Popiežiaus Pranciškaus šv. Velykų Urbi et orbi


Brangieji broliai ir seserys Romoje ir visame pasaulyje, linksmų šventų Velykų! Koks didelis džiaugsmas, kad galiu paskelbti šią žinią: Kristus prisikėlė! Norėčiau, kad ji pasiektų kiekvienus namus, kiekvieną šeimą, kad nukeliautų ypač ten, kur daugiausia skausmo, į ligonines, kalėjimus... Bet ypatingai norėčiau, kad ši žinia pasiektų visas širdis, nes jose Dievas nori pasėti šią Gerąją Naujieną: Jėzus prisikėlė; tau suteikta viltis, tu jau nevergauji nuodėmei, blogiui! Meilė nugalėjo, gailestingumas nugalėjo! Dievo gailestingumas visada nugali!

Taip pat ir mes, kaip moterys, Jėzaus mokinės, kurios nuėjo prie kapo ir rado jį tuščia, galime klausti kokia šio įvyko prasmė (plg. Lk 24,4). Ką reiškia: Jėzus prisikėlė? Tai reiškia, kad Dievo meilė yra galingesnę už blogį ir net už mirtį; reiškia, kad Dievo meilė gali pakeisti mūsų gyvenimą, gali suželdinti dykumas, kurios yra mūsų širdyse. Dievo meilė tai gali!

Tai ta pati meilė, dėl kurios Dievo Sūnus tapo žmogumi ir visiškai nusižemino iki pat savęs paaukojimo, iki nužengimo į pragarus, į atskyrimo nuo Dievo bedugnę. Ši gailestinga meilė užliejo mirusį Jėzaus kūną ir jį perkeitė, pervedė į amžinąjį gyvenimą. Jėzus negrįžo į ankstesnį, žemiškąjį gyvenimą, bet įžengė į šlovingąjį Dievo gyvenimą, įžengė į jį su mūsų žmogyste, atvėrė mums vilties ateitį.

Štai kas yra Velykos: tai išėjimas, žmogaus perėjimas iš vergavimo nuodėmei, mirčiai ir blogiui į meilės ir gėrio laisvę. Dievas yra gyvybė, tik gyvybė, ir jo garbė yra gyvas žmogus (plg. Ireniejus, Adversus haereses, 4,20,5-7).

Brangieji broliai ir seserys, Kristus mirė ir prisikėlė vieną kartą visiems laikams ir už visus, tačiau jo Prisikėlimo galia, perėjimas iš vergavimo blogiui į gėrio laisvę, turi vykti visais laikais, mūsų gyvenimo konkretume, kiekvieną mūsų gyvenimo dieną. Per kokią daugybę dykumų, taip pat ir šiandien, žmogui reikia pereiti. Visų pirma per tą dykumą, kuri yra jo viduje, kai stinga meilės Dievui ir artimui, kai jis nesuvokia savo pašaukimo rūpintis viskuo, ką Kūrėjas mums davė ir duoda. Tačiau Dievo gailestingumas gali suželdinti ir dykuma virtusią žemę, gali grąžinti gyvybę sudžiuvusiems kaulams (plg Ez 37,1-14).

Visus raginu: priimkime Kristaus Prisikėlimo malonę! Leiskime, kad Dievo gailestingumas mus atnaujintų, leiskime Jėzui mums mylėti, leiskime, kad jo meilės galia perkeistų ir mūsų gyvenimą. Ir mes būkime šio gailestingumo įrankiai; kanalai, kuriais Dievas galėtų drėkinti žemę, rūpintis visa kūrinija, želdinti teisingumą ir taiką.

Jėzų, kuris mirtį paverčia gyvybe, prašykime, kad neapykantą paverstų meile, kerštą – atleidimu, karą – taika. Taip, Kristus yra mūsų taika ir per Jį mes maldaujame taikos visam pasauliui.

Taikos Artimiesiems Rytams, ypač tarp nesugebančių surasti kelio į santarvę izraeliečių ir palestiniečių, kad drąsiai ir geranoriškai vėl imtųsi derybų ir užbaigtų jau per ilgai trunkantį konfliktą. Taikos Irakui, kad galutinai pasibaigtų smurtas, ir visų pirma mylimai Sirijai, kenčiantiems jos žmonėms ir daugybei pabėgėlių, kurie laukia pagalbos ir paguodos. Kiek daug kraujo pralieta! Ir kiek dar reikia kentėti kol bus surastas politinis krizės sprendimas?

Taikos Afrikai, kur dar tebevyksta kruvini konfliktai. Maliui, kad atrastų vienybę ir stabilumą; Nigerijai, kur nepaliauja išpuoliai, nuo kurių nukenčia nekaltieji, kur daug žmonių, taip pat ir vaikų, yra teroristinių grupių įkaitai. Taikos Kongo Demokratinei Respublikai ir Centrinės Afrikos Respublikai, kur daugybė žmonių buvo priversti bėgti iš namų ir tebegyvena baimėje.

Taikos Azijai, ypač Korėjos pusiasaliui, kad būtų pašalinti nesutarimai ir subręstų naujas susitikinimo troškimas.

Taikos visam pasauliui, supriešintam lengvo pelno siekiančiųjų godumo, sužeistam žmogaus gyvybei ir šeimai grėsmę keliančio egoizmo, prekybos žmonėmis – dvidešimt pirmojo amžiaus vergystės. Taikos visam pasauliui, žeidžiamam su narkotikų prekyba susijusio smurto ir niekingo žemės išteklių eikvojimo. Taikos visai šiai mūsų Žemei! Prisikėlęs Kristus tepaguodžia stichinių nelaimių aukas ir visus mus tepadaro atsakingais kūrinijos saugotojais.

Brangieji broliai ir seserys, į jus visus, kurie manęs klausotės Romoje ir visame pasaulyje, kreipiuosi Psalmės raginimu: „Dėkokite Viešpačiui, nes jis geras, per amžius tveria jo ištikima meilė! Tesako Izraelis: Jo ištikima meilė amžina“ (Ps 117,1-2)


Kategorijos:

0 komentarai