Prasidėjo popiežiaus rinkimai. Po pirmo balsavimo – juodi dūmai


Juodi dūmai, antradienio vakarą, 19.40 val. Romos laiku, pasirodę virš Siksto koplyčios, paskelbė, kad pirmuoju balsavimu, įvykusiu jau pirmą konklavos vakarą, naujas popiežius nebuvo išrinktas. Balsavimai bus tęsiami trečiadienį. Numatyta po du balsavimus priešpietiniu metu ir pavakare.

Antradienio pavakare, maždaug 16.30 val. Romos laiku, giedant Visų Šventųjų litaniją, iškilminga procesija, pajudėjusia iš Apaštališkųjų rūmų Pauliaus koplyčios, naują popiežių renkantys kardinolai įžengė į Siksto koplyčią. Iškilmingam įžengimui į konklavą vadovavo ne Kardinolų kolegijos dekanas kard. Angelo Sodano, kuriam jau daugiau nei 80 metų, bet rinkimuose dalyvaujantis ilgiausią kardinolystės stažą turintis kardinolas vyskupas Giovanni Battista Re.

„Brangieji, - sakė kardinolas Re pradėdamas konklavos apeigas, - visa Bažnyčia, vienydamasi su mumis, meldžia Šventosios Dvasios malonės, kad mes išrinktume vertą visos Viešpaties kaimenės ganytoją. Viešpats teveda mus tiesos keliu, kad Švenčiausiajai Mergelei Marijai, šventiesiems apaštalams Petrui ir Pauliui bei visiems šventiesiems užtariant, visada darytume tai kas Jam patinka“.

Kartu su kardinolais rinkėjais procesijoje į Siksto koplyčią ėjo augustinų ordino vienuolis kardinolas Prosper Grech, kuris vėliau vadovavo meditacijai, vicekamerlengas, konklavos sekretorius, ceremonmeistriai, kiti aštuoni popiežius rūmų prelatai, o taip pat Siksto kapelos giesmininkai. Konklavos pradžioje Siksto koplyčioje taip pat turi teisę būti Valstybės sekretoriaus pavaduotojas ir sekretorius santykiams su valstybėmis, Popiežiaus namų prefektas, Šveicarų gvardijos vadas, keli nuodėmklausiais ir zakristijos vienuoliai. 

Įžengę į Siksto koplyčią, kardinolai davė priesaiką Apaštališkosios konstitucijos „Universi dominici gregis“ nustatyta forma: pirmiausia visi vienu balsu perskaitė priesaikos tekstą, o po to prisiekė kiekvienas atskirai padėdami ranką ant Evangelijų knygos.

Visiems 115 kardinolų prisiekus, Popiežiaus ceremonijų meistras mons. Guido Marini garsiai tarė: „Extra omnes“, paragindamas visus pašalinius išeiti. Viduje liko tik kardinolai rinkėjai ir, trumpam, ceremonmeistriai bei kardinolas Prosper Grech, kuris vadovavo trumpai maldos ir meditacijos valandėlei.

Popiežiaus rinkimų tvarką nustatanti apaštališkoji konstitucija skelbia, kad jau pirmąjį konklavos vakarą kardinolai gali vieną kartą balsuoti, bet neprivalo. 


Kategorijos:

0 komentarai