SACRAMENTUM CARITATIS perlai (I)


Ištraukos iš Popiežiaus Benedikto XVI posinodinio apaštalinio paraginimo, 2007 vasario 22

6. Bažnyčios tikėjimas yra iš esmės eucharistinis tikėjimas ir maisto sau pirmiausia gauna ant Eucharistijos stalo. Tikėjimas ir sakramentai – du vienas kitą papildantys Bažnyčios gyvenimo aspektai. Tikėjimą, pažadintą skelbiamo Dievo žodžio, maitina bei ugdo maloningas susitikimas su prisikėlusiu Viešpačiu per sakramentus: „Tikėjimas reiškiasi apeigomis, o apeigos stiprina tikėjimą“ (14). Todėl altoriaus sakramentas visada yra Bažnyčios gyvenimo centre; „Eucharistijos dėka Bažnyčia vis iš naujo gimsta“ (15). Juo gyvesnis Dievo tautoje eucharistinis tikėjimas, juo karščiau ji dalyvauja Bažnyčios gyvenime sąmoningai laikydamasi Kristaus savo mokiniams patikėtosios misijos. Tą liudija pati Bažnyčios istorija. Kiekviena didelė reforma vienaip ar kitaip susijusi su tikėjimo Viešpaties eucharistiniu buvimu savo tautoje atradimu iš naujo.

(14) Propositio 16. 
(15) Benediktas XVI. Homilija Romos vyskupo sosto perėmimo iškilmių proga (2005 05 07): AAS 97 (2005), 752.

ARCHĖ komentaras: Tikėjimas ir sakramentai yra esmingai susiję. Į ką mes tikime? Mūsų tikėjimo pagrindas yra Dievo Sūnaus tapimo žmogumi, arba Įsikūnijimo, faktas (Jn1,14). Be šio fakto ir dievažmogio Jėzaus Kristaus asmens atsiskleidimo, ypač, per Jo mirtį ir prisikėlimą, mes negalėtume pažinti ir Dievo Trejybėje (Jn 1,1-3). Apaštalo Petro išpažinimas, ant kurio yra pastatyta mūsų Bažnyčia, yra nukreiptas į Jėzaus Kristaus asmenį: „Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus“ (Mt 16,16). Ir pirmieji krikščionys drąsiai išpažindavo: „Jėzus Kristus yra Viešpats“. Taigi esmingai tikime: Dievas tapo žmogumi, kad per Dievo prisiimtą žmogystę (t.y. žmogiškąją prigimtį) mus pašventintų savąja dievyste (t.y. pašventintų savąja prigimtimi). Sakramentai yra Jo kūno matomi slėpiniai, šventieji ženklai, per kuriuos mums, juose vertai dalyvaujantiems, atsiskleidžia visavertė Dievo prigimtis. „Mes tikime ne formules, bet tikrovę, kurią jos išreiškia ir kurią „paliesti“ mums leidžia tikėjimas“ (Katalikų bažnyčios katekizmas, KBK, 170). “Tikėjimas yra asmeniškas viso žmogaus ryšys su apreiškiančiu Dievu. Tai proto ir valios pritarimas Dievui, apsireiškiančiam savo darbais ir žodžiais” (KBK 176). 

Kategorijos:

0 komentarai