakojimą, kalbėjo apie šio įvykio reikšmę ir pasekmes mūsų gyvenimui.

Įžengimas į dangų įvyko Alyvų kalne, netoli vietos, kurioje Jėzus meldėsi prieš kančią. Jėzus nusivedė mokinius „palei Betaniją ir, iškėlęs rankas, palaimino juos. Laimindamas jis atsiskyrė nuo jų ir pakilo į dangų. Jie pagarbino jį, paskui, didelio džiaugsmo kupini, sugrįžo į Jeruzalę. Jie nuolat lankė šventyklą ir šlovino Dievą“ (Lk 24, 50-53).

Popiežius atkreipė dėmesį į du dalykus: Jėzus kaip kunigas palaimino mokinius, o pastarieji išreiškė savo tikėjimą pagarbindami atsiklaupimu ir galvos nulenkimu. Jėzus yra vienintelis ir amžinas Kunigas, kuris per kančią mirė, buvo palaidotas, prisikėlė ir įžengė į dangų. Jis dabar visiems laikams prie Dievo Tėvo, kad mus užtartų (Žyd 9, 24). 

Kaip tvirtina šv. Jonas pirmajame laiške, Jėzus yra mūsų Užtarėjas, mūsų Advokatas, - pridūrė popiežius. Tai išgirsti ypač gražu, nes kai žmogus gauna šaukimą pas teisėją, arba į teismą, pirmiausia jis turi susirasti advokatą, kuris būtų užtarėjas, kuris jį gintų. Mes turim užtarėją, kuris mus gina visuomet, mus apgina nuo velnio priekabių ir nuo mūsų pačių, nuo mūsų nuodėmių. Brangiausi broliai, seserys, turime tokį advokatą: nebijokime eiti pas jį ir prašyti atleidimo, prašyti Jo palaiminimo, prašyti, kad pasigailėtų mūsų! Jis visuomet atleidžia, jis mūsų advokatas: jis visuomet mus gina! Šito nepamirškite!

Jėzaus įžengimas į dangų mums leidžia susipažinti su šia mūsų žemiško gyvenimo kelionėje labai guodžiančia tikrove. Kristuje, kuris yra tikras Dievas ir tikras žmogus, mūsų žmogiškumas buvo iškeltas iki Dievo. Jis mums atvėrė šį kelią. Jis yra tarsi į kalną kopiančių žygeivių vadas, kuris užkopęs į viršūnę patraukia mus prie savęs, kad nuvestų pas Dievą. Jei patikėsime Jam savo gyvenimą, jei leisime Jam vadovauti, būsime tikri, kad esame saugiose rankose, kad esame mūsų Išganytojo, mūsų Advokato, rankose.

Keistokai skamba, kad po Jėzaus įžengimo į dangų mokiniai sugrįžta „didelio džiaugsmo kupini“, nes paprastai paskutinis atsiskyrimas su brangiu artimu žmogumi, ypač mirties atveju, kelia liūdesį, nes reiškia, kad nebegalėsime daugiau matyti to žmogaus veido, klausytis jo balso, džiaugtis artumu ir būvimu. Tačiau Jėzaus mokiniai tikėjimo akimis suvokia, kad nors daugiau Jo nebematys, Jėzus amžiams pasilieka su jais, jų neapleidžia ir Dievo Tėvo šlovėje juos palaiko, užtaria. Apaštalų darbuose šv. Lukas pratęsdamas pasakojimą nurodo, kad debesiui nuo akių paslėpus pakilusį Jėzų prisistatė du vyrai baltais drabužiais ir užtikrino, kad į dangų paimtas Jėzus sugrįš tokiu pat būdu, kaip įžengė į dangų (Apd 1, 10-11).

Įžengimas į dangų nereiškia Jėzaus nebuvimo, tačiau liudija, kad Jis yra gyvas tarp mūsų nauju būdu. Ne kurioje nors tikslioje vietoje žemėje kaip prieš įžengimą į dangų; dabar Jis Dievo šlovėje, yra visur erdvėje ir laike, arti kiekvieno iš mūsų. Niekuomet nesame vieni, turime šį advokatą, kuris mūsų laukia, kuris mus gina. Niekuomet nesame vieni, mus veda nukryžiuotas ir prisikėlęs Viešpats. Su mumis yra daugelis brolių ir seserų, kurie tyloje ir nematomi, šeimoje ir darbe, per problemas ir sunkumus, su džiaugsmais ir viltimis, kasdien gyvena tikėjimu ir kartu su mumis neša į pasaulį Dievo meilės šlovę, Kristuje Jėzuje, kuris prisikėlė, įžengė į Dangų, kad būtų mūsų užtarėjas.


Kategorijos:

0 komentarai