Nenutrūkstamas Tradicijos gyvybingumas2012 m. lapkričio 11 d. Šv. Kryžiaus bažnyčioje Krokuvoje buvo minimos Romos rito ekstraordinarinės formos tikinčiųjų sielovados 10-metis, kuriam paminėti aukojamose iškilmingose Šv. Mišiose dalyvavo Krokuvos arkivyskupas metropolitas Jo Eminencija Stanislovas Kardinolas Dziwiszas. Liturgijoje taip pat dalyvavo švento Petro brolijos (FSSP) generalinių namų atstovas bei kiti brolijos kunigai. 

Eucharistijos pabaigoje į tikinčiuosius kreipęsis kardinolas Dziwiszas išreiškė padėką už pastoraciją ir kunigų rūpinimąsi tikinčiaisiais, ir padėkojo už liturgijos grožį, kuris išpildomas kartu su grigališkojo choralo kūriniais iškilmingose Šv. Mišiose. Liturgijos metu taip pat giedojęs choras "Octava" atliko XVII a. kompozitoriaus Baltramiejaus Penkalos kūrinius.

"Šis ritas man labai artimas. Atgaivina mano jaunystės prisiminimus ir kunigystės pradžią. Su didžiuliu susijaudinimu dalyvauju šioje Šv. Mišių Aukoje - švenčiamoje Romos rito ekstraordinarine forma", - sakė kardinolas Stanislawas Dziwiszas, iškilmingos liturgijos metu, minint dešimtąsias tikinčiųjų sielovados metines Romos rito forma Krokuvoje.

Krokuvos ganytojas pabrėžė nuolatinį gyvybingumą ir tradicijos augimą, kuris negali būti nutrūkęs. Prisimindamas Vatikano II-ojo Susirinkimo  įvedamas reformas, sakė, kad "per greitas ir per didelis reformų įvedimas sukėlė didelį pasipriešinimą, ypač Vakarų Europoje.
“Ekstraordinarinė Romos rito forma traukia ne tik vyresnio amžiaus žmones, kurie prisimena ją kaip jaunystės dienų apeigas, bet ir jaunimą, studentus, kuriems tai yra kelias į susitikimą su Dievu”,  – per šv.Mišias pažymėjo kard. Dziwiszas pabrėždamas, kad ekstraordinarinė ir ordinarinė Romos Rito formos, " yra to paties Romos Ritualo du atlikimo būdai”.

 “Tegul šventė jungia krokuviečius ir nepaprastas apeigų šventimas neša vaisių. Tradicinė sielovada nėra svetima Krokuvos bažnyčioje, ji yra jos dalis ir turi svarbų ir didelį vaidmenį jos turtingume”, pabrėžė Arkivyskupas.

“Liturgija turi mus vesti gilyn ir perkeisti mus. Tikrasis ritualo šventimas veda į vilties dorybę. Primena mums, kad Dievo pažado visada laikomasi”, - savo homilijoje sakė kun. Wojciech Grygiel, Krokuvos Šv. Petro brolijos namų vyresnysis. Kunigas, kreipdamasis į gausiai susirinkusius tikinčiuosius, padėkojo Krokuvos Bažnyčios ganytojams už suteiktą pasitikėjimą ir galimybę, "duotą aiškią šviesą ir paramą eiti šiuo šventumo keliu" ir Krokuvos tikinčiųjų sielovados palaikymą šia Romos liturgijos forma, kuri davė vaisių tikinčiųjų skaičiaus augimu ir plėtimusi. Krokuvos Šv. Petro brolijos namų vyresnysis prisiminė savo tarnystės pradžią ir sprendimą Šv. Mišias pagal ekstraordinarinę Romos rito formą aukoti šv. Vaitiekaus (Adalberto) bažnyčioje, kuomet šį veiksmą palaimino tuometinis Krokuvos Arkivyskupas metropolitas kard. Francišekas Macharskis 2002 metų kardinolo dekretu (past.- dar iki Summorum Pontificum 2007 m. išleidimo). Šiuo metu liturgija švenčiama Šv.Petro kunigų brolijai priklausančioje Šv. Kryžiaus bažnyčioje ir Vavelio Šv. Stanislovo ir Šv. Vaclovo metropolinėje arkikatedroje bazilikoje. Šv. Kryžiaus bažnyčia yra pati seniausia Krokuvoje (Vavelio pilyje), kuri atmena LDK kunigaikštį ir Lenkijos karalių Jogailą bei yra viena iš unikaliausių Gotikos stiliaus šedevrų.

Savo homilijoje kun. Wojciech P. Grygiel, apžvelgdamas savo aštuonerius sielovados metus, patvirtino, kad "ji [senoji forma] skirta ne tam, kad provokuotų diskusiją, bet ieškoti bendrumo tikėjime". Jis pabrėžė, kad "Eucharistija yra dangaus prieangis ir susitikimo su Dievu vieta".

Homilijoje kun. dr. Wojciech P. Grygiel akcentavo, kad Eucharistinė tarnystė ir sielovada pagal ekstraordinarinę Romos rito formą yra vienybėje su Bažnyčia, su Popiežiumi Benediktu XVI ir Krokuvos vyskupu.

Vertė Klier. Jarosław Kalinowski

Kategorijos:

0 komentarai